AppLock

Κατάλληλο για όλους
5.578.876
Περιέχει διαφημίσεις
·
Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

Most downloaded app lock in Play Store. Protect privacy with password, pattern, fingerprint lock.

★ #1 App lock in over 50 countries.
★ Over 400 Million users, supports 45 languages.

☞ AppLock can lock Facebook, Whatsapp, Gallery, Messenger, Snapchat, Instagram, SMS, Contacts, Gmail, Settings, incoming calls and any app you choose. Prevent unauthorized access and guard privacy. Ensure security.
☞ AppLock can hide pictures and videos. Hidden pictures and videos are vanished from Gallery and only visible in the photo and video vault. Protect private memories easily. No pin, no way.
☞AppLock has random keyboard and invisible pattern lock. No more worry people may peep the pin or pattern. More safe!

★ With AppLock, you will:
Never worry about parents check your Snapchat, Musical.ly!
Never worry about friends borrow your phone to play games with mobile data again!
Never worry about a workmate gets your phone to look the gallery again!
Never worry about someone reads private data in your apps again!
Never worry about kids mess up Settings, send wrong messages, paying games again!

---FAQ---
1)How to change password?
Open AppLock, Protect, Unlock Settings

2)How to open hidden AppLock?
Please update to the latest version and then try the following four methods to open hidden AppLock:
1. Gallery
Open your Gallery, select a picture, click the share button. Find "Open AppLock" and click it.
2. Widgets
Long press the home screen, click Widgets. Find "Open AppLock" and drag it to the home screen.
3. Dial pad
Enter *#*#12345#*#* in your dial pad.
4. Browser
Open any link in the browser:
① openapplock.com
② domobile.com/applock

3)How to stop uninstalling AppLock?
Please enable Advanced Protection in Protect of AppLock, so nobody can uninstall or kill AppLock without password. You can disable Advanced Protection when you don't want it.

4)I forgot my password, How to find it?
Update to the latest version first. And then tap AppLock icon, click the icon at top right corner of lock page, tap 'forgot password'.
1. Security answer: enter security answer, click 'reset password'.
2. Security email: click 'send code to security email', input reset code, click 'reset password'.

---Features---
• Lock apps with password, pattern, or fingerprint lock.
• Vault: hide pictures and videos
• Well-designed Themes
• Incognito browser: no history record
• Private SNS: log in multiple accounts
• Intruder Selfie: take photos of invaders.
• Customized background, select a favorite picture
• Customized Profiles: set different locked app groups
• Time Lock: auto-lock/unlock according to time
• Location Lock: auto-lock/unlock according to location
• Hide AppLock icon
• Advanced Protection: prevent AppLock being killed by task killer
• Random keyboard: prevent people peeping pin code
• Force stopped cover
• Lock switch (WiFi, Bluetooth, sync)
• AppLock widget: enable/disable AppLock with one tap
• Quick lock switch: Lock/unlock in notification bar
• Lock incoming calls
• Lock system settings to prevent a mess by kids
• Allow a brief exit: no need password, pattern, fingerprint again within set time
• Prevent uninstalling apps
• Low memory usage.
• Power saving mode

AppLock uses the Device Administrator permission.
To enable Advanced Protection, please activate AppLock as "device administrator". It's only used for preventing intruders uninstalling AppLock.
AppLock uses Accessibility service.
To enable Power saving mode, please allow Accessibility services. The service is only used to remind users with disabilities to unlock apps, and reduce battery usage.

Please be assured that AppLock will never use these permissions to access your private data.


Feel free to send your feedback to us! support@domobile.com

Official SNS account
Facebook: http://www.facebook.com/bestapplock
Twitter: https://twitter.com/bestapplock
Website: http://www.domobile.com
Το πιο κατεβασμένο κλείδωμα εφαρμογών στο Play Store. Προστατέψτε το απόρρητο με κωδικό, πρότυπο, κλείδωμα δακτυλικών αποτυπωμάτων.

★ # 1 App κλειδαριά σε περισσότερες από 50 χώρες.
★ Πάνω από 400 εκατομμύρια χρήστες, υποστηρίζουν 45 γλώσσες.

