Type While Walk

5 055
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Now no more goofing up on typing when you are walking! How? Using TypeWhileWalk you can now easily type messages, read and send images and messages while walking to your destination without messing up with traffic on road or street! We have come up with a unique and innovative concept of offering an application that has a high resolution camera to capture the ambience and happenings surrounding you while you are on your way and simultaneously wish to use your mobile too for typing!


Core Features

This is a power-pack app with various useful features to rely upon:

Sleek Design – The design is undoubtedly unmatched, user-friendly and elegant!

Orientation Independent – It works well in horizontal as well as vertical orientation as it has two modes portrait and landscape due to its orientation independence!

Transparent Screen and Keyboard – Due to camera view throughout, the screen and keyboard remain transparent!

Toggle Camera View – Camera can be switched off in case you are stationed and still want to use the app.

Improved Color Picker – The new improved color picker helps you write messages in your preferred colors.

Open/Copy/Delete Messages – All these functions are easily performed using his app and you can chat with the person directly you want to by opening the entire conversation section!

Message History - You can view and send messages to recent three contacts or can also select from the contact list.

Notification Options – You can switch on or off the notification for incoming messages.

Multiple Language Support – This app supports multiple languages i.e., Spain, French, Russian, German etc.

Copy Text to Clipboard – You can copy and paste the message to clipboard or anywhere in your mobile.

Conversion of Text to Audio and Vice Versa – You can convert the text message to voice and voice to text message and can listen the message instead of reading the text or vice versa. During this process the suggestion box will help you select the right word and help save time to type the complete word.

Capture Image and Share – You can snap photos and share it through Facebook, WhatsApp and other installed social media platforms. In addition, you can also share messages on these platforms.

Character Count - This feature allows you to know the length of your message before sending it.

Share and Start – Starting of app is possible by simply shaking your device, which can be disabled from the setting.

Other Features: Some other features include improved and smiley keyboard, font size selection and toggling of camera position i.e., front or rear.


Value to Users

This application will enable you perform two task at a time – sending/receiving messages and concentrating on the path ahead. You will not require sparing time to send and receive messages as this can be done while walking thus saves time if you are busy enough to interact with your friends!
This is a time saving app with multitude of functionalities to help you stay connected with your near and dear ones effortlessly without creating any mess while you walk.

In App purchase feature

• 5 More Keyboard Colors
• Change Font Style of Message Boxes
• Stop Ads
• Change Static Background When Camera is Off


Follow Us
Facebook:https://www.facebook.com/Type.While.Walk
Twitter:https://twitter.com/TypeWhileWalk
Google Plus:https://plus.google.com/112140594244851181396/
Linked In:http://www.linkedin.com/company/type-while-walk
Pinterest:http://www.pinterest.com/typewhilewalk/
Teraz już nie gapią się na pisanie, gdy idziesz! W jaki sposób? Korzystanie TypeWhileWalk można teraz łatwo wpisywać wiadomości, czytać i wysyłać zdjęcia i wiadomości podczas chodzenia do miejsca przeznaczenia bez brudząc się z ruchu na drodze lub ulicy! Mamy pochodzić z unikalnych i innowacyjnych koncepcji oferując aplikację, która ma kamera wysokiej rozdzielczości, aby uchwycić atmosferę i wydarzenia otaczające cię, gdy jesteś w drodze, a jednocześnie chcą korzystać z telefonu komórkowego też do typowania!

Największa Cechy podstawowe Największa
Jest to aplikacja power-pack z różnych przydatnych funkcji polegać na:

Elegancki design - Projekt jest niewątpliwie sobie równych, łatwy w obsłudze i elegancki!

Orientacja Niezależny - To działa dobrze w poziomej jak i pionowej orientacji, ponieważ ma dwa tryby portretowe i krajobrazowe ze względu na swoją niezależność orientacji!

Przezroczysty ekran i klawiatura - Ze względu na widok z kamery na całym, ekran i klawiatura pozostają przejrzyste!

