Climaider - Lev klimavenligt

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Climaider hjælper dig med at leve et mere klimavenligt liv. Alt sammen på en nem og effektiv måde.

· Beregn dit personlige klimaaftryk
· Tag små udfordringer, der reducerer din CO2-udledning
· Klimakompensér for den udledning, du ikke kan gøre noget ved
· Underskriv borgerforslag og læg press på politikerne

–––

BEREGN DIT KLIMAAFTRYK

Vi mener, at det skal være nemt at leve klimavenligt. Første skridt er at kende sit eget klimaaftryk. Med Climaider kan du beregne din personlige CO2-udledningen baseret på seks kategorier:

· Bolig
· Kost
· Transport
· Ting og sager
· Flyrejser
· Offentligt

–––

REDUCÉR DIT KLIMAAFTRYK MED NEMME UDFORDRINGER

Når du har beregnet dit klimaaftryk, hjælper appen dig med at gøre de ting, der fjerner mest mulig CO2 fra dit samlede aftryk. Dette kan f.eks. være:

· Afmelde dine papirreklamer fra appen og spar 140kg. CO2/år
· Skift elselskab til Vindstød, som er klimavenlig strøm
· Prøve én måned uden oksekød
· Få hjælp til at gøre dine transportvaner mere klimavenlig
· Skift til AP Bæredygtig, som er en bæredygtig pensionsordning

–––

KLIMAKOMPENSÉR DEN UDLEDNING, DU IKKE KAN REDUCERE

Vi danskere udleder i gns. 1,4 ton CO2/måned. Ifølge FN skal dette tal under 0,25 tons CO2/måned, hvis vi skal nå Parisaftalens mål. Heldigvis kan du for meget få penge finansiere klimaprojekter, der fjerner eller undgår CO2. For bare 85 DKK/måned kan du fjerne lige så meget CO2, som en gennemsnitlig dansker udleder. Dine penge går til to projekter.

· Indfang metangas i Kina: Vær med til at give fattige bønder underjordiske tanke, der indfanger metangas fra svineafføring, som via rør er forbundet med en gasbrænder i køkkenerne, hvor gassen brændes af og bruges til madlavning. På denne måde undgår landsbybeboerne brugen af kul og træ.

· Plant dine egne træer på Madagaskar: Som et ekstra tiltag til klimakompensationen gennem biogasprojektet i Kina, planter du også dine egne træer i Climaider skoven på Madagaskar.

–––

LÆG PRESS PÅ POLITIKERNE

Vidste du, at vi danskere udlederi gns. 6t. CO2/år gennem det offentlige. Vi betaler op mod halvdelen af vores løn i skat. Derfor er det egentlig ikke så mærkeligt, at mere end 33% af vores CO2-udledning kommer fra det offentlige Danmark.

· Underskriv borgerslag, der presser politikerne til at træffe mere klimavenlige valg

–––

OM CLIMAIDER

Climaider er for alle, der ønsker at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Som individer følte vi os hjælpeløse i kampen mod klimaforandringer, og derfor startede vi Climaider. Vi mener, at det at gå sammen som en bevægelse, kan have en kæmpe indflydelse på at ændre verden.

Climaider er bygget og ledet af vores tre kerneværdier, som guider os i retning af en mere bæredygtig fremtid.

Forståelse:
Jorden lider som følge af overproduktion og overforbrug. Årsager er indlysende - svar, på den anden side, er ikke. Vi bør informere om årsagerne, men endnu vigtigere bør vi give alle en chance for at forstå og deltage i løsningerne.

Handling:
Vi tror på klimahandling. Dem, der handler, er vores fremtid. Climaider giver alle mulighed for at forstå og handle hurtigt på klimaforandringerne. Det er irrationelt ikke at handle.

Bevægelse:
Vores succes som virksomhed måles ikke vores overskud, men i vores evne til at skabe bevægelse. Vi ser hvert nyt medlem som handling — meget handling, mere bevægelse og fælleskab. Penge skal vi leve af, bevares. Men bevægelse er det brænder vi for.

