Physics Toolbox Sensor Suite

Ingen åldersgräns
9 887
Innehåller annonser
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

Useful for students and teachers in science, technology, engineering, and math (STEM) education and academic or industrial researchers, this app uses device sensor inputs to collect, record, and export data in comma separated value (csv) format through a shareable .csv file. Data can be plotted against elapsed time on a graph or displayed digitally. Users can export the data for further analysis in a spreadsheet or plotting tool. This app also generates tones, colors, and a stroboscope. See www.vieyrasoftware.net for a variety of usage ideas for STEM education and publications from academia and industry.

A menu allows the user to sense or generate the following (dependent upon the user’s mobile device capabilities):

SENSORS
(1) G-Force Meter - ratio of Fn/Fg (x, y, z and/or total)
(2) Linear Accelerometer – acceleration (x, y, and/or z)
(3) Gyroscope - radial velocity (x, y, and/or z)
(4) Barometer - atmospheric pressure
(5) Roller Coaster - G-Force Meter, Linear Accelerometer, Gyroscope, and Barometer
(6) Hygrometer - relative humidity
(7) Thermometer - temperature
(8) Proximeter - periodic motion and timer (timer and pendulum modes)
(9) Ruler - distance between two points
(10) Magnetometer - magnetic field intensity (x, y, z and/or total)
(11) Compass - magnetic field direction and bubble level
(12) GPS - latitude, longitude, altitude, speed, direction, number of satellites
(13) Inclinometer - azimuth, roll, pitch
(14) Light Meter - light intensity
(15) Color Detector - detects HEX colors within a small rectangle area on the screen via the camera.
(16) Sound Meter - sound intensity
(17) Tone Detector - frequency and musical tone
(18) Oscilloscope (audio) - wave shape and relative amplitude
(19) Spectrum Analyzer (audio) - graphical FFT
(20) Spectrogram (audio) - waterfall FFT

MULTI RECORD
(21) Multi Record - choose one or more of the above sensors to collect data at the same time.

GENERATORS
(22) Tone Generator – sound frequency producer
(23) Color Generator – R/G/B/Y/C/M, white, and custom color screen
(24) Stroboscope (beta) - camera flash
(25) Play - challenges
(26) Manual Data Plot
(27) AR - augmented reality visualization of magnetic field vectors.


Features
(a) Recording: All sensor data can be recorded by pressing the red floating action button. Saved data can be found stored in the folder icon and on the device’s SD card.
(b) Exporting: Data can be immediately transferred following recording by selection an option to send via e-mail or shared in Google Drive or Dropbox. Locally saved files can also be transferred from the folder icon.
(c) Sensor Information: Clicking on the (i) icon within each mode provides information about the sensor name, vendor, and current data collection rate, in addition to a description of what kind of data is collected by the sensor, its physical operating principle, and links to additional resources, including webpages and videos that illustrate how it works.

Settings
* Note that not all settings are available for all sensors.
(a) Data Display: View data in graphical, digital, or vector form.
(b) Graph Display: View multi-dimensional data sets on a single shared graph or in multiple individual graphs.
(c) Displayed Axis: For multi-dimensional data on a single shared graph, select total, x, y, and/or z-axis data.
(d) CSV Timestamp Format: Record clock time or elapsed time with sensor data.
(e) Line Width: Modify visual presentation of data with a Thin, Medium, or Thick line.
(f) Sensor Collection Rate: Set collection rate as Fastest, Game, UI, or Normal. The sensor collection rate is displayed for each option when selected.
(g) Keep the Screen On: Prevent the app from turning the screen off automatically.
(h) Calibrate: Calibrate selected sensors.
Användbar för studenter och lärare i vetenskap, teknik, teknik och matematik (STEM) och akademiska eller industriella forskare, den här appen använder enhetssensorinmatningar för att samla in, spela in och exportera data i kommaseparerat värde (csv) -format genom en delningsbar. csv-fil. Data kan plottas mot förfluten tid på en graf eller visas digitalt. Användare kan exportera informationen för ytterligare analys i ett kalkylblad eller ett plottningsverktyg. Denna app genererar också toner, färger och ett stroboskop. Se www.vieyrasoftware.net för en mängd användningsidéer för STEM-utbildning och publikationer från akademi och industri.

