Tornado VPN Pro – Premium Paid Security Proxy

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

Tornado VPN Pro – Premium Paid Security Proxy

Why choose Tornado VPN Pro?
✓ No Ads for app Lifetime!
✓ Choose apps which using VPN (Android 5.0+ required)
✓ Strict no-logging policy
✓ Well-designed UI
✓ No usage and time

■ Features:
- No credit cards required
- No registration or login required
- No Log is saved from any users
- Select locations

■ What can I do with a VPN?
- Provide privacy by hiding your internet activity from your ISP
- Protect you against hackers or online trackers when using a open WiFi hotspot
- Break out of a restrictive network at work or school
- Change your IP address

Why Tornado VPN Pro?

* Easy to Use
Download, install and open to click "connect", then you can use

* Unlimited Traffic VPN
We do not limit the data traffic, so you can just use it without any worries.


You can copy the text of the description and translate into your local language.

Translation site: https://translate.google.com/

** Application Rules

* Please Note: If our apps It was not efficient for you or not worked in your country Please "Do not submit on Reviews" you can Send your order ID to our email addresses and we'll consider it and Refund Your money.

* Please Note: Please for Request Refund your Money or Get previous update App link, Contact with us by our Email Address,
Everyone Can Send your own order id and get having this Services,

Please Do Not Submit Report on Reviews,

** Reply - Refund Issue: (Must be read before or after purchase):

We can't reply your emails because more of them is personal problem and that problem is not for everyone, also it's impossible to send updates to solve personal problem for this reason we ask you to, if possible, only if our application is not usable and tolerable for you and because we can not solve your problem for the reasons mentioned, you can email us your purchase order id to refund your money.

* You can send your questions about the description & Refund and the rules of the application to our email address.

* Please note beforehand or after purchase that this application is valid for at least 6 months and up to 1 year after your purchase date!
This may be extended, but you should know it for a maximum of 1 year,
However, no additional charges will be charged for this extension.

Old Customers: If for any reason you are shocked and annoying with new rules and worried about the inability to operate the application, be sure that this app will work for everyone from February 2019 to at least 6 months and one 1 years later, and maybe more, but you will not be charged a new amount for this extension, if you still do not consent, we will apologize to annoying for the new rules and you can also refund your money using the method mentioned above.

* Screenshots and description may differ from app. Also, the app may not work for a specific country and everyone at anytime!

* We may not be able to respond to some emails and comments

* New: If you money refunded and app deleted from your phone please send your order id for get free promotion code!

* The App may not work well for everyone at any time, but if app is not efficient for you and not work speedy and perfectly for you, please send your order id for refund your money or get previous version link.

* Please note : The App may have small bugs! If it was annoying you can report it.

* Please note : Connections are shared with all users. So you may experience a drop in speed.

* Please Note: All servers and locations may not work and may not be available, whether you are the old user or new user; You can try the app and check its performance if it is suitable for you, You can Keep it. But if for any reason it did not work well for you or you are not satisfied with it, you can send your purchase order ID for refund your money.

Our Email: tornadovpnpro@bornehofficial.com

** Your purchase is as approval of the application rules **
Tornado VPN Pro - Premium placené bezpečnostní proxy

Proč si vybrat Tornado VPN Pro?
✓ Žádná reklama pro aplikaci Lifetime!
✓ Zvolte aplikace, které používají VPN (vyžaduje se Android 5.0+)
✓ Přísná politika bez protokolování
✓ Dobře navržené uživatelské rozhraní
✓ Bez použití a času

■ Vlastnosti:
- Žádné kreditní karty
- Není nutná registrace ani přihlášení
- Žádný uživatel není uložen
- Vyberte umístění

■ Co mohu dělat s VPN?
- Poskytování soukromí skrýváním své internetové aktivity od poskytovatele internetových služeb
- Chraňte před hackery nebo online trackery při použití otevřeného WiFi hotspotu
- Odejít z omezující sítě v práci nebo ve škole
- Změňte adresu IP

Proč Tornado VPN Pro?

* Snadné použití
Stáhnout, nainstalovat a otevřít klepnutím na tlačítko "připojit", pak můžete použít

* Neomezená dopravní VPN
Neomezujeme datový provoz, takže jej můžete bez obav použít.