Włącz aparat Widok - Kamera może zostać wyłączone w przypadku, gdy stacjonował i nadal chcą korzystać z aplikacji.

Poprawiona Color Picker - Nowa ulepszona wyboru koloru pomaga pisać wiadomości w wybranym kolorze.

Otwórz / Kopiuj / Usuń wiadomości - Wszystkie te funkcje są łatwo wykonywane przy użyciu jego aplikację i można rozmawiać z osobą bezpośrednio chcesz otwierając całą sekcję rozmowy!

Historia wiadomość - Można przeglądać i wysyłać wiadomości do ostatnich trzech kontaktów lub można również wybrać z listy kontaktów.

Opcje powiadomień - Można włączyć lub wyłączyć powiadomienia o przychodzących wiadomościach.

Wsparcie wielu języków - Ta aplikacja obsługuje wiele języków tj Hiszpania, francuski, rosyjski, niemiecki itd.

Kopiowanie tekstu do schowka - można skopiować i wkleić wiadomość do schowka lub gdziekolwiek w telefonie komórkowym.

Konwersja tekstu na Audio i odwrotnie - Można konwertować wiadomość tekstową na głos i głos do wiadomości tekstowej i mogą słuchać wiadomości zamiast czytać tekst lub vice versa. Podczas tego procesu pole sugestia pomoże Ci wybrać odpowiednie słowo i pomóc zaoszczędzić czas, aby wprowadzić całe słowo.

Image Capture and Share - Można robić zdjęcia i udostępniać je za pośrednictwem Facebooka, WhatsApp i innych zainstalowanych platform społecznościowych. Ponadto, można również dzielić wiadomości na tych platformach.

Liczba znaków - Funkcja ta pozwala poznać długość wiadomości przed jej wysłaniem.

Udostępnianie i start - Uruchomienie aplikacji jest możliwe po prostu przez potrząśnięcie urządzeniem, które mogą być wyłączone z ustawieniem.

Inne funkcje: Niektóre inne funkcje obejmują ulepszone i buźkę klawiatury, wybór rozmiaru czcionki i przełączanie położenia kamery tj przednim lub tylnym.

Największa Wartość dla użytkowników

Ta aplikacja pozwoli Ci wykonać dwa zadania naraz - wysyłanie / odbieranie wiadomości i koncentrując się na ścieżce do przodu. Nie będzie wymagać czasu sparing do wysyłania i odbierania wiadomości, jak można to zrobić idąc tym samym oszczędza czas, jeśli jesteś na tyle zajęty, aby wchodzić w interakcje ze swoimi przyjaciółmi!
Jest to aplikacja oszczędność czasu z wielu funkcji, które pomogą Ci pozostać w kontakcie z bliskich bez wysiłku, bez tworzenia jakiegokolwiek bałaganu podczas spaceru.

W App zakupu funkcji:

• 5 Więcej klawiszowe Kolory
• Zmiana stylu czcionki komunikatu Boxes
• Ogłoszenia stopu
• Zmień statyczny tle, gdy aparat jest wyłączony

Największa Follow Us
Facebook: https: //www.facebook.com/Type.While.Walk
Twitter: https: //twitter.com/TypeWhileWalk
Google Plus: https: //plus.google.com/112140594244851181396/
Linked In: http: //www.linkedin.com/company/type-while-walk
Pinterest: http: //www.pinterest.com/typewhilewalk/
Więcej informacji
3,8
Łącznie: 5 055
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

- Minor bug fixing
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
11 września 2018
Rozmiar
12M
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
5.3.9
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Produkty w aplikacji
0,99 USD-4,00 USD za element
Sprzedawca
BiztechConsultancy
Deweloper
Biztech IT Consultancy Pvt Ltd. C/801, Dev Aurum Commercial, Prahalad Nagar, Ahmedabad - 380015 ​Gujarat, India​
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.