Car Launcher Pro

De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

We represent you Launcher which was specially created for use in the car.
You can use this program as on phone, a pad and on the radio tape recorder on a basis the android.
We combined not only convenient start of programs, but also the onboard computer with convenient count of the passable distance
for the different periods.


Basic functions of the program:

For users of the free version:

• An opportunity to set as the main Launcher about opening via the HOME button (it is relevant for radio tape recorders)

• An opportunity to add any number of applications for quick start on the principal screen.
You can set up several folders for the selected applications and it is easy to switch them on the principal screen (PRO)

• An opportunity to edit already selected applications.
Long retain an icon for opening of the menu of editing

• Display of the current speed or the passable distance and a set of other data.
On the principal screen exact speed cars based on GPS of data is displayed.

• Display of speed in status bar

• Fast call of the list of all applications
Quick start of the menu with the list of all applications with a possibility of sorting: by name,
to installation date, date of up-dating. In case of long keeping of an icon, the mode of deleting application will open.

• A menu slide with the onboard computer
Press the rounded-off button for opening a slide of the menu or pull for the right edge of the screen.

• You can set up a menu slide as it will be convenient to you.

• The menus this in a slide
Displays the current speed, the passable distance, average rate, the general operating time,
maximum speed,
acceleration from 0km/h to 60km/h,
0km/h to 100km/h,
0km/h to 150km/h
the best time and speed for arrival 1/4 miles.
You can always drop data for a trip at any time.

• To each of the listed parameters, it is possible to expose for what time to display:
for a trip, for today, in a week, in a month, during all the time.

• A possibility of switching display of speed in miles or kilometers

• A program StartUp in case of switching on of the device (it is necessary, only for radio tape recorders)

• 3 subjects of the principal screen on a choice by default.

• Support of the third-party subjects created especially for CL

• Support of a set of third-party players about display of a cover

• Support of third-party icons of a pack ice

• Weather on the principal screen (in the presence of the Internet)
- Position fix both on GPS, and on manual input of the city
- Refresh rate setup

• Information on yours location (in the presence of the Internet)

• An opportunity to select the picture in case of start of the program

• Change of a color gamma of the used texts

• Change of color of wall-paper or adding of own wall-paper

• Automatic brightness control of the screen depending on time of day

• A screen saver when clicking for hours with a huge number of settings:
- Different prototypes on a choice
- Several different fonts
- Several formats of date
- An opportunity to change the size and color on everyone to an elema
- An opportunity to remove not the necessary elements
- Data movement on the screen
- Reduction of brightness when opening hours

• Support of system widgets

• Support of a large number of additional screens

• An opportunity to edit any subject on the discretion:
- Stretching
- Deleting
- Relocation
- Adding of several actions on one widget
- To lock start on clicking a widget
- To change a name of a widget and the size of the text
- To change a widget background, etc.

• Expanded set of widgets of Car Launcher:
- Visualization
- Analog hours
- Analog speedometer
- Address widget
- Movement time
- Maximum speed
- Time of stops
- Acceleration from 0km/h to 60km/h,


• Settings for the selected applications:
- The infinite scrolling
- Change of number of applications in a grid
- Bend side
- Flex angle

• Adding and change of the logo

• Expanded settings for change of a color gamma
Wij vertegenwoordigen u Launcher die speciaal is gemaakt voor gebruik in de auto.
U kunt dit programma gebruiken als op de telefoon, een pad en op de radio tape recorder op een basis van de android.
We combineerden niet alleen handig start van de programma's, maar ook de boordcomputer met handige telling van het begaanbare afstand
voor de verschillende perioden.


Basisfuncties van het programma:

Voor gebruikers van de gratis versie:

• Een kans om in te stellen als de belangrijkste Launcher over het openen via de HOME-toets (het relevant is voor de radio bandrecorders)

• Een kans om een ​​aantal toepassingen toe te voegen voor snelle start op de hoofdsom scherm.
U kunt meerdere mappen voor de geselecteerde toepassingen en het is gemakkelijk om ze te schakelen op de belangrijkste scherm (PRO)

• Een kans om reeds geselecteerde toepassingen te bewerken.
Lange behouden een icoon voor het openen van het menu van het bewerken

• Weergave van de actuele snelheid of de begaanbare afstand en een aantal andere gegevens.
Op het belangrijkste scherm exacte snelheid auto's op basis van GPS-gegevens wordt weergegeven.

