Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Mobilná aplikácia spoločnosti Citystonedesign s.r.o. ponúka jedinečnú funkciu
modelovania plotových systémov, ktoré si môžete „postaviť“ a porovnať s vašim
domom priamo na mieste.
Vďaka tomu získate oveľa lepšiu predstavu o tom, aký typ a farba plotového
systému najviac sedí k vašej fasáde a k ostatným prvkom vášho domu.
ČO APLIKÁCIA PONÚKA
Okrem modelovania plotového systému nájdete v aplikácii aj ponuku našich
aktuálnych produktov, galériu realizácií a prehľad odporúčaných pracovných
postupov.
Vďaka funkcii GPS vám aplikácia umožní nájsť najbližšiu výstavnú plochu vo
vašom okolí, alebo najbližšieho predajcu, kde si môžete zakúpiť výrobok, ktorý
vám najviac vyhovuje.
KATALÓG PRODUKTOV
V katalógu produktov nájdete všetky naše aktuálne produkty. Všetky sú podľa
účelu použitia rozdelené do jednotlivých kategórií.
DLAŽBY ponúkajú široký sortiment prémiových dlažieb, ktoré sú vyrábané
v hrúbkach od 4 do 8 cm, v povrchových úpravách senso, antico a naturo.
PLATNE obsahujú ponuku veľkoformátových betónových platní vyrábaných
v hrúbkach od 5 do 8cm, v povrchovej úprave senso a naturo.
PLOTOVÉ SYSTÉMY okrem plotu Arcadia zahŕňajú všetky ploty, ktoré si môžete
v našej aplikácii aj naprojektovať. Pred ich samotným modelovaním si ich v tejto
sekcii môžete prezrieť.

PRIEMYSELNÉ zahŕňajú všetky dlažby a doplnky, ktoré sa používajú na realizáciu
väčších verejných objektov ako sú chodníky, vysoko zaťažované plochy,
parkoviská pred nákupnými centrami a podobne.
CREATIVE GARDEN ponúka široký sortiment záhradných doplnkov ako sú
palisády, obrubníky, schodiskové bloky, kvetináče alebo lavičky.
DOPLNKOVÝ SORTIMENT pozostáva najmä z výrobkov, ktoré slúžia na finálne
ošetrenie položenej dlažby alebo plotového systému, a prípravky na ošetrovanie.
Všetky produkty obsahujú voľbu „Mám záujem o produkt“. Po zvolení tejto
možnosti vás aplikácia prostredníctvom GPS signálu naviguje na najbližšiu
predajňu vo vašom okolí.
NAJBLIŽŠÍ PREDAJCA
Táto funkcia umožňuje zobrazenie najbližšej predajne podľa vašej aktuálnej
polohy prostredníctvom aktivovanej funkcie GPS vo vašom zariadení.
NAJBLIŽŠÍ SHOWROOM
Táto funkcia umožňuje zobrazenie najbližšej výstavnej plochy podľa vašej
aktuálnej polohy prostredníctvom aktivovanej funkcie GPS vo vašom zariadení.
Na všetkých výstavných plochách máte možnosť pozrieť si naživo naše výrobky.
NÁVRH PLOTU
Najzaujímavejšia časť aplikácie, kde si môžete vymodelovať svoj vlastný plot
priamo pred vašim domom! Po ťuknutí na Návrh plotu sa vám zobrazí možnosť
Pokračovať. Po zvolení tejto možnosti sa zobrazí fotoaparát, pomocou ktorého si
odfotíte priečelie svojho domu. Fotografiu domu je vhodné vyhotoviť zo
vzdialenosti približne 10 m. Po vytvorení fotografie vám aplikácia ponúkne
možnosť vybrať si konkrétny typ plotu. Môžete si zvoliť z plotových systémov
Casser, Duvar antický, Duvar light a Metropol. Po zvolení konkrétneho typu plotu
sa zobrazí ponuka farebných odtieňov.
Zvoľte si jeden farebný odtieň a začnite modelovať svoj vlastný plot. Ak sa vám
farebný odtieň nepozdáva, pomocou funkcie „krok späť“ si vyberte iný odtieň
a znovu môžete začať modelovať do tej istej fotografie. V ponuke sú štyri typy
plotových dielcov: múrik panel, múrik strieška, stĺpik panel a stĺpik strieška.
Všetky prvky môžete kombinovať podľa vlastnej predstavy, ukladať na seba,
alebo vedľa seba, až pokiaľ nevymodelujete svoj ideálny plot.
Ten si následne uložte do svojho zariadenia, alebo zdieľajte s priateľmi
prostredníctvom sociálnych sietí. Vytvorte si pre porovnanie viac návrhov

