POWERUP X FPV Drone

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

It’s a bird. It’s a plane. Well, sort of. It’s you, flying atop your very own paper airplane... It’s POWERUP FPV: the first ever paper airplane drone with a live streaming camera!

HOW IT WORKS:
Get product tutorials here - https://poweruptoys.zendesk.com/hc/en-us

POWERUP FPV let's you experience flight as if you were sitting in the cockpit of your very own paper airplane. Wearing your smartphone with a head­mounted display (Google cardboard viewer included), you see what your plane sees, controlling your
paper drone with intuitive movements of your head.

POWERED BY PARROT:

We teamed up with the leading minds at Parrot® to create the world's most incredible live streaming paper airplane, giving you the thrill and exhilaration of flying up to 300 feet in the air!

MAIN FEATURES:

● GamePad and FPV control modes

● 10 Minutes flight per charge

● Over 300 ft Wifi streaming range

● Autopilot stabilization for easy flying especially in windy conditions

● Video and Audio recording and streaming

● Wide angle rotating camera providing front, side and rear camera view

● Extremely durable Carbon Fiber Polypropylene frame

● Automatic takeoff and crash detection

● Endless airplane design possibilities

● Airplane gross weight ­ 2.8 oz/80 grams

● Does not require FAA registration

HOW TO CONNECT:

Slide in the battery into your PowerUp FPV, Drone will automatically turn on. In your smartphone settings, choose the PowerUp FPV Wifi network, launch the POWERUP FPV app.

HOW TO SET UP STREAMING QUALITY:

Open the app and choose settings and go to the wifi page, Choose your country and available wifi channel, use the Wifi scanner to search for available wifi channels when you go out flying.

PILOTING MODES:

Take-off­ - press the launch button, push the throttle to full and launch the PowerUp FPV into the sky, once airborne the propellers will spin automatically and airplane will ascend and keep straight heading.

GamePad flight mode - similar to RC stick and throttle control, increasing/decreasing the thrust will cause the airplane to go up or down, moving the control lever right or left will steer the airplane.

FPV flight mode - ­ Experience immersive flight on a paper airplane via the included Google Cardboard viewer, control is done by tilting your head in the direction you want to fly.

Recovery mode ­ - Return Home flight mode (RH), provides safe recovery during loss of control or communication, airplane will turn back and land close to the pilot proximity. A high intensity buzzer will automatically activate during recovery mode in order to assist the customer in locating the drone after landing.

VIDEO AND STILL IMAGE CAPTURE:

● Videos photos can be captured during flight in all flight modes. Recorded content is saved on the micro­-sd card (not included) all reordered media can also be transferred directly to your smartphone over wifi for sharing on Instagram Facebook or Youtube

GOOGLE CARDBOARD VIEWER:

POWERUP FPV includes a high quality Google Cardboard from which enables real time and low latency FPV from your Paper Airplane, control is very intuitive even for the novice pilot thanks to our 10 sensors and autopilot stabilization software.
The viewer includes external button for capturing still photos during flight and for innitiating takeoff and abort functions

SETTINGS:

● Toggle between quality and performance modes

● Wifi country and channel control

● Wifi scanner

● Firmware update button

*Note: This App requires the POWERUP FPV wifi module and will not work without it.
MORE INFORMATION AVAILABLE AT http://poweruptoys.com
Je to pták. Je to letadlo. No, tak nějak. To jsi ty, létání na vrcholu své vlastní papírové letadlo ... Je to Powerup FPV: vůbec první papírové letadlo drone s živou streaming kamerou!

JAK TO FUNGUJE:
Získat výukové programy produktu - https://poweruptoys.zendesk.com/hc/en-us

PowerUp FPV vám umožní zkušenost letu, jako byste seděli v kokpitu své vlastní papírové letadlo. Nošení svůj smartphone s umístěným v hlavici displejem (Google prohlížeč lepenka v ceně), uvidíte, co vaše letadlo vidí, Ovládání
papír robot s intuitivními pohyby hlavy.