☞ Το AppLock μπορεί να κλειδώσει Facebook, Whatsapp, Gallery, Messenger, Snapchat, Instagram, SMS, Επαφές, Gmail, Ρυθμίσεις, εισερχόμενες κλήσεις και οποιαδήποτε εφαρμογή που θα επιλέξετε. Αποτρέψτε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και προστασία προσωπικών δεδομένων. Εξασφαλίστε ασφάλεια.
☞ Το AppLock μπορεί να αποκρύψει εικόνες και βίντεο. Οι κρυμμένες εικόνες και βίντεο εξαφανίζονται από την Έκθεση και εμφανίζονται μόνο στη θήκη φωτογραφιών και βίντεο. Προστατεύστε τις ιδιωτικές μνήμες εύκολα. Δεν καρφίτσα, δεν υπάρχει τρόπος.
Το AppLock έχει τυχαίο πληκτρολόγιο και αόρατο κλείδωμα μοτίβων. Δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε ότι οι άνθρωποι μπορεί να κοιτάξουν την καρφίτσα ή το μοτίβο. Περισσότερο ασφαλής!

★ Με AppLock, θα:
Μην ανησυχείτε ποτέ για τους γονείς να ελέγχουν το Snapchat, το Musical.ly!
Μην ανησυχείτε ποτέ για τους φίλους που δανείζουν το τηλέφωνό σας για να παίξουν παιχνίδια με κινητά δεδομένα ξανά!
Μην ανησυχείτε ποτέ για έναν συνεργάτη που παίρνει το τηλέφωνό σας να κοιτάξει ξανά τη γκαλερί!
Μην ανησυχείτε ποτέ για κάποιον που διαβάζει ξανά τα προσωπικά δεδομένα στις εφαρμογές σας!
Ποτέ μην ανησυχείτε για τα παιδιά που χλευάζουν τις Ρυθμίσεις, στείλουν λάθος μηνύματα, πληρώνουν και πάλι παιχνίδια

--- Συχνές ερωτήσεις ---
1) Πώς να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης;
Ανοίξτε το AppLock, προστατέψτε, ξεκλειδώστε τις ρυθμίσεις

2) Πώς να ανοίξετε το κρυφό AppLock;
Ενημερώστε την τελευταία έκδοση και δοκιμάστε τις ακόλουθες τέσσερις μεθόδους για να ανοίξετε το κρυφό AppLock:
1. Γκαλερί
Ανοίξτε τη συλλογή σας, επιλέξτε μια φωτογραφία, κάντε κλικ στο κουμπί κοινής χρήσης. Βρείτε το "Open AppLock" και κάντε κλικ σε αυτό.
2. Widgets
Πατήστε παρατεταμένα την αρχική οθόνη, πατήστε Widgets. Βρείτε το "Open AppLock" και σύρετέ το στην αρχική οθόνη.
3. Πληκτρολόγιο κλήσης
Πληκτρολογήστε * # * # 12345 # * # * στο πεδίο πληκτρολογίου σας.
4. Περιηγητής
Άνοιγμα οποιουδήποτε συνδέσμου στο πρόγραμμα περιήγησης:
① openapplock.com
② domobile.com/applock

3) Πώς να σταματήσετε την απεγκατάσταση του AppLock;
Ενεργοποιήστε την Προηγμένη προστασία στην προστασία του AppLock, οπότε κανείς δεν μπορεί να απεγκαταστήσει ή να σκοτώσει το AppLock χωρίς κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Προηγμένη προστασία όταν δεν την θέλετε.

4) Ξέχασα τον κωδικό μου, Πώς να το βρω;
Ενημερώστε πρώτα στην πιο πρόσφατη έκδοση. Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο AppLock, κάντε κλικ στο εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας κλειδώματος, πατήστε "Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης".
1. Απάντηση ασφαλείας: εισάγετε την απάντηση ασφαλείας, κάντε κλικ στο 'reset password'.
2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ασφαλείας: κάντε κλικ στο κουμπί "αποστολή κωδικού σε e-mail ασφαλείας", εισάγετε τον κωδικό επαναφοράς, κάντε κλικ στο "reset password".

