Đổi 11 số sang 10 số

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Vietnamese

Theo thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông, để đảm bảo việc chuyển đổi được an toàn và thuận lợi, thời gian bắt đầu chuyển đổi được thực hiện vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật, tránh các ngày lễ tết. Cụ thể, quá trình này được quy định như sau:
1/ Với các nhà mạng
- Thời gian các nhà mạng bắt đầu đổi 11 số sang 10 số:
* Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018.
* Đến 23 giờ 59 phút ngày 14/11/2018.
- Thời gian các nhà mạng cho phép gọi 2 số song song (cả 11 số và 10 số đều được):
* Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018.
* Đến 23 giờ 59 phút ngày 14/11/2018.
- Thời gian duy trì đổi 11 số sang 10 số của các nhà mạng:
* Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/11/2018.
* Đến 23 giờ 59 phút ngày 30/6/2019.
2/ Với mỗi thuê bao di động thì chủ động hãy sử dụng ứng dụng “Đổi 11 số sang 10 số” để cập nhật tất cả các thuê bao trong danh bạ để việc liên lạc không bị gián đoạn.

Các tính năng chính mà ứng dụng cung cấp:
1/ Đổi 11 số sang 10 số cho tất cả các nhà mạng trong danh bạ:
- Đổi 11 số sang 10 số cho thuê bao Viettel: các đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 đổi thành 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039
- Đổi 11 số sang 10 số cho thuê bao Vinaphone: các đầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 đổi thành 083, 084, 085, 081, 082
- Đổi 11 số sang 10 số cho thuê bao MobiFone: đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 đổi thành 070, 079, 077, 076, 078
- Đổi 11 số sang 10 số cho thuê bao Vietnamobile: các đầu số 0188, 0186 đổi thành 058, 056
- Đổi 11 số sang 10 số cho thuê bao Gtel: đầu số 0199 đổi thành 059
2/ Đổi 10 số sang 11 số cũ cho tất cả các nhà mạng trong danh bạ (Sử dụng khi bạn chưa thật sự muốn đổi 11 số sang 10 số):
- Đổi 10 số sang 11 số cho thuê bao Viettel: các đầu số 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039 đổi về 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169
- Đổi 10 số sang 11 số cho thuê bao Vinaphone: các đầu số 083, 084, 085, 081, 082 đổi về 0123, 0124, 0125, 0127, 0129
- Đổi 10 số sang 11 số cho thuê bao MobiFone: các đầu số 070, 079, 077, 076, 078 đổi về 0120, 0121, 0122, 0126, 0128
- Đổi 10 số sang 11 số cho thuê bao Vietnamobile: các đầu số 058, 056 đổi về 0188, 0186
- Đổi 11 số sang 10 số cho thuê bao Gtel: đầu số 059 đổi về 0199
3/ Đổi đầu số 84,+84 thành 0 cho tất cả các thuê bao trong danh bạ.

Việc đổi 11 số sang 10 số cho tất cả các thuê bao trong danh bạ và ngược lại sẽ được thực hiện nhanh chóng, chính xác như sau:
1/ Hiển thị danh sách tất cả các thuê bao tương ứng với các nhà mạng trong danh bạ mà có thể đổi 11 số sang 10 số
2/ Bạn kiểm tra và chọn danh sách các thuê bao muốn đổi 11 số sang 10 số
3/ Bấm nút “Cập nhật” để thực hiện đổi 11 số sang 10 số
4/ Thông báo xác nhận muốn chuyển đổi 11 số sang 10 số
5/ Xong. Danh bạ của bạn đã được cập nhật.
Chú ý: Trong trường hợp việc chuyển đổi 11 số sang 10 số của bạn thực hiện trước ngày cho phép gọi số mới (10 số) thì hãy sử dụng tính năng “Đổi 10 số sang 11 số” để hoàn tác quá trình chuyển đổi vừa được thực hiện.

Hãy liên lạc hoặc gửi phản hồi với chúng tôi trong trường hợp bạn gặp bất kì một vấn đề nào trong quá trình chuyển đổi.
Xin đánh giá chúng tôi 5 sao khi ứng dụng đã giúp bạn chuyển đổi 11 số sang 10 số trong danh bạ thành công. Và hãy chia sẻ ứng dụng tới bạn bè của bạn để giúp họ cập nhật danh bạ một cách nhanh chóng an toàn.
Chân thành cảm ơn bạn !
***************************************************
1/ Doi 11 so sang 10 so cho tat ca cac nha mang:
- Doi 11 so sang 10 so cho thue bao Viettel
- Doi 11 so sang 10 so cho thue bao Vinaphone
- Doi 11 so sang 10 so cho thue bao MobiFone
- Doi 11 so sang 10 so cho thue bao Vietnamobile
- Doi 11 so sang 10 so cho thue bao Gtel
2/ Doi 10 so sang 11 so cho tat ca cac nha mang:
- Doi 10 so sang 11 so cho thue bao Viettel
- Doi 10 so sang 11 so cho thue bao Vinaphone
- Doi 10 so sang 11 so cho thue bao MobiFone
- Doi 10 so sang 11 so cho thue bao Vietnamobile
- Doi 10 so sang 11 so cho thue bao Gtel
3/ Doi dau so 84,+84 thanh 0 cho tat ca cac thue bao
According to information from the Ministry of Information and Communications, to ensure the transition is safe and convenient, time start switch was made on Saturday or Sunday, avoid the holidays. Specifically, this process is defined as follows:
1 / For the home network
- Time of the network started to change 11 number 10 number:
* From 00 hours 00 minutes on 15/09/2018.
* Up to 23 hours 59 minutes on 11/14/2018.
- Time of the network enables parallel call 2 numbers (11 numbers and 10 numbers are):
* From 00 hours 00 minutes on 15/09/2018.
* Up to 23 hours 59 minutes on 11/14/2018.
- Time to maintain constant 11 to 10 the number of operators:
* From 00 hours 00 minutes on 11/15/2018.
* Up to 23 hours 59 minutes on 30/06/2019.
2 / For each mobile subscribers actively use the application "Change 11 to 10 the number" to update all subscribers in contacts to the contact without interruption.