z rôznych farieb a typov plotových systémov. Jeden z nich vám určite padne do
oka!
NÁVODY NA POUŽITIE
V tejto časti aplikácie nájdete všetky naše odporúčania a pracovné postupy
týkajúce sa dlažieb a plotových systémov. Návody si môžete otvoriť a prečítať
priamo v aplikácii.
NOVÉ REALIZÁCIE
Pre viac inšpirácie si prezrite naše najlepšie realizácie.
Všetky produkty, ktoré sa zobrazujú v aplikácii, nájdete aj na našom oficiálnom
webe www.citystonedesign.sk.
Citystonedesign s.r.o. mobile app offers a unique feature
modeling fence systems that you can "build" and compare with yours
house on site.
This will give you a much better idea of ​​what type and color of the fence
The system sits the most on your facade and the rest of your house.
WHAT OFFERS APPLICATION
In addition to modeling the fence system, you will also find our offer in the app
current products, gallery of realizations and overview of recommended working
procedures.
With the GPS feature, the app lets you find the nearest display area in
your neighborhood, or your nearest dealer, where you can purchase a product that
best suits you.
CATALOGUE OF PRODUCTS
You can find all our current products in our product catalog. All are by
purpose of use divided into categories.
PAVING offers a wide range of premium tiles that are produced
in thicknesses from 4 to 8 cm, in senso, antico and naturo finishes.
PLATNE includes an offer of large format concrete slabs manufactured
in thicknesses from 5 to 8cm, in senso and naturo finishes.
Fence systems in addition to the Arcadia fence include all the fences you can
in our application. Before they are modeled, they are in this one
you can view the section.

INDUSTRIAL include all tiles and accessories that are used for realization
larger public buildings such as sidewalks, high-traffic areas,
parking lots in front of shopping centers and the like.
CREATIVE GARDEN offers a wide range of garden accessories such as
palisades, curbs, stair blocks, flower pots or benches.
SUPPLEMENTARY ASSEMBLY consists mainly of products that serve the final
treatment of laid paving or fence system, and care products.
All products include the option "I am interested in the product". After choosing this
options navigate to your nearest GPS signal
a shop near you.
NEAREST SALES
This feature allows you to view the nearest store according to your current location
GPS position on your device.
NEAREST SHOWROOM
This feature allows you to view the nearest display area to your liking
your current location using the GPS feature on your device.
On all exhibition areas you can watch our products live.
FABRIC DESIGN
The most interesting part of the app where you can model your own fence
right in front of your house! When you touch the Fence design, you will see an option
Continue. Selecting this option will display the camera with which you can
take a picture of the front of your house. This photo of the house is worth making out of
10 m. Once you've created a photo, the app will offer you
possibility to choose a particular type of fence. You can choose from fence systems
Casser, Duvar antique, Duvar light and Metropol. After selecting a particular type of fence
will display a menu of color tones.
Choose one color shade and start modeling your own fence. If you do
color shade does not appear, select a different shade with the "step back" function
and you can start modeling the same photo again. There are four types available
Fence panels: Wall panel, Canopy roof, Pillar panel and Pillar pillar.
You can combine all the elements to your own liking, save yourself,
or next to each other until you model your ideal fence.
Then save it to your device or share it with your friends
through social networks. Create more designs for comparison

of different colors and types of fence systems. One of them will surely fall into you
eye!
INSTRUCTIONS FOR USE
In this section of the application you will find all our recommendations and workflows
related to paving and fence systems. You can open and read the tutorials
directly in the app.
NEW IMPLEMENTATIONS
For more inspiration, check out our best implementations.
You can also find all the products that appear in the app at our official site
webe www.citystonedesign.sk.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Pridaná oficiálna podpora pre Android 10 a vyššie
Pridané dočasné riešenie pre realizácie, návody a produkty
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 8, 2021
Size
82M
Installs
1,000+
Current Version
1.0.3
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
City Stone Design s.r.o.
Developer
areál IN VEST 1179; 927 03 Šaľa
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.