---Χαρακτηριστικά---
• Κλείδωμα εφαρμογών με κωδικό πρόσβασης, μοτίβο ή κλείδωμα δακτυλικών αποτυπωμάτων.
• Vault: Απόκρυψη εικόνων και βίντεο
• Καλά σχεδιασμένα θέματα
• Πρόγραμμα περιήγησης ανώνυμης περιήγησης: καμία εγγραφή ιστορικού
• Private SNS: συνδεθείτε σε πολλούς λογαριασμούς
• Intruder Selfie: κάντε φωτογραφίες των εισβολέων.
• Προσαρμοσμένο φόντο, επιλέξτε μια αγαπημένη εικόνα
• Προσαρμοσμένα προφίλ: ορίστε διαφορετικές ομάδες κλειδωμένων εφαρμογών
• Time Lock: αυτόματο κλείδωμα / ξεκλείδωμα ανάλογα με το χρόνο
• Κλείδωμα θέσης: αυτόματο κλείδωμα / ξεκλείδωμα ανάλογα με την τοποθεσία
• Απόκρυψη του εικονιδίου AppLock
• Προηγμένη προστασία: αποτρέψτε το να σκοτωθεί το AppLock από τον φονέα εργασίας
• Τυχαίο πληκτρολόγιο: αποτρέψτε τους ανθρώπους να ακούνε τον κωδικό PIN
• Η δύναμη σταμάτησε το κάλυμμα
• Διακόπτης κλειδώματος (WiFi, Bluetooth, συγχρονισμός)
• Widget AppLock: ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε το AppLock με ένα πάτημα
• Διακόπτης γρήγορης κλειδώματος: Κλείδωμα / ξεκλείδωμα στη γραμμή ειδοποιήσεων
• Κλείδωμα εισερχόμενων κλήσεων
• Κλείστε τις ρυθμίσεις του συστήματος για να αποφύγετε ένα χάος από τα παιδιά
• Αφήστε μια σύντομη έξοδο: δεν χρειάζεται πάλι ο κωδικός πρόσβασης, το μοτίβο, τα δακτυλικά αποτυπώματα εντός του καθορισμένου χρόνου
• Αποτρέψτε την κατάργηση της εγκατάστασης εφαρμογών
• Χαμηλή χρήση μνήμης.
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Το AppLock χρησιμοποιεί το δικαίωμα διαχειριστή συσκευών.
Για να ενεργοποιήσετε την Προηγμένη προστασία, ενεργοποιήστε το AppLock ως "διαχειριστή συσκευής". Χρησιμοποιείται μόνο για την αποτροπή των εισβολέων κατά την απεγκατάσταση του AppLock.
Το AppLock χρησιμοποιεί την υπηρεσία προσβασιμότητας.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, παρακαλούμε επιτρέψτε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας. Η υπηρεσία χρησιμοποιείται μόνο για να υπενθυμίζει στους χρήστες με αναπηρίες να ξεκλειδώνουν εφαρμογές και να μειώνουν τη χρήση της μπαταρίας.

Βεβαιωθείτε ότι η AppLock δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ αυτά τα δικαιώματα για να αποκτήσει πρόσβαση στα ιδιωτικά σας δεδομένα.


Διστάσετε να στείλετε τα σχόλιά σας σε εμάς! support@domobile.com

Επίσημος λογαριασμός SNS
Facebook: http://www.facebook.com/bestapplock
Twitter: https://twitter.com/bestapplock
Ιστοσελίδα: http://www.domobile.com
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,3
5.578.876 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

New design.
Open the hidden AppLock by the four methods below:
1. Gallery
Open your Gallery and select a picture. Click the share button. Find "Open AppLock" and click it.
2. Widgets
Long press the home screen and click Widgets. Find "Open AppLock" and drag it to the home screen.
3. Dial pad
Enter *#*#12345#*#* in your dial pad.
4. Browser
Open any link in the browser:
① openapplock.com
② domobile.com/applock
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
20 Αυγούστου 2019
Μέγεθος
8,1M
Εγκαταστάσεις
100.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
2.8.10
Απαιτεί Android
4.0 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Διαδραστικά στοιχεία
Ψηφιακές αγορές
Προϊόντα εντός εφαρμογής
0,99 $ - 128,78 $ ανά στοιχείο
Προσφέρεται από
DoMobile Lab
Προγραμματιστής
19H Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon Hong Kong
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.