The Financial Express

Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

The Financial Express (FE) is the first financial daily of Bangladesh in English under the ownership of company -- International Publications Limited which was incorporated under the Companies Act in the year, 1993.

The FE started its journey in 1993. In terms of circulation this daily now ranks second, both in its print and on online editions, among its contemporaries, in English language, in Bangladesh. It has currently syndication arrangements with the London-based Financial Times (FT) and the Prague-based Project Syndicate.

The FE’s prime objective is dissemination of fair and objective news and information. It makes its best efforts to keep its readers informed about the ongoing social, economic, financial and political developments daily (excepting its announced holidays) in its print edition, and also round-the-clock through its online version. It gives extensive coverage of economic and business developments taking place at home and abroad, in its both print and online editions.

The FE puts particular emphasis on publication of in-depth analyses, views and opinions on major domestic, regional and global trade, business and other related issues.
The FE attaches importance to the broad principles of a competitive market-oriented economy; it remains steadfast in its commitment to promoting its goals and objectives in an environment in which the public policies should be geared to playing a facilitatory role under a transparent rule-based system and also to fostering inclusive growth and participatory socio-economic and political development in countries like Bangladesh.
Besides, the newspaper is focused on promoting economic and financial literacy in the country through its reader-friendly presentation of news and views.

The FE is committed to serving the interest of its readers and people in general. While upholding professional and ethical values of journalism, the FE takes into account the prevailing laws of the country that are applicable to publications of the newspapers. It respects human rights and dignity of all citizens and takes particular care about not maligning anyone, no matter what his or her social standing is. The copyright that the newspaper establishment, The Financial Express, enjoys with regard to all that is printed in the daily and posted on its website, are its legal rights. All those who read the daily or visit or view its website, are under legal obligation to respect, and not to infringe upon, those rights of the FE.
Finančné Express (FE) je prvý finančný denník Bangladéša v angličtine pod vlastníctvom spoločnosti - Medzinárodná publikácia Limited, ktorý bol prijatý podľa zákona o obchodných spoločnostiach v roku 1993.

FE začal svoju cestu v roku 1993. V rámci tohto obehu denné teraz na druhom mieste, a to ako vo svojom tlači a na internetových vydaniach, medzi svojimi rovesníkmi, v anglickom jazyku, v Bangladéši. V súčasnej dobe má syndikácia dojednania so sídlom v Londýne Financial Times (FT) a pražskej Project Syndicate.

FE je hlavným cieľom je šírenie spravodlivé a objektívne správy a informácie. To robí jeho najlepšie úsilie, ako udržať svojich čitateľov informoval o prebiehajúcich sociálnych, ekonomických, finančných a politických vývojom denne (okrem svojej vyhlásené dovolenku) vo svojej tlačovej vydaní, a tiež koleso-pre-hodinové prostredníctvom svojho on-line verzii. To dáva rozsiahle pokrytie ekonomických a obchodných činností vykonávaných doma aj v zahraničí, vo svojej tlačenej aj on-line vydanie.

FE kladie osobitný dôraz na zverejnenie hĺbkových analýz, názorov a stanovísk na predné domáce, regionálne a globálny obchod, podnikanie a ďalších súvisiacich otázok.
FE prikladá význam širších princípov konkurencieschopné trhovo orientovanej ekonomike; zostáva stály v jeho úsilí o presadzovanie svojich cieľov a cieľov v prostredí, v ktorom by mali byť verejné politiky zamerané na hranie facilitátor úlohu v rámci transparentného systému založeného na pravidlách a tiež k posilneniu inkluzívneho rastu a participatívnej socio-ekonomický a politický vývoj krajiny ako Bangladéš.
Okrem toho, že denník je zameraný na podporu hospodárskej a finančnej gramotnosti v krajine prostredníctvom svojho čítajú prezentáciu noviniek a názorov.

FE sa zaväzuje podávať záujem svojich čitateľov a ľudí všeobecne. Pri zachovaní profesijné a etické hodnoty žurnalistiky, FE zohľadňuje platnými zákonmi danej krajiny, ktoré sa vzťahujú k publikáciám novín. Rešpektuje ľudské práva a dôstojnosť všetkých občanov a prijíma osobitnú starostlivosť o ne ohovárať kohokoľvek, bez ohľadu na to, čo jeho alebo jej sociálne postavenie je. Autorské práva, že noviny zriadenie, The Financial Express, má s ohľadom na všetko, čo sa tlačí v dennej a zverejňujú na svojich internetových stránkach, sú jeho zákonné práva. Všetci tí, ktorí čítajú dennú alebo navštíviť alebo prezerať svoje webové stránky, je zo zákona povinný rešpektovať, a nie zasahovať, týchto práv FE.
Ďalšie informácie
3,8
Celkove 41
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Few updates on API
Enhanced performance and stability
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
27. februára 2018
Veľkosť
4,8M
Inštalácie
5 000+
Aktuálna verzia
0.0.4
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
The Financial Express BD
Vývojár
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, GPO Box : 2526 Dhaka- 1000 and printed by him from City Publishing House Ltd., 1 RK Mission Road, Dhaka-1000.
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.