ДНК - Любов Premium App

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Bulgarian

Приложението ДНК-Любов Premium App e своеобразен мобилен психолог. Иновация в
приложенията за самопомощ и психично здраве, без аналог в България.
Различното в него е терапевтичният характер на всички аудио файлове, които помагат за по-
дълбока осъзнатост и откриване на отговорите на болезнени и дълго влияещи казуси и
житейски проблеми. Те са под формата на водени аудио сесии – тип водена медитация, с
терапевтичен текст по метода „Семейни Констелации“ на немския психотерапевт Берт
Хелингер и метода за работа с детски травми и лечение на вътрешното дете на д-р Артур Янов,
които помагат за осъзнаването и повлияването на проблема на ползвателя на приложението.
Иновацията в апликацията са терапевтичните Дневници за рефлексия и осъзнатост, които
съдържат множество терапевтични въпроси, които всеки един психолог използва по един или
друг начин в своята практика със своите клиенти. Те помагат за себепознание и изграждането
на навика за връзка с истинският Аз и истинските желания и потребности на всеки един
ползващ ДНК-Любов Premium App. Въпросите са внимателно подбирани и изследвани в
практиката със стотици хора, преминаващи през индивидуален терапевтичен процес на
житейска промяна и личностно израстване с психолога Калоян Божанов – създател на
приложението.
Апликацията съдържа още и игра с карти наречена – „Карти на Парадокса“, която може да се
използва както самостоятелно, така и в група с приятели или в семейството. Тя помага за
излизане от рамкираното мислене и създаване на истории с необятното въображение, което
всеки един от нас вярвам, че носи. А постоянното й използване води и до нови и по-креативни
начини на взимане на решения и по-бързото и творческо излизане от различни житейски и
професионални ситуации. Буквално играта е като гимнастика за мозъка и креативността.
Тествана отново в работата с индивидуални клиенти.
ДНК-Любов Premium App съдържа 8 платени програми с терапевтични дневници и аудио
терапевтични сесии, като също така има и програма с безплатни материали, които може да
бъдат използвани от всички.
Апликацията е своеобразен мобилен психолог, който ще помага на онези, които искат да
направят първата стъпка, но изпитват срам, притеснение, страх или друг вид емоция, да
работят с психолог или нямат достатъчна финансова възможност, тъй като сумата за 1-годишен
абонамент за него е равна на около 3 консултации със средна цена при добър специалист.
Приложението ще се опита да ти помогне да свържеш своя разум със своето сърце, онази
трудна задача за много хора, която всъщност не им помага да направят връзката с усещането за
пълнота, хармония, душевен мир и чувството движещо всичко истинско в този свят – любовта.
Защото страха не е истина, любовта е такава и тя е първоизточника, любовта е връзката с
нашия висш Аз.
Добре дошъл/дошла!

Щом си тук значи си готов да намериш себе си и истинския си Аз, защото той е там вътре в теб,
просто чака да го откриеш и обикнеш отново!

„Защото съзнанието ни е сляпо, когато нашето сърце е заключено!“

Приятно пътуване към себе си с ДНК-Любов Premium App.
Калоян Б. Божанов
The DNA-Love Premium App is a kind of mobile psychologist. Innovation c
applications for self-help and mental health, without analogue in Bulgaria.
The difference is the therapeutic nature of all audio files, which help to
deep awareness and discovery of answers to painful and long - lasting cases and
life problems. They are in the form of guided audio sessions - guided meditation type, p
therapeutic text by the method of "Family Constellations" by the German psychotherapist Bert
Hellinger and the method for working with children's injuries and treatment of the inner child of Dr. Artur Yanov,
which help to raise awareness and influence the problem of the user of the application.
The innovation in the application are the therapeutic Diaries for reflection and awareness, which
contain a number of therapeutic questions that each psychologist uses one or
another way in your practice with your clients. They help in self-knowledge and building
the habit of connecting with the true self and the true desires and needs of each one
using DNA-Love Premium App. The questions are carefully selected and researched in
practice with hundreds of people undergoing an individual therapeutic process of
life change and personal growth with the psychologist Kaloyan Bojanov - creator of
the application.
The application also contains a card game called - "Cards of Paradox", which can be
used both alone and in a group with friends or family. It helps
stepping out of framed thinking and creating stories with the boundless imagination that
each of us believe we wear. And its constant use leads to new and more creative ones
ways of making decisions and faster and more creative way out of different life and
professional situations. The game is literally like gymnastics for the brain and creativity.
Tested again in working with individual clients.
DNA-Love Premium App contains 8 paid programs with therapeutic diaries and audio
therapeutic sessions, and there is also a program with free materials that you can
be used by all.
The application is a kind of mobile psychologist who will help those who want to
take the first step but experience shame, anxiety, fear or some other emotion, yes
work with a psychologist or do not have sufficient financial means because the amount for 1-year
subscription for it is equal to about 3 consultations with an average price with a good specialist.
The app will try to help you connect your mind with your heart, that one
a difficult task for many people that doesn't really help them make the connection with the feeling of
fullness, harmony, peace of mind and the feeling that moves everything real in this world - love.
Because fear is not true, love is such and it is the source, love is the connection with
our higher self.
Welcome!

If you are here, then you are ready to find yourself and your true self, because it is there inside you,
just waiting for you to find it and love it again!

"Because our consciousness is blind when our heart is locked!"

Have a nice trip to yourself with the DNA-Love Premium App.
Kaloyan B. Bojanov
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
January 16, 2021
Size
42M
Installs
100+
Current Version
1.0.11
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
In-app Products
$3.99 - $40.99 per item
Permissions
Offered By
Holistic center DNA-Love Ltd.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.