The Financial Express

Yra skelbimų
Versti aprašą į lietuvių naudojant „Google“ vertėją?Versti aprašą atgal į anglų (Jungtinės Valstijos).

The Financial Express (FE) is the first financial daily of Bangladesh in English under the ownership of company -- International Publications Limited which was incorporated under the Companies Act in the year, 1993.

The FE started its journey in 1993. In terms of circulation this daily now ranks second, both in its print and on online editions, among its contemporaries, in English language, in Bangladesh. It has currently syndication arrangements with the London-based Financial Times (FT) and the Prague-based Project Syndicate.

The FE’s prime objective is dissemination of fair and objective news and information. It makes its best efforts to keep its readers informed about the ongoing social, economic, financial and political developments daily (excepting its announced holidays) in its print edition, and also round-the-clock through its online version. It gives extensive coverage of economic and business developments taking place at home and abroad, in its both print and online editions.

The FE puts particular emphasis on publication of in-depth analyses, views and opinions on major domestic, regional and global trade, business and other related issues.
The FE attaches importance to the broad principles of a competitive market-oriented economy; it remains steadfast in its commitment to promoting its goals and objectives in an environment in which the public policies should be geared to playing a facilitatory role under a transparent rule-based system and also to fostering inclusive growth and participatory socio-economic and political development in countries like Bangladesh.
Besides, the newspaper is focused on promoting economic and financial literacy in the country through its reader-friendly presentation of news and views.

The FE is committed to serving the interest of its readers and people in general. While upholding professional and ethical values of journalism, the FE takes into account the prevailing laws of the country that are applicable to publications of the newspapers. It respects human rights and dignity of all citizens and takes particular care about not maligning anyone, no matter what his or her social standing is. The copyright that the newspaper establishment, The Financial Express, enjoys with regard to all that is printed in the daily and posted on its website, are its legal rights. All those who read the daily or visit or view its website, are under legal obligation to respect, and not to infringe upon, those rights of the FE.
"The Financial Express" (Fe) yra pirmoji finansinė kasdien Bangladešas anglų kalba pagal įmonės nuosavybės - Tarptautinės Leidinių Limited kuris buvo priimtas pagal Bendrovių įstatymą per metus, 1993 m.

FE pradėjo savo kelionę 1993 Kalbant apie apyvartą tai kasdien dabar užima antrą vietą, tiek jo spausdinti ir interneto leidiniuose, tarp savo bendraamžių, anglų kalba, Bangladešas. Ji šiuo metu turi superkantiems susitarti su Londono "Financial Times" (FT) ir Prahoje įsikūrusi Project Syndicate.

FE anketa pagrindinis tikslas yra skleisti teisingą ir objektyviai naujienų ir informacijos. Jis deda visas pastangas, kad apsaugotų savo skaitytojus informavo apie vykstančias socialinių, ekonominių, finansinių ir politinių pokyčių per parą (išskyrus Paskelbimo šventes) savo spausdinimo leidimas, taip pat apskritojo parą per savo internetinėje versijoje. Ji suteikia daug aprėptį ekonominių ir verslo pokyčius, vykstančius namie ir užsienyje, jos tiek spausdinti ir interneto leidiniuose.

FE ypatingas dėmesys skiriamas paskelbimo nuodugnių analizių, požiūrius ir nuomones apie pagrindines vidaus, regioniniu ir pasaulio prekybos, verslo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
FE didelę reikšmę bendrųjų principų konkurencingą rinką orientuotą ekonomiką; jis lieka nepajudinama savo įsipareigojimą skatinti savo tikslus ir uždavinius aplinkoje, kurioje valstybės politika turėtų būti siekiama žaisti pagalbiniais vaidmenį taikant skaidrias taisyklėmis pagrįsta sistema, o taip pat skatinti integracinį augimą ir dalyvaujamoji socialinę-ekonominę ir politinę raidą šalys kaip Bangladešas.
Be to, laikraštis yra orientuota skatinti ekonominę ir finansinę raštingumo šalyje per savo skaitytojų draugiškas pateikimo naujienas ir nuomonėmis.

FE yra įsipareigojusi tarnauti savo skaitytojams ir žmonėms susidomėjimą apskritai. Nors puoselėti profesines ir etines vertybes žurnalistikos, FE atsižvelgiama į vyraujančias įstatymus šalies, kurios taikomos publikacijų laikraščiuose. Ji gerbia žmogaus teises ir orumą visiems piliečiams ir užima ypatingą rūpintis ne maligning visiems, nesvarbu, kokia jo ar jos socialinės padėties yra. Autoriaus, kad laikraštis sukūrimas, "The Financial Express turi, atsižvelgiant į viską, kas išspausdinta dienraštyje ir skelbia savo interneto svetainėje, yra jos juridines teises. Visi tie, kurie skaityti kasdien arba apsilankykite arba peržiūrėti savo svetainę, yra pagal teisinę pareigą gerbti, o ne į pažeisti, šių teisių FE.
Skaityti daugiau
3,8
Iš viso: 41
5
4
3
2
1
Įkeliama...

Kas naujo

Few updates on API
Enhanced performance and stability
Skaityti daugiau

Papildoma informacija

Atnaujinta
2018 m. vasario 27 d.
Dydis
4,8M
Įdiegimai
5 000+
Dabartinė versija
0.0.4
Būtina naudoti „Android“
4.1 ir naujesnės versijos
Turinio įvertinimas
Siūlo
The Financial Express BD
Kūrėjas
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, GPO Box : 2526 Dhaka- 1000 and printed by him from City Publishing House Ltd., 1 RK Mission Road, Dhaka-1000.
©2018 GoogleSvetainės paslaugų teikimo sąlygosPrivatumasKūrėjaiAtlikėjaiApie „Google“|Vietovė: Jungtinės ValstijosKalba: lietuvių
Įsigydami šią prekę sudarote sandorį su „Google Payments“ ir sutinkate su „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo pranešimu.