POWERED BY PARROT:

spojili jsme se s předními myslí na Parrot® vytvořit světový nejneuvěřitelnější live streaming papírovou vlaštovku, která vám vzrušení a potěšení z létání až 300 stop ve vzduchu!

HLAVNÍ RYSY:

● gamepad a FPV režimy ovládání

● 10 minut letu na jedno nabití

● více než 300 ft Wifi rozsahu streamování

● Stabilizace Autopilot pro snadné létání především ve větrných podmínkách

● Video a audio záznam a streaming

● Širokoúhlý rotační kamera poskytuje přední, boční a zadní pohled kamery

● Extrémně odolné tělo z uhlíkových vláken z polypropylenu

● Automatické vzlet a detekce crash

● Nekonečný letounu možnosti designu

● Letadlo hrubá hmotnost 2,8 oz / 80 g

● nevyžaduje registraci FAA

JAK TO CONNECT:

Zasuňte baterii do svého PowerUp FPV se Drone automaticky zapne. V telefonu nastavení, zvolte síť PowerUp FPV Wi-Fi, zahájit power-upu FPV aplikaci.

Jak nastavit STREAMING KVALITY:

Otevřete aplikaci a zvolte nastavení a přejděte na stránku wifi, vyberte si svou zemi a připojení WiFi kanál, pomocí Wifi skener k hledání připojení WiFi kanálů, když jdete ven létání.

Pilotování režimy:

Vzlet - stiskněte tlačítko spuštění, tlačit plyn na plný a zahájit PowerUp FPV do nebe, jakmile vzduchu vrtule bude automaticky točit a letadlo bude stoupat a udržet rovný směr.

Režim GamePad letu - podobně jako RC hůl a ovládání plynu, zvýšení / snížení tah způsobí, že letadlo jít nahoru nebo dolů, posunutím ovládací páky doprava nebo doleva bude řídit letadlo.

FPV letový režim - Zkušenosti pohlcující let na papírové letadlo pomocí přiloženého prohlížeče Google lepenka, ovládání se provádí pomocí naklánění hlavy ve směru, kterým chcete létat.

Režim zotavení - Return Home letový režim (RH), poskytuje bezpečné využití při ztrátě kontroly nebo komunikace, letadlo bude zase zpět a pozemky v blízkosti pilotní blízkosti. Vysoká intenzita bzučák se automaticky aktivuje v režimu obnovy s cílem pomoci zákazníkům při hledání drone po přistání.

Videa a snímání obrázků:

● Videa lze fotografie zachycen během letu ve všech režimech letu. Zaznamenaný obsah je uložen na micro-SD kartu (není součástí balení) všechny nově uspořádala média mohou být také převedena přímo do vašeho smartphonu přes WiFi pro sdílení na Instagram Facebook nebo YouTube

GOOGLE LEPENKOVÁ Viewer:

PowerUp FPV obsahuje vysoce kvalitní věnované karton, z něhož umožňuje v reálném čase a nízkou latenci FPV ze svého papír letadlo, ovládání je velmi intuitivní i pro začátečníky pilotních díky našim 10 senzorů a stabilizace autopilot software.
Prohlížeč obsahuje externí tlačítko pro zachycení statické snímky během letu a pro innitiating vzlet a přerušení funkce

NASTAVENÍ:

● Přepínání mezi kvalitou a výkonem režimy

● Ovládání Wifi země a kanál

● Wifi skener

● Tlačítko aktualizace firmwaru

* Poznámka: Tato aplikace vyžaduje, aby wifi modul Powerup FPV a nebude fungovat bez něj.
Více informací na http://poweruptoys.com
Další informace
Sbalit
2,8
Celkem 58
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

New VR mode flying with Mogo viewer
Bug fixes
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
21. února 2018
Velikost
34M
Instalace
5 000+
Aktuální verze
1.1.0
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Shai Goitein
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.