Flud (Ad free)

Tất cả mọi người
6.515
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Note: This is the ad free version of the app "Flud - Torrent Downloader". This app does not add any more functionality to the free version. Please try the free version before buying this app.

Flud is a simple and beautiful BitTorrent client for Android. The power of BitTorrent protocol is now in the palm of your hands. Share files with ease from your phone/tablet. Download files directly to your phone/tablet.
Features :
* No speed limits on downloads/uploads
* Ability to select which files to download
* Ability to specify file/folder priorities
* RSS feed support with automatic downloading
* Magnet link support
* NAT-PMP, DHT, UPnP (Universal Plug and Play) support
* µTP (µTorrent Transport Protocol) , PeX (Peer Exchange) support
* Ability to download sequentially
* Ability to move files while downloading
* Supports torrents with large number of files
* Supports torrents with very big files (Note: 4GB is the limit for FAT32 formatted SD cards)
* Recognizes magnet links from the browser
* Encryption support, IP filtering support. Proxy Support for trackers and peers.
* Has option to download on WiFi only
* Ability to change theme (Light and Dark)
* Material design UI
* Tablet optimized UI

Many more features coming soon...

Note: On Android KitKat (Android 4.4), Google has removed the ability for apps to write to external SD card. This is not a bug in Flud. You can only download in folder Android/data/com.delphicoder.flud/ on your external SD on KitKat. Please note that that folder is deleted when Flud is uninstalled.

Help translate Flud in your language so others can enjoy it too! Join the translation project here:
http://delphisoftwares.oneskyapp.com/?project-group=2165

You feedback is very important. Don't hesitate to drop us a mail if you find any bug or you would like to see a new feature in the next version.

If you are giving less than 5 stars, please leave a review telling us what you didn't like in the app.
Lưu ý: Đây là phiên bản miễn phí quảng cáo của ứng dụng "Flud - Torrent Downloader". Ứng dụng này không thêm bất kỳ chức năng hơn với phiên bản miễn phí. Hãy thử các phiên bản miễn phí trước khi mua ứng dụng này.

Flud là một khách hàng BitTorrent đơn giản và đẹp cho Android. Sức mạnh của giao thức BitTorrent là bây giờ trong lòng bàn tay của bạn. Chia sẻ tập tin một cách dễ dàng từ điện thoại / máy tính bảng. Tải về tập tin trực tiếp vào điện thoại / máy tính bảng.
Các tính năng:
* Không có giới hạn tốc độ trên tải / uploads
Khả năng lựa chọn các tập tin để tải về
* Khả năng để xác định tập tin / thư mục ưu tiên
* Hỗ trợ RSS feed với tải tự động
* Hỗ trợ liên kết Magnet
* NAT-PMP, DHT, UPnP (Universal Plug and Play) hỗ trợ
* ΜTP (μTorrent Transport Protocol), PEX (Exchange Peer) hỗ trợ
* Có khả năng download tuần tự
* Khả năng di chuyển các tập tin trong khi tải về
* Hỗ trợ torrent với số lượng lớn các tập tin
* Hỗ trợ torrents với các tập tin rất lớn (Lưu ý: 4GB là giới hạn cho định dạng FAT32 thẻ SD)
* Nhận liên kết nam châm từ trình duyệt
* Mã hóa hỗ trợ, IP lọc hỗ trợ. Proxy Hỗ trợ theo dõi và đồng nghiệp.
* Có tùy chọn để tải về trên WiFi
* Khả năng thay đổi theme (Light và Dark)
* Giao diện người dùng thiết kế Vật liệu
* Tablet tối ưu hóa giao diện người dùng

Nhiều tính năng hơn đến sớm ...

Lưu ý: Trên Android KitKat (Android 4.4), Google đã loại bỏ khả năng cho các ứng dụng để viết thư cho thẻ SD bên ngoài. Đây không phải là một lỗi trong Flud. Bạn chỉ có thể tải về trong thư mục Android / data / com.delphicoder.flud / SD bên ngoài của bạn trên KitKat. Xin lưu ý rằng thư mục được xóa khi Flud được gỡ cài đặt.

Trợ giúp dịch Flud trong ngôn ngữ của bạn để những người khác có thể tận hưởng nó quá! Tham gia vào dự án dịch thuật ở đây:
http://delphisoftwares.oneskyapp.com/?project-group=2165

Bạn phản hồi là rất quan trọng. Đừng ngần ngại để thả chúng tôi một email nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi hoặc bạn muốn thấy một tính năng mới trong phiên bản tiếp theo.

Nếu bạn đang đưa ra ít hơn 5 sao, xin hãy để lại nhận xét cho chúng ta biết những gì bạn không thích trong ứng dụng.
Đọc thêm
Thu gọn
4,6
Tổng 6.515
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Version 1.7.1
* Fixed a crash in Android 10
* Torrent now load faster at start
* Bugfixes
Version 1.7.0
* Added native support for Android 10!
* Added automatic dark theme support for Android 10+ (enable in Interface settings)
* Added battery saver enabled dark theme option for Android Lollipop+ (enable in Interface settings)
* Also accept HTTP links in "Add magnet link" box
* Clicking the "torrent finished" notification now opens the torrent details
* Fixed multiple crashes and bugs
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đủ điều kiện để được thêm vào Thư viện gia đình
Đủ điều kiện nếu được mua sau ngày 2 tháng 7 năm 2016. Tìm hiểu thêm
Đã cập nhật
12 tháng 11, 2019
Kích thước
Khác nhau tùy theo điện thoại
Lượt cài đặt
50.000+
Phiên bản hiện tại
Khác nhau tùy theo điện thoại
Cần có Android
Khác nhau tùy theo điện thoại
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Delphi Softwares
Nhà phát triển
C- 702, Sun Satellite, Pune - 411051, India
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.