• Weergave van de snelheid in de statusbalk

• Snelle oproep van de lijst van alle toepassingen
Snelle start van het menu met de lijst van alle toepassingen met een mogelijkheid tot het sorteren op naam,
om de installatie datum, de datum van up-daten. Bij lange houdbaarheid van een icoon, zal de wijze van verwijderen te openen.

• Een menu dia met de boordcomputer
Druk de afgeronde knop voor het openen van een schuif van het menu of trek de rechterkant van het scherm.

• U kunt het opzetten van een menu dia als het handig voor u zijn.

• De menu's dit in een dia
Geeft de huidige snelheid, de begaanbare afstand, gemiddelde snelheid, de algemene bedrijfstijd,
maximum snelheid,
acceleratie van 0 km / h tot 60 km / h,
0 km / h tot 100 km / h,
0 km / h tot 150 km / h
de beste tijd en snelheid voor aankomst 1/4 mijl.
U kunt altijd de gegevens laten vallen voor een reis op elk moment.

• Aan elk van de genoemde parameters, is het mogelijk om bloot te leggen voor wat tijd om te laten zien:
voor een reis, voor vandaag, in een week, een maand, gedurende de hele tijd.

• Er is een mogelijkheid om te schakelen weergave van de snelheid in mijlen of kilometers

• Een programma Opstarten bij inschakelen van de inrichting (het is noodzakelijk, alleen radio bandrecorders)

• 3 onderwerpen van de belangrijkste scherm op een keuze standaard.

• Ondersteuning van de derde-partij onderwerpen speciaal voor CL

• Ondersteuning van een reeks van derden spelers over de weergave van een afdekking

• Ondersteuning van de iconen van derden van een pak ijs

• Weer op de belangrijkste scherm (in de aanwezigheid van het Internet)
- positie te bepalen, zowel op GPS en op handmatige invoer van de stad
- Refresh rate setup

• Informatie over de jouwe locatie (in de aanwezigheid van het Internet)

• Een kans om het beeld in het geval van de start van het programma te selecteren

• Verandering van een kleurengamma van de gebruikte teksten

• Verandering van kleur van het behang of het toevoegen van eigen wall-paper

• Automatische helderheid van het scherm afhankelijk van de tijd van de dag

• Een screensaver bij het klikken urenlang met een groot aantal instellingen:
- Verschillende prototypes op een keuze
- Verschillende lettertypen
- Verschillende formaten van datum
- Een kans om de grootte en kleur te veranderen iedereen op om een ​​Elema
- Een kans om niet de nodige elementen te verwijderen
- De beweging van gegevens op het scherm
- Verlaging van de helderheid wanneer openingsuren

• Ondersteuning van het systeem widgets

• Ondersteuning van een groot aantal extra schermen

• Een kans om een ​​onderwerp op de discretie te bewerken:
- Stretchen
- verwijderen
- Verhuizing
- Het toevoegen van verschillende acties op een widget
- Om start te klikken op een widget te vergrendelen
- Om een ​​naam van een widget en de grootte van de tekst te wijzigen
- Als u een widget achtergrond te veranderen, enz.

• uitgebreide set van widgets van Car Launcher:
- Visualisatie
- Analoge uren
- Analoge snelheidsmeter
- Adres widget
- Beweging tijd
- Maximum snelheid
- Time stops
- De acceleratie van 0 km / h tot 60 km / h,


• Instellingen voor de geselecteerde toepassingen:
- De oneindige scrollen
- Wijziging van het aantal aanvragen in een raster
- Bend side
- Flex angle

• Het toevoegen en wijzigen van het logo

• Uitgebreide instellingen voor verandering van een kleurengamma
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,5
4.319 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

• Fixed address display issue that occurred on some devices
• Added Intents to START and STOP Car Launcher via Taskers.
The entire list of Intents can be found in the Car Launcher settings - Automation

+ many other small fixes
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Geschikt voor gezinsbibliotheek
Geschikt indien gekocht na 02-07-2016. Meer informatie
Bijgewerkt
16 november 2018
Grootte
19M
Installaties
50.000+
Huidige versie
2.4.0.74
Android vereist
4.0 en hoger
Beoordeling van content
Aangeboden door
apps lab studio
Distributieovereenkomst
150035, г. Ярославль, ул. Пригородная 18
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.