Text popisu můžete kopírovat a přeložit do místního jazyka.

Stránky pro překlad: https://translate.google.com/

** Aplikační pravidla

* Poznámka: Pokud naše aplikace pro vás nebyly efektivní nebo jste nepracovali ve vaší zemi, prosím "Neposílejte recenze" můžete odeslat své ID objednávky na naše e-mailové adresy a my to zvážíme a vrátíme peníze.

* Poznámka: Prosím, požádejte o vrácení peněz nebo Získejte předchozí aktualizaci App link, Kontaktujte nás prostřednictvím naší e-mailové adresy,
Všichni mohou posílat své vlastní ID objednávky a získat tyto služby,

Neposílejte přehled o recenzích,

** Odpovědi - Problém s náhradou: (Musí být čten před nebo po zakoupení):

Nemůžeme odpovědět na vaše e-maily, protože více z nich je osobní problém a tento problém není pro každého, a proto je nemožné posílat aktualizace k řešení osobních problémů z tohoto důvodu vás žádáme, pokud je to možné, pouze pokud naše aplikace není použitelná a tolerovatelné pro vás a protože nemůžeme vyřešit váš problém z uvedených důvodů, můžete nám zaslat e-mailem své číslo objednávky a vrátit peníze.

* Na naši e-mailovou adresu můžete zasílat dotazy týkající se popisu a refundace a pravidel aplikace.

* Prosím, dbejte na to, aby tato aplikace platila nejméně 6 měsíců a až 1 rok po datu nákupu!
To může být prodlouženo, ale měli byste to znát maximálně 1 rok,
Za toto rozšíření však nebudou účtovány žádné další poplatky.

Staří zákazníci: Pokud jste z nějakého důvodu šokováni a obtěžováni novými pravidly a obáváte se neschopnosti obsluhovat aplikaci, ujistěte se, že tato aplikace bude fungovat pro každého od února 2019 do nejméně 6 měsíců a jednoho o 1 rok později a možná více, ale za toto prodloužení vám nebude účtována žádná nová částka, pokud s tím ještě nesouhlasíte, omlouváme se za nepříjemnost za nová pravidla a můžete také peníze vrátit výše uvedenou metodou.

* Screenshots a popis se mohou lišit od aplikace. Také aplikace nemusí fungovat pro konkrétní zemi a všechny kdykoliv!

* Možná nebudeme schopni odpovědět na některé e-maily a komentáře

* Novinka: Pokud vám peníze vráceny a aplikace odstraněna z vašeho telefonu prosím pošlete své id objednávky pro získání zdarma propagační kód!

* App nemusí fungovat dobře pro každého, kdykoliv, ale pokud aplikace není efektivní pro vás, a ne pracovat rychle a dokonale pro vás, prosím pošlete svou objednávku id pro vrácení peněz nebo získat předchozí verzi odkazu.

* Poznámka: App může mít malé chyby! Pokud to bylo nepříjemné, můžete to nahlásit.

* Upozornění: Připojení jsou sdílena se všemi uživateli. Takže můžete zaznamenat pokles rychlosti.

* Poznámka: Všechny servery a umístění nemusí fungovat a nemusí být dostupné, ať už jste starý uživatel nebo nový uživatel; Můžete si vyzkoušet aplikaci a zkontrolovat její výkon, pokud je to pro vás vhodné, můžete si ji ponechat. Pokud ale z nějakého důvodu nepomohlo dobře nebo nejste s ním spokojeni, můžete zaslat své ID objednávky pro vrácení peněz.

Náš email: tornadovpnpro@bornehofficial.com

** Vaším nákupem je schválení aplikačních pravidel **
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 209
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

** Your purchase is as approval of the application rules
** Excuse Me but "Contact us" section in app is disable please use email of the app page, Please save it (tornadovpnpro@bornehofficial.com)
* This update has diff with previous version if not satisfied you can send your order id for refund your money
* Every Old & New Customers Must be Read All of App Rules and Description
• Please try & choose all of 4 available modes for get faster speed
(Auto - Fastest - OpenVPN - IKEv2 (recommended)
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Aktualizováno
19. dubna 2019
Velikost
24M
Instalace
1 000+
Aktuální verze
12.69
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Borneh Studio
Vývojář
6 Street 2, Dubai, United Arab Emirates (UAE)
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.