Brother iPrint&Scan

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Brother iPrint&Scan is a free app that lets you print from and scan to your Android device. Use your local wireless network to connect your Android device to your Brother printer or all-in-one. Some new advanced functions have been added (edit, fax send, fax preview, copy preview, machine status). For a list of supported models, please visit your local Brother website.

[Key Features]
- Easy to use menu.
- Simple steps to print your favorite photos, web pages, emails (Gmail only) and documents (PDF, Word, Excel®, PowerPoint®, Text).
- Print your documents and photos directly from the following cloud services: DropboxTM, OneDrive, Evernote®.
- Scan directly to your Android device.
- Save scanned images to your Android device or email them (PDF, JPEG).
- Automatically search for supported devices on a local wireless network.
- No computer and no driver required.
- The NFC function is supported, this enables you to print or scan by simply holding your mobile device over an NFC mark on your machine and tapping the screen.
- The remote print function enables you to print from anywhere. (Your machine needs to support Google Cloud Print to use this function.)
*Memory card needed for printing and scanning.
*To use the NFC function, both your mobile device and your machine need to support NFC. There are some mobile devices with NFC that cannot work with this function. Please visit our support website (http://solutions.brother.com/) for a list of supported mobile devices.
*As the remote print function is based on Google Cloud PrintTM, you must first register your machine in your Google account. For detailed information, please see the Google Cloud Print Guide available on the Brother support website (http://solutions.brother.com/).

"[Advanced Functions]
(Only available on new models.)"
- Edit previewed images using the editing tools (scale, straighten, crop) if necessary.
- Send a fax directly from your mobile device.(This app feature requires access to the contacts list on your mobile device.)
- View received faxes stored on your machine on your mobile device.
- The copy preview function enables you to preview an image and edit it if necessary before copying to avoid copy errors.
- View the machine’s status such as ink/toner volume and error messages on your mobile device.
*Compatible functions will depend on the selected device.

[Compatible Print Settings]
- Paper Size -
4" x 6" (10 x 15cm)
Photo L (3.5" x 5" / 9 x 13 cm)
Photo 2L (5" x 7" / 13 x 18 cm)
A4

Letter

Legal
A3
Ledger

- Media Type -
Glossy Paper
Plain Paper
- Copies -
Up to 100

[Compatible Scan Settings]
- Document Size -
A4
Letter

4" x 6" (10 x 15cm)
Photo L (3.5" x 5" / 9 x 13 cm)
Card (2.4" x 3.5" / 60 x 90 mm)
Legal
A3
Ledger

- Scan Type -
Color
Color (Fast)
Black & White

*Compatible settings will depend on the selected device and function.
*Google Cloud Print is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.
*Evernote is a trademark of Evernote Corporation and used under a license.
*Microsoft, Excel, and PowerPoint are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
*Please note the email address mobile-apps-id@brother.com is for feedback only. Unfortunately we cannot reply to inquiries sent to this address.
Brother iPrint & Scan je bezplatná aplikácia, ktorá vám umožní tlačiť a skenovať z do svojho zariadenia Android. Použite svoj lokálnu bezdrôtovú sieť pre pripojenie Android zariadenia do tlačiarne Brother alebo all-in-one. Boli pridané niektoré nové pokročilé funkcie (upraviť, fax odoslať, fax náhľad, skopírujte náhľad, stav stroja). Zoznam podporovaných modelov, prosím navštívte miestnu webovú stránku Brother.

