MIDI Voyager Pro

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

+ Play MIDI files via the built-in synthesizer (soundfont included)
+ Karaoke: *.kar and *. mid files, support for many charsets (cyrillic, greek, arabian, ...)

Additional features in this (ad-free) version of "MIDI Voyager":

+ Load multiple soundfonts at once
+ MIDI OUT: connect a hardware synth or midi interface box
+ Chord analysis
+ Additional lyrics view with words arranged in measures, including chord symbols to play along the song
+ Export MIDI files to wav audio
+ Export modified MIDI files to new MIDI file (including changed pitch, instruments) or export just a range (loop)

Other features (both in free and PRO):

+ Play MIDI files via the built-in synthesizer (soundfont included)
+ Karaoke: *.kar and *. mid files, support for many charsets (cyrillic, greek, arabian, ...)
+ Auto detect voice melody track with the option to mute it automatically
+ Piano keys: scrollable and zoomable
+ Metronome
+ Concert pitch: tune A above middel C (between 410 Hz and 480Hz)
+ USB MIDI In: Plug in your MIDI keyboard and play notes while MIDI file is playing, or send control changes (Channel Volume, Modulation) or program changes
+ Gapless and beat accurate looping due to quantisation feature! Loops are also shiftable while playing !
+ Create markers to quickly navigate to specific file positions - Give a name for each marker, eg. "solo", "reprise"...
+ Transpose the MIDI file (can be stored for each MIDI file! )
+ Tracks control: Mute or solo specific tracks/instruments or assign other instruments!
+ Change the tempo during playback while maintaining relative tempo changes
+ Choose midi notes visualisation: pitch range or instrument/midi channel
+ Various auto scrolling modes and continuous zooming
+ ...
+ Designed for tablets and smartphones

Soundfont Player:
-----------------
Any soundfont of file format sf2 or sfz can be used, also compressed soundfonts (wavpack or flac).
The soundfont that ships with this app offers acceptable sounds in relation to its size: just 3 MB. Its just something to start with. Anyway you should use your own soundfont. One of the most popular free soundfonts is "Chorium (Revision A)" (27 MB) by openwrld.

Visualizer:
-----------
By coloring the notes depending on their pitch the harmonic development, different tonal areas / modulations / key changes become visible at a glance!
Even large MIDI files (eg. a symphony) will be visualized in 2-3 seconds !
Also so called "black midi" files (up to million notes or more) can be played back completely. Only the number of notes to display needs to be limited. You can set this number -> Try how many notes your device can take (e.g. with Nexus 7 up to 400.000 notes)

MIDI file user settings
----------------------
All loops, markers, instrument/track assignments are stored in a separate settings file. Each time a MIDI file gets loaded it will search for an existing settings file.


Support & Feedback
------------------
The "Help & Info" menu inside the app offers a form to submit feedback, ie. ask a question, make a suggestion or report a bug.
Alternatively you can send your concern directly to info@bytebolt.com
And finally, if you like this app - rate it !


Keywords: Midi, player, Loops, Karaoke
+ Přehrávání MIDI souborů pomocí vestavěného syntezátoru (SoundFont v ceně)
+ Karaoke: * .kar a *. mid souborů, podporu pro mnoho znakových sad (azbuka, řecká, arabská, ...)

Mezi další funkce v tomto (ad-free) verze "MIDI Voyager":

+ vložit více SoundFonts najednou
+ MIDI OUT: Připojení hardwaru synth nebo rozhraní pole midi
+ Akord analýza
+ Doplňkové texty mohli se slovy uspořádanými v opatřeních, včetně akordové symboly hrát spolu píseň
+ Export MIDI soubory do WAV audio
+ Export modifikované MIDI soubory na nové MIDI souboru (včetně změněné hřišti, nástroje) nebo vývozu pouze rozsah (smyčka)

Ostatní funkce (oba ve volné a PRO):

+ Přehrávání MIDI souborů pomocí vestavěného syntezátoru (SoundFont v ceně)
+ Karaoke: * .kar a *. mid souborů, podporu pro mnoho znakových sad (azbuka, řecká, arabská, ...)
+ Automatická detekce hlasu melodie skladby s možností automaticky vypnout
+ Klavír klávesy: rolovací a zoomovatelný
+ Metronome
+ Koncert rozteč: naladit A výše middel C (mezi 410 Hz a 480Hz)
+ USB MIDI In: Plug do MIDI klávesnici a hrát poznámek, zatímco MIDI souboru hraje, nebo poslat změny ovládání (Channel Volume, Modulation) nebo programové změny
+ Gapless a porazit přesné smyčkování díky funkci kvantování! Smyčky jsou také posuvný při hraní!
+ Vytvořit značky pro rychlou navigaci na určité pozice souborů - pojmenujte každý marker, např. „Sólo“, „repríza“ ...
+ Transpozice MIDI soubor (lze uložit pro každý MIDI souboru!)
+ Skladby ovládání: Ticho nebo solo konkrétních skladeb / přístroje nebo přiřadit jiné nástroje!
+ Změna tempa během přehrávání při zachování relativní změny tempa
+ Vyberte MIDI not vizualizace: rozsah pitch nebo nástroj / midi kanál
+ Různé režimy automatického posouvání a zvětšování kontinuální
+ ...
+ Vhodné pro tablety a chytré telefony

Soundfont hráče:
-----------------
Jakékoli SoundFont z formátu souboru SF2 nebo SFZ mohou být použity také na stlačený SoundFonts (WavPack nebo Flac).
SoundFont, který je dodáván s touto aplikací nabízí přijatelné zvuky ve vztahu k jeho velikosti: pouhé 3 MB. Je to jen něco začít. V každém případě byste měli používat svůj vlastní SoundFont. Jeden z nejpopulárnějších volně SoundFonts je "Chorium (Revize A)" (27 MB) by openwrld.

Visualizer:
-----------
Zabarvením poznámky v závislosti na jejich hřišti harmonický vývoj, různé tónové areály / modulace / klíčové změny stanou viditelné na první pohled!
Dokonce i velké MIDI soubory (např. Symfonie) se zobrazují v 2-3 sekund!
Také takzvané „černé midi“ soubory (až miliony poznámky nebo více) mohou být přehrávány úplně. Pouze počet bankovek prázdné třeba omezit. Můžete nastavit toto číslo -> Vyzkoušejte kolik poznámky lze přístroj vzít (např. S ​​Nexus 7 až 400.000 poznámky)

MIDI uživatelských souborů nastavení
----------------------
Všechny smyčky, fixy, přístroj / přiřazení koleje jsou uloženy v samostatném souboru. Pokaždé, když MIDI soubor se nahraje ho bude hledat existujícího konfiguračního souboru.


Podpora a zpětná vazba
------------------
Nabídka „Pomoc & Info“ uvnitř aplikace nabízí formulář odeslat zpětnou vazbu, tj. zeptat, něco navrhnout nebo oznámit chybu.
Případně můžete poslat svůj zájem přímo na info@bytebolt.com
A konečně, pokud si tuto aplikaci - hodnotit to!


Klíčová slova: Midi, hráč, Smyčky, Karaoke
Další informace
Sbalit
4,7
Celkem 695
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

bugfix: Mixer screen: preset name for a track was set to Piano (0) in certain constellations although a program change existed
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
30. září 2018
Velikost
7,2M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
5.3.3
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
bytebolt
Vývojář
Ladenburgerstr 20 69493 Hirschberg Deutschland
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.