Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Serbian

Предлажући љубитељима духовног штива свима познато Добротољубље, сматрамо потребним да кажемо неколико речи о чему се ради.
Речју "добротољубље" преводимо грчку именицу "Филокалија", која значи: љубав према прекрасном, узвишеном, добром. Најнепосредније, оно садржи објашњење сакривеног живота у Господу Исусу Христу. Тајни истински хришћански живот у Господу нашем Исусу Христу се зачиње, развија и усавршава по благовољењу Бога Оца, дејством благодати Пресветог Духа која је, по мери свакога понаособ, присутна у Хришћанима, под вођством самог Христа Господа, који је обећао да ће бити са нама у све дане, и то нераздвојно.
Благодат Божија све призива таквом животу. Он не само да је свима доступан, већ је и обавезан, будући да се у њему налази суштина Хришћанства. У њему не учествују сви који су позвани, као што ни сви који у њему учествују нису његови причасници у истој мери. Изабраници дубоко улазе у њега, високо се пењући по његовим степеницама.
Његови облици, као и богатство области у којима се он раскрива, нису мање обилни и разноврсни од пројављивања обичног живота. И када би било могуће јасно схватити и изразити све што се у њему дешава и све што је нераздвојно од истине живота по Богу: непријатељске нападе и искушења, борбу и противљење, падове и устајање, ницање и укрепљење разних појава духовног живота, степене општег напретка и стање ума и срца које одговара сваком од њих, узајамно дејство благодати и слободе, осећање близине и удаљености Божије, осећање сведржитељског промишљања и потпуног и неповратног предавања себе десници Господњој, уз одрицање од свих властитих начина деловања и уз непрестано и напрегнуто дејство - добила би се колико привлачна толико и поучна слика, слична представи светског путовања.
Путници обично пишу забелешке приликом путовања о свему што је вредно пажње. Своје забелешке су оставили и изабраници Божији који су у свом многотрудном путовању у разним смеровима проходили све путељке духовног живота. Свакако, значај обе врсте путописа није подједнак.
Они који немају могућности да путују могу да стекну приближно тачне представе о далеким земљама и не покрећући се са места, тј. посредством читања путних забелешки других путника будући да су облици живота читаве творевине мање или више слични међу собом, ма у којој земљи се пројављивали. Међутим, тако нешто не важи за искуство духовног живота. Њега могу да схвате само они који и сами путују. За оне који нису ступили на њега, он остаје потпуно непозната наука. Па чак ни они који су ступили на његово поприше, не могу га одмах схватити. Њихови појмови и представе постају јаснији сагласно са напредовањем у путовању и удубљивањем у области духа. Саобразно са умножавањем личних опита духовног живота, код њих постају јаснија и схватљивија указања светих отаца.
Уосталом, приказивање разних појава духовног живота, које садрже светоотачки списи, није без значаја и за све Хришћане уопште. Из њега свако може да схвати да постоје још виши облици живота од оног на коме се човек може наћи и са којим се његова хришћанска савест иначе може мирити, наиме да постоје још виши ступњеви савршенства којима треба тежити и ка којима се човек може успињати. Пружајући такво схватање, оно ће свакако побудити на ревност ка напредовању, привлачећи ка бољем од онога што човек поседује. (Свети Теофан Затворник)

НАПОМЕНА (Ако неке радио станице неће да отвори или је урл промењен или радио станица тренутно није доступна нпр. због програмске шеме).

Све грешке, неправилности, примедбе и сугестије су добродошле.


За детаљније информације посетите званичну фејсбук презентацију и званични сајт

https://www.facebook.com/pravoslavneandroidaplikacije

https://hodocasnik.com


СЛАВА БОГУ НА СВЕМУ! АМИН.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Пречисте Твоје Матере, преподобних и богоносних Отаца наших, и свих Светих, помилуј и спаси нас грешне. Амин.
By proposing to all those who are well-known to the Spirit of Goodness, we consider it necessary to say a few words about what is happening.
The word "philanthropy" is translated into the Greek noun "Filokalija", which means: love of beautiful, exalted, good. Most directly, it contains an explanation of the hidden life in the Lord Jesus Christ. The secret true Christian life in the Lord our Jesus Christ is spiced up, developed and perfected by the blessing of the God of the Father, by the effect of the grace of the Holy Spirit, which is customary for each individual, present in the Christian, under the guidance of Christ Himself, who promised to be with us in all the days, and this inseparable.
The grace of God invites everyone to such a life. Not only is it accessible to everyone, it is also obligatory, since it contains the essence of Christianity. Not everyone who is invited is involved in it, as not all of those who participate in it are his witnesses to the same extent. The electors enter it deeply, climbing high up his stairs.
His forms, as well as the richness of the areas in which he is revealed, are no less abundant and diverse than the manifestation of ordinary life. And when it would be possible to clearly understand and express everything that is happening in it and everything inseparable from the truth of life in God: hostile attacks and temptations, struggle and opposition, falls and rising, the emergence and intervention of various phenomena of spiritual life, the degree of general progress and the state of mind and heart that corresponds to each one of them, the mutual effect of grace and freedom, the feeling of proximity and distance of God, the feeling of the deliberate reflection, and the complete and irreversible teaching of themselves to the right hand of the Lord, with the renunciation of all their own modes of action and continually and an exaggerated effect - it would get as much attractive as an educational image, similar to the presentation of the world travel.
Travelers usually write notes when traveling on everything that's worth the attention. They also left their notes to the chosen ones of God, who traveled all the paths of spiritual life in their many travels in different directions. Of course, the importance of both types of travelogue is not the same.
Those who do not have the opportunity to travel can get an approximate idea of ​​the distant countries and not move from place, i.e. by reading the travel notes of other travelers, since the forms of life of the whole creation are more or less similar to each other, in which country they are being propagated. However, this does not apply to the experience of spiritual life. Only those who travel by themselves can understand it. For those who did not enter it, it remains a completely unknown science. And even those who came to him did not understand it immediately. Their concepts and perceptions become clearer in line with the advancement in the journey and deepening in the spirit realm. In harmony with the multiplication of personal experiments of spiritual life, they become clearer and more understandable of the apparitions of holy fathers.
After all, the presentation of various occurrences of spiritual life, which contain scriptural writings, is not without significance for all Christians in general. From it everyone can understand that there are even higher forms of life than the one on which a man can be found and with whom his Christian conscience can be restrained, namely that there are even higher degrees of perfection to be pursued and to which man can rise. By providing such an understanding, it will surely trigger the zeal of advancement, attracting the better of what a person possesses. (Holy Theophane Prisoner)

NOTE (If some radio stations will not open or the url is changed or the radio station is not currently available, for example, because of a program scheme).

Any errors, irregularities, remarks and suggestions are welcome.


For more information, visit the official Facebook Website and the official website

https://www.facebook.com/pravoslavneandroideplikacije

https://hodocasnik.com


SLAVA GOD IN THE WITNESS! AMIN.

Lord Jesus Christ, the Son of God, for the prayers of the Precepts of Your Mothers, the passing and the faithful of our Father and of all the Saints, pray and save us sinful. Amin.
Read more
Collapse
4.9
167 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Исправљене уочене грешке
Све грешке,примедбе и сугестије су добро дошле.
Хвала Вам на разумевању!
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 24, 2019
Size
6.9M
Installs
5,000+
Current Version
1.34
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Хаџи Срђан Ћирковић
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.