The Financial Express

Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

The Financial Express (FE) is the first financial daily of Bangladesh in English under the ownership of company -- International Publications Limited which was incorporated under the Companies Act in the year, 1993.

The FE started its journey in 1993. In terms of circulation this daily now ranks second, both in its print and on online editions, among its contemporaries, in English language, in Bangladesh. It has currently syndication arrangements with the London-based Financial Times (FT) and the Prague-based Project Syndicate.

The FE’s prime objective is dissemination of fair and objective news and information. It makes its best efforts to keep its readers informed about the ongoing social, economic, financial and political developments daily (excepting its announced holidays) in its print edition, and also round-the-clock through its online version. It gives extensive coverage of economic and business developments taking place at home and abroad, in its both print and online editions.

The FE puts particular emphasis on publication of in-depth analyses, views and opinions on major domestic, regional and global trade, business and other related issues.
The FE attaches importance to the broad principles of a competitive market-oriented economy; it remains steadfast in its commitment to promoting its goals and objectives in an environment in which the public policies should be geared to playing a facilitatory role under a transparent rule-based system and also to fostering inclusive growth and participatory socio-economic and political development in countries like Bangladesh.
Besides, the newspaper is focused on promoting economic and financial literacy in the country through its reader-friendly presentation of news and views.

The FE is committed to serving the interest of its readers and people in general. While upholding professional and ethical values of journalism, the FE takes into account the prevailing laws of the country that are applicable to publications of the newspapers. It respects human rights and dignity of all citizens and takes particular care about not maligning anyone, no matter what his or her social standing is. The copyright that the newspaper establishment, The Financial Express, enjoys with regard to all that is printed in the daily and posted on its website, are its legal rights. All those who read the daily or visit or view its website, are under legal obligation to respect, and not to infringe upon, those rights of the FE.
Financial ekspresowe (FE) jest pierwszym dziennik finansowy Bangladeszu w języku angielskim pod własność firmy - Międzynarodowej Publikacji Limited, która została przyjęta na podstawie Ustawy o spółkach w roku 1993.

FE rozpoczął swoją podróż w roku 1993. Pod względem obrotu tego codziennie teraz zajmuje drugie miejsce, zarówno w wersji drukowanej i na wydaniach internetowych, wśród swoich współczesnych, w języku angielskim, w Bangladeszu. Ma obecnie ustaleń syndykacji z londyńskiego Financial Times (FT) oraz Praga opartej Project Syndicate.

Głównym celem FE jest rozpowszechnianie uczciwej i obiektywnej informacji i wiadomości. To sprawia, że ​​dołoży wszelkich starań, aby utrzymać swoich czytelników poinformował o trwających zmian społecznych, ekonomicznych, finansowych i politycznych codziennie (z wyjątkiem jego ogłoszone świąt) w wersji drukowanej, a także dookoła zegara poprzez jego wersji online. Daje obszerne relacje z wydarzeń ekonomicznych i gospodarczych zachodzących w kraju i za granicą, zarówno w wydaniach drukowanych i internetowych.

FE kładzie szczególny nacisk na publikację pogłębionych analiz, poglądów i opinii na temat głównych krajowym, regionalnym i globalnym handlu, biznesu i innych zagadnień pokrewnych.
FE przywiązuje wagę do ogólnych zasad konkurencyjnej gospodarki zorientowanej na rynek; pozostaje niezłomny w swym zaangażowaniu w promowanie swoich celów i zadań w środowisku, w którym polityka publiczna powinna być dostosowana do odtwarzania ułatwiającego rolę w ramach przejrzystego systemu opartego na wspólnych zasadach, a także do wspierania wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz uczestniczącej rozwoju społeczno-gospodarczego i politycznego w kraje takie jak Bangladesz.
Poza tym gazeta koncentruje się na promowaniu alfabetyzacji ekonomiczną i finansową w kraju poprzez jej prezentacji przyjazny dla czytelnika wiadomości i poglądów.

FE jest zobowiązana do służenia interesom swoich czytelników i ludzi w ogóle. Przy zachowaniu profesjonalnych i etycznych wartości dziennikarstwa, FE uwzględnia obowiązujące przepisy kraju, które mają zastosowanie do publikacji w gazetach. Przestrzega praw człowieka i godności wszystkich obywateli i zajmuje szczególną dbałość o nie oczerniając nikogo, bez względu na jego lub jej pozycja społeczna jest. Prawa autorskie że ustanowienie gazeta, The Financial Express, cieszy się w odniesieniu do wszystkiego, co jest drukowane w dzienniku i opublikował na swojej stronie internetowej, są jego prawa. Wszyscy ci, którzy czytają codziennie lub odwiedzić lub zobaczyć swoją stronę internetową, mają obowiązek prawny przestrzegania, a nie naruszać, tych praw FE.
Więcej informacji
Zwiń
3,9
Łącznie: 44
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Few updates on API
Enhanced performance and stability
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
27 lutego 2018
Rozmiar
4,8M
Instalacje
5 000+
Aktualna wersja
0.0.4
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
The Financial Express BD
Deweloper
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, GPO Box : 2526 Dhaka- 1000 and printed by him from City Publishing House Ltd., 1 RK Mission Road, Dhaka-1000.
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.