7-piece chess endgame training

Ietver reklāmas
Vai izmantot Google tulkotāju, lai tulkotu aprakstu šādā valodā: latviešu?Tulkot aprakstu atpakaļ šādā valodā: angļu (Amerikas Savienotās Valstis)

Have you ever wished that you had access to an endgame oracle which knows the precise evaluation of an endgame position and the best continuation for both sides? Well, the 7-man Chess Lomonosov Tables do exactly that. You will immediately know if a position is drawn or won and the precise number of moves until the opponent is checkmated. The exact moves to deliver checkmate can also be shown and at each step you can see which moves win, draw and lose. In other words, the Chess Lomonosov tables give you the final word on any position with seven or fewer pieces on the board!

The generation of the 7-man endgame tables is a major achievement in the history of chess endgames. The tables were calculated on a Lomonosov supercomputer by the Computer Science department of MSU.

The total size of the 7-man tables is 100 TB, far, far more than any normal user can store on his computer. Therefore this app was developed. It allows any user with an Android device to take advantage of this huge database in order to analyze positions and to play chess with up to seven pieces on the board (including the kings).

With help of the application you can:
1) Setup a winning/losing position and discover the number of moves to mate
2) Display the winning line with optimal moves for both sides
3) Play against the program. You make a move. The program replies
4) Choose positions from carefully selected training positions and play
5) Store your favorite positions, import and export them

After the first start the application is in POSITION mode designed to set up a position and calculate its evaluation and the best line. The actions are performed with help of 3 screens: Board, Notation, and Tree. Two buttons (located in the left upper corner) let your switch from the current screen to the other screens.

The Board screen allows you to place pieces on the board from a piece palette and manipulate the position in various ways. Pressing and holding a button displays a tooltip describing the action it performs. The endgame server is automatically queried for all valid positions. The results appears within a few seconds. 3-piece tables are built into the application, resulting in instant response for such endgames. Distance to mate is displayed in the upper status line. The best move is highlighted on the board with a green arrow. This move can be performed by selecting Arrow Right (Move forward) button.

The Notation screen displays a variation with optimal moves for both sides. You can browse the line and try new moves by making them on the board. Although the notation is only visible on the Notation screen it is also updated when you make moves on the other screens.

The tree screen shows the strongest moves in the position. Make a move by selecting it and touching Arrow Right. Right gesture on the move line produces the same result.

After activating the Play button (Board screen), the computer will reply automatically to the moves you make on the board.

After activating Drag button (icon with four arrows from the center) you can move pieces by dragging them on the board. If you hold a piece, a number is displayed on the squares. Each number shows the mate distance if the selected piece was located on the square.

We selected a set of interesting positions for playing against computer. Choose a position to play using CONTENTS, LESSONS or TRAINING mode. Play moves trying to complete the specified task without exceeding the move limit. After completing a task you can switch to Demo view where your moves are compared with optimal moves. If your move is optimal it is displayed with a green arrow, otherwise red. Other optimal moves are displayed green.

See more details at http://217.112.41.81/LTB7_manual/En/LTB7Android_EN.html
http://chess-brabo.blogspot.ru/2016/01/lomonosov-7-men-tablebases.html
https://chessappblog.wordpress.com/2015/12/12/lomonosov-tablebases/
Vai esat kādreiz vēlējies, ka jums bija piekļuve Endgame orākuls, kas zina precīzu novērtējumu par Endgame stāvokli un labāko turpināšanu abām pusēm? Nu, 7-man Chess Lomonosov Galdi darīt tieši to. Jūs uzreiz zināt, ja nostāja ir sastādīts vai uzvarēja un precīzs skaits kustas, kamēr pretinieks ir checkmated. Precīzas pārceļas uz piegādāsim sakāve var arī rāda un katrā solī jūs varat redzēt, kas kustas uzvara, neizšķirts un zaudēt. Citiem vārdiem sakot, šaha Lomonosov tabulas sniedz jums gala vārdu par jebkuru pozīcijā ar septiņiem vai mazāk gabalu uz kuģa!

No 7-cilvēka Endgame galdiem paaudze ir liels sasniegums vēsturē šaha endgames. Tabulas tika aprēķināts pēc Lomonosova superdatoru ko Datorzinātnes departamenta MSU.

Kopējais izmērs 7-cilvēka tabulām ir 100 TB, daudz, daudz vairāk nekā jebkurš normāls lietotājs var saglabāt uz sava datora. Tādēļ tika izstrādāts šis app. Tas ļauj jebkuram lietotājam ar Android ierīci, lai izmantotu šo milzīgo datu bāzi, lai analizētu pozīcijas un spēlēt šahu ar līdz septiņiem gabalu uz kuģa (ieskaitot karaļi).

