The Financial Express

Obsahuje reklamy
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

The Financial Express (FE) is the first financial daily of Bangladesh in English under the ownership of company -- International Publications Limited which was incorporated under the Companies Act in the year, 1993.

The FE started its journey in 1993. In terms of circulation this daily now ranks second, both in its print and on online editions, among its contemporaries, in English language, in Bangladesh. It has currently syndication arrangements with the London-based Financial Times (FT) and the Prague-based Project Syndicate.

The FE’s prime objective is dissemination of fair and objective news and information. It makes its best efforts to keep its readers informed about the ongoing social, economic, financial and political developments daily (excepting its announced holidays) in its print edition, and also round-the-clock through its online version. It gives extensive coverage of economic and business developments taking place at home and abroad, in its both print and online editions.

The FE puts particular emphasis on publication of in-depth analyses, views and opinions on major domestic, regional and global trade, business and other related issues.
The FE attaches importance to the broad principles of a competitive market-oriented economy; it remains steadfast in its commitment to promoting its goals and objectives in an environment in which the public policies should be geared to playing a facilitatory role under a transparent rule-based system and also to fostering inclusive growth and participatory socio-economic and political development in countries like Bangladesh.
Besides, the newspaper is focused on promoting economic and financial literacy in the country through its reader-friendly presentation of news and views.

The FE is committed to serving the interest of its readers and people in general. While upholding professional and ethical values of journalism, the FE takes into account the prevailing laws of the country that are applicable to publications of the newspapers. It respects human rights and dignity of all citizens and takes particular care about not maligning anyone, no matter what his or her social standing is. The copyright that the newspaper establishment, The Financial Express, enjoys with regard to all that is printed in the daily and posted on its website, are its legal rights. All those who read the daily or visit or view its website, are under legal obligation to respect, and not to infringe upon, those rights of the FE.
Finanční Express (FE) je první finanční deník Bangladéše v angličtině pod vlastnictvím společnosti - Mezinárodní publikace Limited, který byl vzat v potaz podle zákona o obchodních společnostech v roce 1993.

FE začal svou cestu v roce 1993. V rámci tohoto oběhu denní nyní na druhém místě, a to jak ve svém tisku a na internetových vydáních, mezi svými vrstevníky, v anglickém jazyce, v Bangladéši. V současné době má syndikace ujednání se sídlem v Londýně Financial Times (FT) a pražské Project Syndicate.

FE je hlavním cílem je šíření spravedlivé a objektivní zprávy a informace. To dělá jeho nejlepší úsilí, jak udržet své čtenáře informoval o probíhajících sociálních, ekonomických, finančních a politických vývojem denně (kromě své vyhlášené dovolenou) ve své tiskové vydání, a také kolo-pro-hodinové prostřednictvím svého on-line verzi. To dává rozsáhlé pokrytí ekonomických a obchodních činností prováděných doma i v zahraničí, ve své tištěné i on-line vydání.

FE klade zvláštní důraz na zveřejnění hloubkových analýz, názorů a stanovisek na přední domácí, regionální a globální obchod, podnikání a dalších souvisejících otázek.
FE přikládá význam širších principů konkurenceschopné tržně orientované ekonomice; zůstává stálý v jeho úsilí o prosazování svých cílů a cílů v prostředí, ve kterém by měly být veřejné politiky zaměřené na hraní facilitatory roli v rámci transparentního systému založeného na pravidlech a také k posílení růstu podporujícího začlenění a participativní socio-ekonomický a politický vývoj země jako Bangladéš.
Kromě toho, že deník je zaměřen na podporu hospodářské a finanční gramotnosti v zemi prostřednictvím svého čtou prezentaci novinek a názorů.

FE se zavazuje podávat zájem svých čtenářů a lidí obecně. Při zachování profesní a etické hodnoty žurnalistiky, FE bere v úvahu převládající zákony země, které se vztahují k publikacím novin. Respektuje lidská práva a důstojnost všech občanů a přijímá zvláštní péči o ne pomlouvat kohokoliv, bez ohledu na to, co jeho nebo její sociální postavení je. Autorská práva, že noviny zřízení, The Financial Express, má s ohledem na vše, co se tiskne v denní a zveřejňují na svých internetových stránkách, jsou jeho zákonná práva. Všichni ti, kteří čtou denní nebo navštívit nebo prohlížet své webové stránky, je ze zákona povinen respektovat, a ne zasahovat, těchto práv FE.
Další informace
3,8
Celkem 41
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Few updates on API
Enhanced performance and stability
Další informace

Další informace

Aktualizováno
27. února 2018
Velikost
4,8M
Instalace
5 000+
Aktuální verze
0.0.4
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
The Financial Express BD
Vývojář
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, GPO Box : 2526 Dhaka- 1000 and printed by him from City Publishing House Ltd., 1 RK Mission Road, Dhaka-1000.
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.