The main features that the application offers:
1 / Change 11 to 10 the number for all operators in the phonebook:
   - Change the number to 10 of 11 for Viettel subscribers: the beginning of 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 changed to 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039
   - Change 11 to 10 the number of subscribers Vinaphone: the beginning of 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 changed to 083, 084, 085, 081, 082
   - Change the number to 10 of 11 for MobiFone: beginning of 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 changed to 070, 079, 077, 076, 078
   - Change 11 to 10 the number of subscribers Vietnamobile: the beginning of 0188, 0186 changed to 058, 056
   - Change 11 to 10 the number of subscribers for the Gtel: beginning of 0199 changed to 059
2 / Change 10 to 11 the number of old for all the operators in the phonebook (use when you do not really want to change to 10-digit number 11):
   - Change 10 to 11 the number of subscribers of Viettel: the first number 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039 of the 0162 change, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169
   - Change 10 to 11 the number of subscribers Vinaphone: the first number 083, 084, 085, 081, 082 of the 0123 change, 0124, 0125, 0127, 0129
   - Change the number to 11 of 10 for MobiFone: the first number 070, 079, 077, 076, 078 of the 0120 change, 0121, 0122, 0126, 0128
   - Change 10 to 11 the number of subscribers Vietnamobile: the beginning of 058, 056 change in 0188, 0186
   - Change 11 to 10 the number of subscribers for the Gtel: the number 059 on the 0199 change
3 / Change head 84, + 84 to 0 for all subscribers in the phonebook.

The change to 10-digit number 11 for all subscribers in the phonebook and vice versa will be done quickly and accurately as follows:
1 / Displays a list of all subscribers corresponding to the network of contacts that can be converted to 10-digit number 11
2 / You check and select a list of subscribers want to change to 10-digit number 11
3 / Click "Update" to implement the change to 10-digit number 11
4 / Notifications confirm want to convert 11 to 10-digit number
5 / Done. Your contacts have been updated.
Note: In the case of the conversion of 11 numbers to 10 the number of you made before the permit referred to a new number (10 digits) then please use the "Change 10 number to 11 the number" to undo the conversion process has been made.

Please contact or send feedback to us in case you encounter any issues during the transition.
Please rate us 5 stars when applications have to convert 11 to 10-digit number in the phonebook success. And please share the app to your friends to help them update the phonebook quickly secure.
Thank you!
************************************************** *
1/11 compared to 10 compared Doi for all bring:
   - 11 compared to 10 compared Doi for Viettel subscribers
   - 11 compared to 10 compared Doi subscribers Vinaphone
   - 11 compared to 10 compared Doi for MobiFone
   - 11 compared to 10 compared Doi subscribers Vietnamobile
   - 11 compared to 10 compared Doi subscribers Gtel
2/10 compared to 11 in comparison Doi for all bring:
   - 10 compared to 11 in comparison Doi for Viettel subscribers
   - 10 compared to 11 in comparison Doi subscribers Vinaphone
   - 10 compared to 11 in comparison Doi for MobiFone
   - 10 compared to 11 in comparison Doi subscribers Vietnamobile
   - 10 compared to 11 in comparison Doi subscribers Gtel
3 / confrontational than 84, 0 + 84 bar for all subscribers
Read more
Collapse
4.6
458 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Cập nhật tính năng tự động đổi 11 số sang 10 số cho tất cả các thuê bao đã được bộ TT&TT chuyển đổi tính đến thời điểm hiện tại
- Tối ưu danh bạ giúp tiết kiệm bộ nhớ sau khi đổi 11 số sang 10 số
- Tăng hiệu năng quá trình đổi 11 số sang 10 số
*****
- Cap nhat tinh nang tu dong doi 11 so sang 10 so cho tat ca cac thue bao da duoc bo TT&TT chuyen doi tinh den thoi diem hien tai
- Toi uu danh ba giup tiet kiem bo nho sau khi doi 11 so sang 10 so
- Tang hieu nang qua trinh doi 11 so sang 10 so
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 21, 2018
Size
2.6M
Installs
50,000+
Current Version
4.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
CoderAloneHVN
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.