Viet News
(516)

Reviews

What's New
Version 8.2.0:
- Hổ trợ "pull to refresh"
- Dể dàng thêm trang mới: Tìm rss feed tự động
- Ẩn nút phóng to/thu nhỏ mặc định
- Dể dàng sử dung một tay:
+ Bấm và giữ trên danh sách mục tin để hiển thị danh mục
+ Bấm và giữ trên trang tin để hiển thị nút duyệt từng trang
V8.1.12:
- Cập nhật nguồn tin
- Sửa một số lỗi nhỏ
V8.1.8:
- Tối ưu việc tải ảnh để giảm lưu lượng sử dụng mạng
- Không cập nhật thumbnails trong Gallery
- Sửa lỗi trên Android KitKat

Similar

More from developer