DAE-aModules

За всички възрасти
38
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

It is developed to access all the Denkovi Ethernet relay modules, IP controllers and LAN Relay Boards - DAEnetIP2, DAEnetIP3, DAEnetIP4, smartDEN, Wi-Fi Relays. Access relays, lights, fans, water jets or monitor sensors for temperature, humidity, pressure simply with several clicks or widgets. Control your electrical garage door via GPS location coordinates. The app is optimized for phones but may be used with tablets and tvs.

It can be used in fileds like home automation, industrials, sensor monitoring, remote control, data acquisition, robotics and many others.

FEATURES:
>> Access many devices with single application
Access not only one but many Denkovi IP relay boards via single Smart Phone. You can select the model of your device(s) from the drop-down list and add it to the device list. Once the device name, IP, port and password are saved, it is possible easily to control & monitor these devices. DAE-aModules will remember these settings.

>>Control Digital Outputs
These outputs are oftenly used for relays. They can be turned ON or OFF at once or one by one. Refesh the states manually just with one click. You can give a name to each output line and this name will be saved on your smartphone. Additionaly if the particular Denkovi module support this, the names will be synchronized with the hardware device as well.

>>Analog Inputs
Manual or auto refresh of the analog inputs values. Each analog input can be named and scaled to show values in user frienfly units (temperature, humidity, pressure...) which is so called linearization (scaling).

>>Digital Inputs/Counters
Manual or auto refresh of the digital inputs values. Usually these inputs have two possible states - ON and OFF which are shown in the application with different colors. Additionally some modules support counters for the digital inputs which will be also shown on the same screen.

>>Analog Outputs
This tab is for devices which support Analog Outputs (PWM). The sliders can be easily used for dimming lights for instance in your home.

>>Other inputs
Here you can access spceific inputs for temperature, humidity, voltage, current and so on. Some of the devices support such special inputs where the input values are obtained in such units and the DAE-aModules app show them in this tab.

>>Show/Hide I/O
Very often not all the I/O lines are used. The application offers the capability hide unused I/O buttons or showings which can be easily bringed back with several clicks after that.

>>Location Control
With this feature, it is possible to turn on for example your garage door when you approach your home with you car automatically. It uses your GPS coordinates in order to control the relay module and open the door.

>> Timers
Although most of our relay boards support timers, we implemented this feature in this app. Now for every relay (digital) output it is possible to set software timer (pulse).

>> Widgets
Control your electrical devices from home screen widgets without need of entering in the app screens.

DAE-aModules app is suitable for controlling and monitoring all Denkovi IP devices which can be found on this link: http://denkovi.com/ethernet-relays
Той е разработен, за да получите достъп до всички релейни модули Денкови Ethernet, IP контролери и LAN релейни съвети - DAEnetIP2, DAEnetIP3, DAEnetIP4, smartDEN, Wi-Fi релета. релета за достъп, осветление, вентилатори, водни струи или следи от сензори за температура, влажност, налягане, просто с няколко кликвания или джаджи. Контролирайте електрическа гаражна врата чрез координати GPS местоположение. Приложението е оптимизирано за телефони, но може да се използва с таблети и телевизори.

Може да се използва в Полетата като домашна автоматизация, индустриалци, мониторинг сензор, дистанционно управление, събиране на данни, роботиката и много други.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
>> достъп до много устройства с едно заявление
Достъпът не само една, но много Денкови IP релейни табла чрез единен смартфон. Можете да изберете модела на вашето устройство (а) от падащия списък и да го добавите към списъка с устройства. След като името на устройството, ПР, пристанището и паролата се записва, че е възможно лесно да се контролира и следи тези устройства. DAE-aModules ще помня тези настройки.

>> Контролни цифрови изхода
Тези резултати са oftenly използвани за релета. Те могат да бъдат включени или изключени наведнъж или един по един. Refesh щатите ръчно само с едно кликване. Можете да дадете име на всеки изведен ред и това име, ще се спаси на вашия смартфон. Допълнително, ако конкретната подкрепа модул Денкови това, имената ще бъдат синхронизирани с хардуерно устройство, както добре.

>> аналоговите входове
Ръчно или автоматично обновяване на стойностите на аналогови входове. Всеки аналогов вход може да бъде наречена и мащабирани да покаже стойности в потребителски frienfly единици (температура, влажност, налягане ...), които се т.нар линеаризация (лющене).

>> цифрови входа / броячи
Ръчно или автоматично обновяване на стойностите на цифрови входове. Обикновено тези входове имат две възможни състояния - и изключване, които са посочени в заявлението, с различни цветове. Освен това някои модули поддържат броячи за цифровите входове, които също ще бъдат показани на същия екран.

>> аналогови изхода
Този раздел е за устройства, които поддържат аналогови изхода (PWM). Плъзгачите могат лесно да бъдат използвани за затъмняване светлини, например в дома си.

>> Други входове
Тук можете да получите достъп до spceific входа за температура, влажност, напрежение, ток и така нататък. Някои от устройствата подкрепа на такива специални устройства, където се получават входящи стойности в такива единици и приложението на DAE-aModules ги показват в този раздел.

>> Показване / скриване на I / O
Много често не се използват всички I / O линии. Приложението предлага възможност скрие неизползвани I / O бутони или прожекции, които могат лесно да бъдат bringed назад с няколко кликвания след това.

>> Control Местоположение
С тази функция, е възможно да се включите например вашата гаражна врата, когато наближите дома си с вас автомобил автоматично. Той използва вашия GPS координати, за да се контролира реле модул и отвори вратата.

>> таймери
Въпреки, че повечето от нашите релейни табла подкрепят таймери, ние въведохме тази функция в това приложение. Сега за всяко реле (цифров) изход е възможно да настроите таймер софтуер (пулс).

>> Widgets
Контролирайте електрически уреди от приспособления за началния екран, без да се нуждаят от вписване в приложението екрани.

ап DAE-aModules е подходящ за контрол и наблюдение на всички Денкови IP устройства, които могат да бъдат намерени на този линк: http://denkovi.com/ethernet-relays
Прочетете повече
Свиване
3,5
Общо 38
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Version 1.26:
- Fixed small bug related with digital outputs set in order to enable DAEnetIP1 legacy controller
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
23 януари 2019 г.
Размер
2,0M
Инсталирания
1 000+
Текуща версия
1.26
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
Denkovi A. E. LTD
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.