Planescape: Torment: Enhanced Edition

1 214
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

This game is optimized for tablets and not recommended for phones with screen sizes under 7 inches. We do not support Chrome OS devices.

Reviewers say:
"Planescape: Torment is a wonderful game, and its Enhanced Edition is a splendid, unobtrusive, beautifying update"
- Geek & Sundry

"Planescape: Torment still stands tall as a landmark masterpiece that can continue to age gracefully, now on your phone or tablet"
- Touch Arcade

"Planescape: Torment is a timeless classic, the Enhanced Edition just makes it better"
- Bleeding Cool

The Game
In Planescape: Torment: Enhanced Edition you'll explore the planes, survive combat alongside a party of unique companions, and solve puzzles unlike any ever seen in the genre.

The original Planescape: Torment was released in 1999 to widespread critical acclaim. It won RPG of the Year from multiple outlets for its unconventional story, characters, and amazing soundtrack. Since then, millions of Planescape: Torment fans have enjoyed exploring the strange and dangerous city of Sigil and surrounding planes.

Discover an incredibly rich story and a unique setting unlike anything else in fantasy. Defeat strange and alien creatures, engage in rich dialogue, and explore the dark and dangerous Planescape setting in this 50+ hour RPG classic.

This is Planescape: Torment like you’ve never seen before.

Story:
"What can change the nature of a man?"

You are the Nameless One, a hulking figure covered in scars and tattoos collected over the course of countless lives—none of which you can remember, but are now coming back to haunt you. You are prodded awake by Morte, a floating skull and keeper of secrets, to embark on an adventure taking The Nameless One from the dirty streets of Sigil into the mysterious Outer Planes and even into the depths of Hell itself.

In your search for answers, you'll find companions matching the bizarre nature of the planes: a chaste succubus who can kill with a kiss, a confused crossbow-wielding cube, a suit of armor animated by a spirit demanding JUSTICE, and more. With these companions and others at The Nameless One’s side, you will explore worlds in search of answers, all to discover that some destinies cannot be escaped and some memories cost more than an even an immortal can bear.

Features:
1. Enhanced Planescape: Chris Avellone, Lead Designer on Planescape Torment, has partnered with Beamdog to curate gameplay updates, bug fixes, and enhancements to best capture his original vision for the game.

2. The Planes Await: Planescape is a setting filled with strange magics, bizarre adversaries, and Dungeons & Dragons locations from across the multiverse.

3. Conversations to Remember: Encounter personable items, philosophic undead, and rat hiveminds while walking the planes with the strangest collection of allies ever seen in an RPG.

4. Pick Your Path: Character creation is just the beginning. The Nameless One can change his class, alignment, and even gain new abilities based on your choices.

5. Remastered Music: The full Planescape: Torment soundtrack has been remastered in-game to add more depth to Sigil and the multiverse.

6. New Tablet Interface, Same Planescape Feel: Planescape: Torment: Enhanced Edition has been designed with tablets in mind. Open and close side menus with a touch, select dialog options with handy conversation buttons, and make tactical decisions with a brand-new action indicator.

7. A Planescape For Today: The Enhanced Edition includes modern features such as tab highlighting, area zooming, combat log, quickloot, and more!

8. Play It Your Way: Enable Enhanced Edition features as you desire or turn them off to experience Planescape: Torment in its original glory.

9. PST:EE is available in English, French, Polish, German, and Korean. Note: Korean translations are text only. Voice-overs are played in English.
Táto hra je optimalizovaná pre tablety a neodporúča sa pre telefóny s rozmermi obrazovky do 7 palcov. Nepodporujeme zariadenia s OS Chrome.

Recenzenti hovoria:
"Planescape: Torment je úžasná hra a jej vylepšená edícia je skvelá, nenápadná, skrášľujúca aktualizácia"
- Geek & Sundry

"Planescape: Torment stále stojí ako vrcholový majstrovský diel, ktorý môže naďalej ležať vo veku, teraz na telefóne alebo tablete"
- Dotknite sa Arcade

"Planescape: Trápenie je nadčasová klasika, rozšírená edícia to len lepšie"
- krvácanie

Hra
V programe Planescape: Torment: Enhanced Edition budete skúmať lietadlá, prežiť boj spolu so stranou unikátnych spoločníkov a riešiť hádanky na rozdiel od toho, čo kedy v žánri.