[Kľúčové vlastnosti]
- Jednoduché použitie menu.
- Jednoduché kroky k tlači svoje obľúbené fotografie, webové stránky, e-maily (len Gmail) a dokumentov (PDF, Word, Excel®, PowerPoint®, text).
- Tlačiť dokumenty a fotografie priamo z týchto služieb cloudu: DropboxTM, onedrive, Evernote®.
- Skenovanie priamo do vášho zariadenia so systémom Android.
- Ukladať naskenované obrázky do zariadenia Android, alebo poslať e-mailom (PDF, JPEG).
- Automatické hľadanie podporovaných zariadení na miestnej bezdrôtovej sieti.
- Žiadny počítač a nie je vyžadovaný žiadny ovládač.
- Funkcia NFC je podporovaná, to vám umožňuje tlačiť alebo skenovať jednoducho podržaním vaše mobilné zariadenia cez NFC značku na vašom počítači a poklepaním na obrazovku.
- Funkcia tlače diaľkového umožňuje tlačiť odkiaľkoľvek. (Váš počítač musí podporovať služby Google Cloud Print pre použitie tejto funkcie.)
* Pamäťová karta potrebná pre tlač a skenovanie.
* Ak chcete použiť funkciu NFC, a to ako vaše mobilné zariadenie a váš počítač musí podporovať NFC. Tam sú niektoré mobilné zariadenia s technológiou NFC, ktoré nemôžu pracovať s touto funkciou. Prosím navštívte naše webové stránky podpory (http://solutions.brother.com/), kde je zoznam podporovaných mobilných zariadení.
* Ako funkcia tlače vzdialená je založená na Google Cloud PrintTM, musíte sa najprv zaregistrovať zariadenie vo vašom účte Google. Podrobné informácie nájdete v Google Cloud Print Guide k dispozícii na stránkach technickej podpory Brother (http://solutions.brother.com/).

"[Pokročilé funkcie]
(K dispozícii iba na nových modeloch.) "
- Úpravy zobrazilo snímky pomocou editačných nástrojov (stupnice, narovnať, orezanie) v prípade potreby.
- Odoslanie faxu priamo z vášho mobilného zariadenia (Táto funkcia aplikácia vyžaduje prístup k zoznamu kontaktov v mobilnom zariadení.).
- Výhľad prijaté faxy uložené na vašom počítači na vašom mobilnom zariadení.
- Funkcia kopírovania náhľad umožňuje zobraziť náhľad a upraviť ju v prípade potreby pred kopírovaním, aby nedochádzalo k chybám kopírovania.
- Zobrazenie stavu zariadenia, ako sú atramentové / objem toner a chybových hlásení na vašom mobilnom zariadení.
* Kompatibilné funkcie bude závisieť na vybranom zariadení.

[Kompatibilný Nastavenie tlače]
- Veľkosť papiera -
4 "x 6" (10 x 15 cm)
Foto L (3,5 "x 5" / 9 x 13 cm)
Foto 2L (5 "x 7" / 13 x 18 cm)
A4

Písmeno

Právne
A3
Hlavná kniha

- Typ média -
Lesklý papier
Obyčajný papier
- Kópia -
Až 100

[Kompatibilný Settings Scan]
- Veľkosť dokumentu -
A4
Písmeno

4 "x 6" (10 x 15 cm)
Foto L (3,5 "x 5" / 9 x 13 cm)
Card (2,4 "x 3,5" / 60 x 90 mm)
Právne
A3
Hlavná kniha

- Typ skenovania -
Farba
Farba (Fast)
Čierna Biela

* Kompatibilné nastavenie bude závisieť na vybranom zariadení a funkcie.
* Google Cloud Print je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Použitie tejto značky je podmienené Google oprávnenie.
* Evernote je ochranná známka spoločnosti Evernote Corporation a používa na základe licencie.
* Microsoft, Excel, PowerPoint a sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a / alebo iných krajinách.
* Upozorňujeme, že e-mailová adresa mobile-apps-id@brother.com je určený len pre spätnú väzbu. Bohužiaľ nemôžeme odpovedať na otázky zaslané na túto adresu.
Ďalšie informácie
3,9
Celkove 61 102
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

-Ver 3.3.0
- Bug Fix
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
2. októbra 2018
Veľkosť
31M
Inštalácie
10 000 000+
Aktuálna verzia
3.3.0
Vyžaduje Android
4.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Brother Industries, Ltd.
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.