En meny gör det möjligt för användaren att känna till eller generera följande (beroende på användarens funktioner för mobil enhet):

SENSORER
(1) G-Force Meter - förhållande mellan Fn / Fg (x, y, z och / eller totalt)
(2) Linjär accelerometer - acceleration (x, y och / eller z)
(3) Gyroskop - radiell hastighet (x, y och / eller z)
(4) Barometer - atmosfärstryck
(5) Rullbana - G-Force Meter, Linear Accelerometer, Gyroscope och Barometer
(6) Hygrometer - relativ luftfuktighet
(7) Termometer - temperatur
(8) Proximeter - periodisk rörelse och timer (timer och pendellägen)
(9) Linjal - avståndet mellan två punkter
(10) Magnetometer - magnetfältintensitet (x, y, z och / eller totalt)
(11) Kompass - magnetfältets riktning och bubblanivå
(12) GPS - latitud, longitud, höjd, hastighet, riktning, antal satelliter
(13) Inklinometer - azimut, rull, tonhöjd
(14) Ljusmätare - ljusintensitet
(15) Färgdetektor - upptäcker HEX-färger inom ett litet rektangelområde på skärmen via kameran.
(16) Ljudmätare - ljudintensitet
(17) Tondetektor - frekvens och musikalisk ton
(18) Oscilloskop (ljud) - vågform och relativ amplitud
(19) Spektrumanalysator (ljud) - grafisk FFT
(20) Spektrogram (ljud) - vattenfall FFT

MULTI RECORD
(21) Multi Record - välj en eller flera av sensorerna ovan för att samla in data samtidigt.

GENERATORER
(22) Tone Generator - ljudfrekvensproducent
(23) Färggenerator - R / G / B / Y / C / M, vit och anpassad färgskärm
(24) Stroboscope (beta) - kamerablink
(25) Spela - utmaningar
(26) Manuell dataplan
(27) AR - förstärkt verklighetsvisualisering av magnetfältvektorer.


Egenskaper
(a) Inspelning: Alla sensordata kan spelas in genom att trycka på den röda flytande åtgärdsknappen. Sparade data kan hittas lagrade i mappikonen och på enhetens SD-kort.
(b) Export: Data kan överföras omedelbart efter inspelning genom att välja ett alternativ att skicka via e-post eller dela i Google Drive eller Dropbox. Lokalt sparade filer kan också överföras från mappikonen.
(c) Sensorinformation: Klicka på (i) -ikonen i varje läge ger information om sensornamnet, leverantören och aktuell datainsamlingshastighet, förutom en beskrivning av vilken typ av data som samlas in av sensorn, dess fysiska drift princip och länkar till ytterligare resurser, inklusive webbsidor och videor som illustrerar hur det fungerar.

Inställningar
* Observera att inte alla inställningar är tillgängliga för alla sensorer.
(a) Datavisning: Visa data i grafisk, digital eller vektorform.
(b) Grafvisning: Visa flerdimensionella datamängder på en enskild delad graf eller i flera enskilda grafer.
(c) Visad axel: För flerdimensionell data på en enstaka delad graf, välj data om total, x, y och / eller z-axel.
(d) CSV-tidsstämpelformat: Spela in klocktid eller förfluten tid med sensordata.
(e) Linjebredd: Ändra visuell presentation av data med en tunn, medellång eller tjock linje.
(f) Sensoruppsamlingsfrekvens: Ställ in samlingsfrekvens som snabbast, spel, användargränssnitt eller normal. Sensorsamlingshastigheten visas för varje alternativ när du väljer.
(g) Håll skärmen på: Förhindra att appen stänger av skärmen automatiskt.
(h) Kalibrera: Kalibrera valda sensorer.
Läs mer
Komprimera

Recensioner

Recensionspolicy
4,7
9 887 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

New AR mode to visualize magnetic field vectors in Augmented Reality.
AR mode requires ARCore and a compatible device.
ARCore is not compatible with all devices.
Minor bug fixes.
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
27 augusti 2019
Storlek
4,1M
Installationer
500 000+
Aktuell version
1.9.4
Kräver Android
5.0 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Behörigheter
Leverantör
Vieyra Software
Utvecklare
225 C St SE Apt B Washington D.C. 20003 USA
©2019 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.