The Financial Express

Съдържа реклами
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

The Financial Express (FE) is the first financial daily of Bangladesh in English under the ownership of company -- International Publications Limited which was incorporated under the Companies Act in the year, 1993.

The FE started its journey in 1993. In terms of circulation this daily now ranks second, both in its print and on online editions, among its contemporaries, in English language, in Bangladesh. It has currently syndication arrangements with the London-based Financial Times (FT) and the Prague-based Project Syndicate.

The FE’s prime objective is dissemination of fair and objective news and information. It makes its best efforts to keep its readers informed about the ongoing social, economic, financial and political developments daily (excepting its announced holidays) in its print edition, and also round-the-clock through its online version. It gives extensive coverage of economic and business developments taking place at home and abroad, in its both print and online editions.

The FE puts particular emphasis on publication of in-depth analyses, views and opinions on major domestic, regional and global trade, business and other related issues.
The FE attaches importance to the broad principles of a competitive market-oriented economy; it remains steadfast in its commitment to promoting its goals and objectives in an environment in which the public policies should be geared to playing a facilitatory role under a transparent rule-based system and also to fostering inclusive growth and participatory socio-economic and political development in countries like Bangladesh.
Besides, the newspaper is focused on promoting economic and financial literacy in the country through its reader-friendly presentation of news and views.

The FE is committed to serving the interest of its readers and people in general. While upholding professional and ethical values of journalism, the FE takes into account the prevailing laws of the country that are applicable to publications of the newspapers. It respects human rights and dignity of all citizens and takes particular care about not maligning anyone, no matter what his or her social standing is. The copyright that the newspaper establishment, The Financial Express, enjoys with regard to all that is printed in the daily and posted on its website, are its legal rights. All those who read the daily or visit or view its website, are under legal obligation to respect, and not to infringe upon, those rights of the FE.
The Financial Express (FE) е първият финансов ежедневник на Бангладеш на английски език в рамките на собствеността на компанията - Международен публикации Limited, която е създадена по силата на Закона за компаниите през годината, 1993 година.

FE не тръгна с през 1993 г. От гледна точка на циркулацията на това ежедневно се нарежда на второ място, както в печатните и онлайн издания, сред своите съвременници, на английски език, в Бангладеш. Персоналът се състои от мерки за синдикация с базираната в Лондон Файненшъл Таймс (FT) и пражкото Project Syndicate.

основна цел FE не е разпространение на честни и обективни новини и информация. Тя се стреми да запази своите читатели информирани за текущите социални, икономически, финансови и политически събития дневно (с изключение на неговите обявените празници) в печатните си издание, а също денонощно чрез своя онлайн версия. Той дава широко покритие на икономическите и бизнес развитие, които се провеждат в страната и чужбина, сред двете печатни и онлайн издания.

FE не поставя особен акцент върху публикуването на по-задълбочени анализи, мнения и становища по основни национални, регионални и глобални търговски, бизнес и други свързани с тях въпроси.
FE не отдава значение на общите принципи на конкурентна пазарна икономика; той остава непоколебим в своята ангажираност да насърчават своите цели и задачи в среда, в която публичните политики трябва да бъдат насочени към възпроизвеждане на подпомагащата роля в една прозрачна система, основана на правила, а също и за насърчаване на приобщаващия растеж и участието на социално-икономическото и политическото развитие в страни като Бангладеш.
Освен това, вестникът е насочена към насърчаване на икономическата и финансова грамотност в страната чрез своята по-удобни представяне на новини и мнения.

FE не се ангажира да служи на интересите на своите читатели и хората като цяло. Като се спазва професионални и етични ценности на журналистическата дейност, за FE взема предвид преобладаващите законите на страната, които са приложими за публикации на вестниците. Той уважава човешките права и достойнство на всички граждани и отнема особено внимание, за да не вредата, някой, без значение какво е неговото социално положение. Авторските права, че създаването на вестник, The Financial Express, се радва на по отношение на всичко, което се отпечатва в дневния и публикуван на интернет страницата си, са негови законни права. Всички онези, които четат ежедневно или посетете или да прегледате своята интернет страница, са правно задължени да спазват, а не да се нарушават тези права на FE.
Прочетете повече
Свиване
3,9
Общо 44
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Few updates on API
Enhanced performance and stability
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
27 февруари 2018 г.
Размер
4,8M
Инсталирания
5 000+
Текуща версия
0.0.4
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
The Financial Express BD
Програмист
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, GPO Box : 2526 Dhaka- 1000 and printed by him from City Publishing House Ltd., 1 RK Mission Road, Dhaka-1000.
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.