Pôvodný Planescape: Torment bol prepustený v roku 1999 na širokú kritiku. Vyhral RPG roka z viacerých predajní pre svoj netradičný príbeh, postavy a úžasný soundtrack. Odvtedy milióny fanúšikov Planescape: Torment si užili skúmanie podivného a nebezpečného mesta Sigil a okolitých lietadiel.

Objavte neuveriteľne bohatý príbeh a jedinečné prostredie, akoby ste niečo v fantázii. Porazte divné a cudzie bytosti, zapojte sa do bohatého dialógu a preskúmajte temné a nebezpečné nastavenie Planescape v tejto 50-hodinovej klasickej RPG.

To je Planescape: Mráč, ako ste predtým nikdy nevideli.

Story:
"Čo môže zmeniť povahu človeka?"

Vy ste bezmenný, troska postava pokrytá jazvami a tetovaním zozbieranými v priebehu nespočetných životov - z ktorých si nemôžete spomenúť, ale teraz ste sa vrátili, aby ste vás prenasledovali. Hrozí vás Morte, vznášajúca sa lebka a tajomník tajomstiev, aby ste sa pustili do dobrodružstva, v ktorom sa Thelessless One z špinavých ulíc Sigil do tajomných vonkajších lietadiel a dokonca do hlbín samotného pekla.

Pri hľadaní odpovedí nájdete spoločníkov, ktorí zodpovedajú bizarnej povahe lietadiel: sympatický succubus, ktorý dokáže zabiť s bozkom, zmätenou krycou kordou, oblek oblečený duchom náročným JUSTICE a ďalšie. S týmito spoločníkmi a ďalšími osobami na strane Bezmocného človeka preskúmate svety pri hľadaní odpovedí, aby ste zistili, že niektoré osudy nemôžu uniknúť a niektoré spomienky stojí viac ako dokonca nesmrteľný.

Vlastnosti:
1. Vylepšený Planescape: Chris Avellone, vedúci dizajnér v Planescape Torment, spolupracuje s Beamdogom, aby vyčistil aktualizácie hier, opravy chýb a vylepšenia, aby najlepšie zachytil jeho pôvodnú predstavu o hre.

2. Planéty čakajú: Planescape je prostredie plné podivných magických, bizarných protivníkov a miest Dungeons & Dragons z celej multiverse.

3. Rozhovory na zapamätanie: Stretnite sa s osobnými predmetmi, filozofickými nemŕtvymi a krysami, keď ste v lietadlách s najpodivnejšou zbierkou spojencov, akú ste videli v RPG.

4. Vyberte si cestu: Vytváranie znakov je len začiatok. Bezmenný môže zmeniť svoju triedu, zarovnanie a dokonca získať nové schopnosti na základe vašich rozhodnutí.

5. Remastered Music: Úplne Planescape: Torment soundtrack bol remastered v hre, aby sa pridal viac hĺbky do Sigil a multiverse.

6. Nové rozhranie pre tablety, rovnaké Planescape Feel: Planescape: Trápenie: Enhanced Edition bola navrhnutá s ohľadom na tablety. Otvárajte a zatvárajte bočné menu s dotykom, vyberte si dialógové voľby pomocou praktických konverzných tlačidiel a urobte taktické rozhodnutia pomocou úplne nového indikátora akcie.

7. Planescape For Today: Vylepšená edícia obsahuje moderné funkcie, ako je zvýraznenie tabuľky, zväčšenie oblasti, bojový denník, rýchly nástavec a ďalšie!

8. Play It Your Way: Povoliť Enhanced Edition funkcie, ako si želáte, alebo vypnúť skúsenosti Planescape: Torment v jeho pôvodnej sláve.

9. PST: EE je k dispozícii v angličtine, francúzštine, poľštine, nemčine a kórejčine. Poznámka: Kórejské preklady sú iba textové. Hlasové prehrávania sa prehrávajú v angličtine.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,4
Celkove 1 214
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Features Added
Additional font scaling range for graphics options

Android Specific Bugs Fixed
The "How to play" page 4 has arrow indicators have been swapped and now point to the correct button
Casting Abyssal Fury no longer freezes the game
Fixed a bug causing a crash on start on the Motorola Xoom MZ604
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Môže sa zdieľať. Ďalšie informácie
Aktualizované
1. júna 2017
Veľkosť
16M
Inštalácie
10 000+
Aktuálna verzia
3.1.3.0
Vyžaduje Android
3.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Od 13 rokov
Krviprelievanie, Témy so sexuálnym podtextom, Násilie
Od predajcu
Beamdog
Vývojár
8114 Gateway BLVD Edmonton AB T6E 4B1
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.