Ar palīdzību pieteikumu jūs varat:
1) Setup uzvarētāju / zaudēt stāvokli un atklāt skaitu pārceļas pāroties
2) Parādīt uzvarētāju līniju ar optimālu pārceļas uz abām pusēm
3) Spēlē pret programmā. Jūs izdarīt gājienu. Programma atbildes
4) Izvēlieties pozīcijas no rūpīgi izvēlētiem mācību pozīcijām un spēlēt
5) saglabāt jūsu mīļākie pozīcijas, importēt un eksportēt tos

Pēc pirmā starta pieteikums ir spējīga režīmā paredzētas, lai izveidotu nostāju un aprēķināt savu novērtējumu un labāko līniju. Darbības tiek veiktas ar palīdzību 3 ekrāniem: Valdes, Apzīmējumi, un koks. Divas pogas (atrodas kreisajā augšējā stūrī), lai jūsu pāriet no pašreizējā ekrānā uz citiem ekrāniem.

Valde ekrāns ļauj izvietot gabalu uz kuģa no viengabala paletes un manipulēt pozīciju dažādos veidos. Nospiežot un turot pogu parāda Tooltip apraksta pasākumus, ko tā veic. Endgame serveris automātiski apšaubīts par visiem derīgiem pozīcijām. Rezultāti parādās dažu sekunžu laikā. 3-gabals tabulas ir iebūvēts pieteikumu, kā rezultātā instant atbildot uz šādiem endgames. Attālums līdz mate tiek parādīts augšējā statusa joslā. Labākais solis ir iezīmēts uz klāja ar zaļu bultiņu. Šis solis var veikt, izvēloties bultiņu pa labi (Pārvietot uz priekšu) pogu.

Notācija ekrāns rāda taktiku ar optimālu pārceļas uz abām pusēm. Jūs varat pārlūkot līniju un izmēģināt jaunas kustības, padarot tos uz kuģa. Kaut notācija ir redzama tikai uz Apzīmējumi ekrāna tas ir arī atjaunināta, kad jūs veicat pārceļas uz citiem ekrāniem.

Koku ekrāns rāda spēcīgāko pārceļas stāvoklī. Izdarīt gājienu, izvēloties to un pieskaras Arrow labi. Tiesības žests kustībā līnijas rada tādu pašu rezultātu.

Pēc aktivizēšanas pogas Play (Board ekrāna), dators automātiski atbildēt uz pārceļas jūs veicat uz kuģa.

Pēc aktivizēšanas Drag pogu (ikona ar četrām bultām no centra), jūs varat pārvietot gabali, velkot tos uz kuģa. Ja jums ir gabals, tiek parādīts numurs kvadrātu. Katrs skaitlis rāda mate attālumu, ja izvēlētais gabals atradās laukumā.

Mēs izvēlējāmies kopumu interesantu pozīciju spēlē pret datoru. Izvēlieties nostāju spēlēt, izmantojot satura nodarbības vai treniņa režīmā. Spēlēt pārceļas cenšas pabeigt norādīto uzdevumu nepārsniedzot kustībā limitu. Pabeidzot uzdevumu, jūs varat pārslēgties uz Demo skats, kur jūsu pārceļas, salīdzinot ar optimālu kustas. Ja jūsu gājiens ir optimāls tas tiek parādīts ar zaļu bultiņu, citādi red. Citas optimālu kustības tiek parādītas zaļā krāsā.

Skatīt vairāk informācija http://217.112.41.81/LTB7_manual/En/LTB7Android_EN.html
http://chess-brabo.blogspot.ru/2016/01/lomonosov-7-men-tablebases.html
https://chessappblog.wordpress.com/2015/12/12/lomonosov-tablebases/
Uzzināt vairāk
Sakļaut
4,3
771 kopā
5
4
3
2
1
Notiek ielāde…

Jaunumi

Fixed bugs
Adden new piece themes
Improved Knight marker
Uzzināt vairāk
Sakļaut

Papildinformācija

Atjaunināta
2017. gada 12. maijs
Lielums
Atšķiras atkarībā no ierīces
Instalēšanas reizes
50 000+
Pašreizējā versija
1.1.1
Nepieciešamā Android versija
4.1 un jaunāka versija
Satura vērtējums
Nodrošina
Chess King
Izstrādātājs
Chess King 284 Seaview Drive Key Biscayne, FL 33149 USA
©2021 GoogleVietnes pakalpojumu sniegšanas noteikumiKonfidencialitāteIzstrādātājiPar Google|Atrašanās vieta: Amerikas Savienotās ValstisValoda: latviešu
Iegādājoties šo vienumu, jūs noslēdzat darījumu ar Google Payments un piekrītat Google Payments pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un paziņojumam par konfidencialitāti.