Dôvera

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Zdravotná karta rodičov aj ich detí, preukazy poistenca, funkcia zaplatiť poistné a kedykoľvek zavolať doktorovi, napojenie na záchrannú službu, navigácia k najbližšej otvorenej pohotovosti či lekárni, pripomienky preventívnych prehliadok a profil platiteľa.

Aplikácia je dostupná komukoľvek, ale iba poistenci Dôvery môžu využívať všetky funkcie. Registráciou v tejto aplikácii automaticky získate prístup aj do Elektronickej pobočky Dôvery.

PODROBNÝ POPIS FUNKCIÍ:

PREUKAZY:
- preukaz poistenca Dôvery + preukazy vašich detí,
- Európsky preukaz (EHIC) + EHIC preukazy vašich detí,
- údaje o platnosti preukazu,
- možnosť doplniť si vlastnú fotku.

ZDRAVOTNÁ KARTA:
- časová os zdravotnej starostlivosti
- pre rodičov: prepínanie medzi vašou kartou a kartou každého dieťaťa do 18 rokov poistenom v Dôvere,
- podrobnosti o vyšetreniach, liekoch a výkonoch,
- upozornenie na prípadné liekové a potravinové interakcie,
- koľko zaplatila Dôvera za jednotlivé výkony u lekárov,
- kto predpísal, kto vydal liek alebo zdravotnú pomôcku,
- možnosť reklamovať poskytnutie zdravotného výkonu aj s uvedením dôvodu,
- filter na kategórie výkonov,

PROFIL PLATITEĽA
- na minútu aktuálne informácie o stave záväzkov voči zdravotnej poisťovni,
- možnosť platby všetkých položiek na úhradu,
- kompletný prehľad platieb poistného od roku 2009,
- koľko, do kedy a prečo platiť,
- informácie, kto za vás platí odvody alebo kto ich platil v minulosti,
- evidencia prípadných dlhov voči zdravotnej poisťovni,

MOJE DETI (pre rodičov)
- možnosť pridať si deti

POHOTOVOSŤ A GEOLOKALIZÁCIA:
- otváracie hodiny pohotovostných lekární na jednom mieste,
- lekárne a ich otváracie hodiny,
- pobočky Dôvery a ich otváracie hodiny, telefonický kontakt,
- pohotovosti a ich ordinačné hodiny,
SOS – KARTIČKA PRVEJ POMOCI:
- ak si pridáte kontakt v núdzi, synchronizuje sa s aplikáciou záchranárov “Bezpečné lieky 112” a Elektronickou pobočkou Dôvery
- SOS informácie prístupné z úvodnej obrazovky,
- údaj o poslednej známej polohe s GPS súradnicami,
- najbližšia lekáreň a pohotovosť,
- miesto, kde sa zobrazia zaznačené informácie o vašej krvnej skupine, diagnózach, alergií, liekov, ktoré beriete, prípadne iné dôležité informácie,
- priame spojenie na bezplatnú linku záchrannej zdravotnej služby,

MOJA KRVNÁ SKUPINA:
- rozšírenie a podpora medzinárodne oceneného projektu mojakrvnaskupina.sk,
- nastavte si svoju krvnú skupinu a dozviete sa vždy, či ju niekde nepotrebujú,
- pravidelne aktualizovaná mapa miest odberov krvi,
- v spolupráci so Slovenským Červeným krížom,
- špeciálny filter na odberné miesta v mape a vo vyhľadávaní.

PRIPOMIENKY
- push notifikácie pripomenú preventívne prehliadky,
- upozornia na liekové a potravinové interakcie medzi liekmi, ktoré užívate,
- dozviete sa o schválenej hospitalizácii.

REGISTRÁCIA A ZABUDOL SOM HESLO
- proces registrácie aj získanie zabudnutého prihlasovacieho mena a/alebo hesla.

VYSOKÝ ŠTANDARD BEZPEČNOSTI:
- mobilná komunikácia je zabezpečená,
- vaše údaje sú chránené proti zneužitiu,
- aplikácia je po aktivácii zabezpečená prístupovým PIN-om.
Health card of parents and their children, health card, capacity to pay premiums at any time and call a doctor, connection to emergency services, navigation to the nearest open pharmacy or emergency, preventive examinations and observations profile payer.

The application is available to anyone, but only insured Confidence can use all functions. By registering in this application also automatically you get access to the electronic branch of confidence.

DETAILED DESCRIPTION OF THE FUNCTIONS:

license:
- Insurance card + cards Trust your children,
- European card (EHIC) + EHIC cards of your children,
- Data of the card;
- Possibility to add your own photo.

HEALTH CARD:
- Timeline of health care
- Parents: Switch between your card and the each child under 18 years of insurance in Dover,
- Details of examinations, medicines and performance,
- The nature of any drug and food interactions
- How much trust paid for the services performed by doctors,
- Who prescribed who issued a drug or medical devices,
- The possibility of advertising provision of health performance and the reasons given.
- The category filter output,

PROFILE payer
- The minute updates on the status of commitments to the health insurance company,
- Payment of all items for payment.
- A complete overview of insurance premiums since 2009.
- How much, when and why to pay,
- Knowing who will pay a levy or who paid them in the past,
- Evidence of any debts to the health insurance company,

My kids (for parents)
- Ability to add your children

Availability and geolocation:
- Stop pharmacy opening hours in one place,
- Pharmacies and their opening hours,
- Trust branches and their opening hours, telephone contact,
- Readiness and their office hours,
SOS - Carte FIRST AID:
- If you add a contact in an emergency, synchronized with the application of rescuers "Safe Medicines 112" and electronic branch Trust
- SOS information accessible from the home screen.
- Indication of the last known GPS coordinates,
- The nearest pharmacy and emergency room.
- The place where they appear, noted of information about your blood group, diagnoses, allergies, medications that you are taking, or other important information.
- Direct connection to the toll free emergency medical services,

My blood type:
- The promotion and support of internationally awarded projects mojakrvnaskupina.sk,
- Adjust your blood group and learn whenever it somewhere or do not need,
- A regularly updated map locations donations.
- In cooperation with the Slovak Red Cross,
- A special filter to delivery points on the map and in the search.

OBSERVATIONS
- Push notifications remind preventive examinations,
- Highlights the drug and food interactions between the medicines you are taking,
- Learn about the approved hospitalization.

REGISTRATION AND I forgot my password
- The registration process and obtain a forgotten username and / or password.

High security standards:
- Mobile communication is secured,
- Your data is protected against misuse,
- After the application is activated, protected by a PIN-om.
Read more
Collapse
3.6
1,708 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Pozastavili sme službu Dôvera linka 24. Okrem toho sme opravili drobné dizajnové a funkčné nedostatky.

We have temporarily suspended our service Dôvera linka 24. Minor design and bug fixes.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 24, 2019
Size
18M
Installs
100,000+
Current Version
5.2.4
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Dôvera
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.