Chess Repertoire Manager PRO - Build, Train & Play

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Imagine you have a friend who is always willing to play chess with you anytime and anywhere. Who always conform with the chess opening that you are studying and comfortable with. A friend and an opponent that can adjust to your playing strength and allows you to take back a move if you made a mistake. The kind of opponent that shows you what he thinks in each board position of the game. A friend and a coach that helps you prepare an opening repertoire and helps you train with it. This is what this chess app is all about.

Main App Features:

♞ This chess app can be used offline.
♞ This chess app has no ads.
♞ Create unlimited chess opening repertoire for white and black.
♞ Manage repertoire and organize your chess openings through folder hierarchy.
♞ Backup and restore main database.
♞ Built-in world's strongest chess engine (Stockfish 10) for analysis and finding best move.
Play chess against the engine using your own opening repertoire as opening book or play with your friend on the same device.
♞ Complete list of chess openings that you can replay or study.
♞ Automatic determination of opening names through built-in Encyclopedia of Chess Openings (ECO).
♞ One touch move feature.
♞ Support for other UCI chess engines and remote chess engines.
♞ Ability to add move NAG annotation and rearrange candidate moves
♞ Customize app theme color.
♞ Customize chessboard color.
♞ Ability to enter position comment for better retention of move to play.
♞ Import games from PGN files to your repertoire including comments and variation lines.
♞ Included 4000 chess games of super grand masters in PGN file format for reference.
♞ Excellent chess book companion.
♞ Load own games in PGN file format and analyze them through the built-in chess engine.
♞ Integrated PGN viewer/editor to replay or edit games and save back to PGN file.
♞ Ability to calculate variation lines beyond every candidate move.
♞ Ability to handle transpositions in your opening repertoire
♞ Ability to set position comments to be auto-read by device's TTS engine.
♞ Ability to choose the depth and line repetition to train in an opening.
♞ Ability to train randomly or sequentially either from starting position or from anywhere in the opening tree.
♞ Ability to demo or preview line in training before trying the moves.

OPTION: Before buying perhaps you want to try the free version. With some limited functionality you can still get the hang out of this app. Look for Chess Repertoire Manager Free:

LINK: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ayelmarc.chessorm

Chess Repertoire Manager PRO is a chess training application focusing on the opening stage of the chess game and a must have tool for every serious or tournament chess player's arsenal who doesn't want to get caught in a bad position in the opening of their chess play.

The main idea is gain an advantage and prevent a losing position in the opening by having your best reply for every possible opponent move. So how can you do it? This is where this app comes into action.

Quick overview on how to use the main feature of the app: First, open the app and go to manage repertoire. Add your opening. Then select Prepare. On the main UI (the chessboard) enter your move and every opponents expected move manually. Use the built-in chess engine to find your best move or use a good chess book. Alternatively, import a PGN file with many games including comments and variations to automatically populate your chess opening repertoire. Then you are ready to train your opening. Select train in the main menu. Train your chess opening repertoire by playing mock games against it until you are familiar (pattern recognition) with every terrain (variation lines) in your opening repertoire.
Představte si, že máte kamaráda, který je vždy ochoten hrát s vámi šachy kdykoliv a kdekoli. Kdo vždy souhlasí s tím, že šachy, které studujete a které se vám líbí. Přítel a soupeř, který se může přizpůsobit vaší síle hry a umožňuje vám vrátit se zpět, pokud jste udělali chybu. Druh soupeře, který vám ukáže, co si myslí v každé pozici ve hře. Přítel a trenér, který vám pomůže připravit úvodní repertoár a pomůže vám s ním trénovat. To je to, co je tato aplikace pro šachy.

Hlavní funkce aplikace:

& # 9822; Tato šachová aplikace může být použita offline.
& # 9822; Tato šachová aplikace nemá žádné reklamy.
& # 9822; Vytvořte neomezený repertoár pro otevření šachu pro bílou a černou.
& # 9822; Spravujte repertoár a organizujte své šachové otvory prostřednictvím hierarchie složek.
& # 9822; Zálohování a obnovení hlavní databáze.
& # 9822; Vestavěný nejsilnější šachový motor na světě (Stockfish 10) pro analýzu a nalezení nejlepšího pohybu.
& # 9822; Hrajte šachy proti motoru pomocí vlastního úvodního repertoáru jako úvodní knihy nebo si zahrajte se svým přítelem na stejném zařízení.
& # 9822; Kompletní seznam šachových otvorů , které můžete přehrávat nebo studovat.
& # 9822; Automatické určování otevírání jmen pomocí vestavěné encyklopedie šachových otvorů (ECO).
& # 9822; Funkce přesunu jedním dotykem.
& # 9822; Podpora dalších UCI šachových motorů a vzdálených šachových motorů.
& # 9822; Schopnost přidávat pohyb NAG anotace a přeskupit tahy kandidátů
& # 9822; Přizpůsobte barvu motivu aplikace.
& # 9822; Přizpůsobte si šachovnicovou barvu.
& # 9822; Schopnost zadávat komentáře pozice pro lepší uchování pohybu do hry.
& # 9822; Import her ze souborů PGN do repertoáru včetně komentářů a variačních řádků.
& # 9822; Zahrnuto 4000 šachových her super velmistrů ve formátu souboru PGN pro referenci.
& # 9822; Vynikající společník šachové knihy.
& # 9822; Načtěte vlastní hry ve formátu PGN a analyzujte je pomocí vestavěného šachového motoru.
& # 9822; Integrovaný PGN prohlížeč / editor pro přehrání nebo úpravu her a uložení zpět do PGN souboru.
& # 9822; Schopnost vypočítat variační čáry za každým tahem kandidáta.
& # 9822; Schopnost zvládnout transpozice ve vašem repertoáru
& # 9822; Schopnost nastavit komentáře pozice, které mají být automaticky čteny strojem TTS.
& # 9822; Schopnost zvolit hloubku a opakování čáry pro trénink v otvoru.
& # 9822; Schopnost trénovat náhodně nebo postupně buď z výchozí pozice nebo z libovolného místa v otevíracím stromu.
& # 9822; Schopnost demo nebo náhled řádku v tréninku před pokusem o pohyby.

MOŽNOST: Před nákupem si možná chcete vyzkoušet bezplatnou verzi. S některými omezenými funkcemi se můžete stále dostat z této aplikace. Vyhledejte Správce šachového repertoáru zdarma :

LINK: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ayelmarc.chessorm

Šachy Repertoár Manager PRO je šachová tréninková aplikace zaměřená na zahajovací fázi šachové hry a musí mít nástroj pro každý vážný nebo turnajový šachový hráč, který nechce být chycen ve špatné pozici v otevření jejich šachové hry.

Hlavní myšlenkou je získat výhodu a zabránit ztrátě pozice v otevírání tím, že budete mít nejlepší odpověď na každý možný tah soupeře. Jak to tedy můžete udělat? To je místo, kde tato aplikace přichází do akce.

Rychlý přehled o tom, jak používat hlavní funkci aplikace: Nejprve otevřete aplikaci a jděte do správy repertoáru. Přidejte svůj vstup. Poté vyberte možnost Připravit. Na hlavním uživatelském rozhraní (šachovnici) zadejte svůj pohyb a všichni soupeři očekávají pohyb ručně. Použijte vestavěný šachový motor k nalezení nejlepšího pohybu nebo použijte dobrou šachovou knihu. Alternativně můžete importovat soubor PGN s mnoha hrami, včetně komentářů a variant, abyste automaticky naplnili repertoár šachového otevření. Pak jste připraveni trénovat své otevření. V hlavním menu vyberte vlak. Trénujte svůj repertoár v šachu zahráním falešných her proti němu, dokud nebudete znát (rozpoznávání vzorů) s každým terénem (variace) ve svém repertoáru.
Další informace
Sbalit
4,7
Celkem 22
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

version 2.5.27-PRO
♞ Added 2 chess pieces set to choose from.
♞ Added board texture.
♞ Ability to customize chessboard size. (Thanks to Cheng-Hwee Chang)
♞ Ability to export opening back to PGN file. (Thanks to Pasqualace P)
♞ Fixed comment editor not appearing on some devices. (Thanks to Kent Espiritu)
♞ Fixed can't delete candidate move in Prepare Mode (Thanks to Charly Arnault)
♞ Other minor bug fixes.


Happy chess training!
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
16. července 2019
Velikost
12M
Instalace
100+
Aktuální verze
2.5.27-PRO
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Ayelmarc Apps
Vývojář
404 MC-16 Diego Silang, Ususan, Taguig City Philippines
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.