Climaider har bl.a. vundet National Startup Awards i kategorien "Green" i 2020, Verdensmålsprisen og Startup Award ved CBS Entrepreneurial day i 2019, modtaget Innovationsfonden Danmarks "Innobooster"-legat og Mikrolegatet. Derudover var Climaider finalister ved Frederiksbergs Grønne Erhvervspris.

Hent Climaider i dag og få en mere klimavenlig livstil.
Climaider helps you live a more climate-friendly life. All in an easy and efficient way.

· Calculate your personal climate footprint
· Take small challenges that reduce your CO2 emissions
· Climate-compensate for the emissions you can do nothing about
· Sign citizen proposals and put pressure on politicians

–––

CALCULATE YOUR CLIMATE IMAGE

We believe that it must be easy to live climate-friendly. The first step is to know your own climate footprint. With Climaider you can calculate your personal CO2 emissions based on six categories:

· Housing
· Broom
· Transport
· Stuff
· Flights
· In public

–––

REDUCE YOUR CLIMATE IMPRESSION WITH EASY CHALLENGES

Once you have calculated your climate footprint, the app helps you do the things that remove as much CO2 as possible from your overall footprint. This can e.g. be:

· Unsubscribe from your paper ads from the app and save 140kg. CO2 / year
· Change electricity company to Vindstød, which is climate-friendly electricity
· Try one month without beef
· Get ​​help to make your transport habits more climate-friendly
· Switch to AP Sustainable, which is a sustainable pension scheme

–––

CLIMATE COMPENSATE THE EMISSIONS YOU CANNOT REDUCE

We Danes emit an average of 1.4 tonnes of CO2 / month. According to the UN, this figure must be below 0.25 tonnes of CO2 / month if we are to achieve the goals of the Paris Agreement. Fortunately, for very little money, you can fund climate projects that remove or avoid CO2. For just 85 DKK / month, you can remove as much CO2 as an average Dane emits. Your money goes to two projects.

Capture methane gas in China: Help provide poor farmers with underground tanks that capture methane gas from pig feces, which are connected via pipes to a gas burner in the kitchens, where the gas is burned off and used for cooking. In this way, the villagers avoid the use of coal and wood.

· Plant your own trees in Madagascar: As an additional initiative for climate compensation through the biogas project in China, you also plant your own trees in the Climaider forest in Madagascar.

–––

PUT PRESSURE ON POLITICIANS

Did you know that we Danes emit an average of 6 hours. CO2 / year through the public sector. We pay up to half of our salary in taxes. Therefore, it is not really so strange that more than 33% of our CO2 emissions come from public Denmark.

· Sign citizens' clubs that pressure politicians to make more climate-friendly choices

–––

ABOUT CLIMAIDER

Climaider is for anyone who wants to contribute to a more sustainable future. As individuals, we felt helpless in the fight against climate change, which is why we started Climaider. We believe that coming together as a movement can have a huge impact on changing the world.

Climaider is built and guided by our three core values, which guide us towards a more sustainable future.

Understanding:
The earth suffers as a result of overproduction and overconsumption. Reasons are obvious - answers, on the other hand, are not. We should inform about the reasons, but more importantly we should give everyone a chance to understand and participate in the solutions.

Action:
We believe in climate action. Those who act are our future. Climaids give everyone the opportunity to understand and act quickly on climate change. It is irrational not to act.

Movement:
Our success as a company is not measured by our profits, but by our ability to create movement. We see each new member as action - a lot of action, more movement and community. Money we must live on is preserved. But movement is what we are passionate about.

Climaider has i.a. won the National Startup Awards in the category "Green" in 2020, the World Goals Award and the Startup Award at CBS Entrepreneurial day in 2019, received the Innovation Fund Denmark's "Innobooster" scholarship and the Micro Scholarship. In addition, Climaider were finalists at Frederiksberg's Green Business Award.

Download Climaider today and have a more climate-friendly lifestyle.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
May 9, 2022
Size
96M
Installs
10,000+
Current Version
2.10.5
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Climaider
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.