Packing List - Full

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Packing List helps you create and maintain packing lists. It not only lets user to create a list from scratch, but also allows you to generate lists from an existing one. This application comes with several pre-loaded packing master lists. You can simply open the master list(or any existing list). Click on “Generate List/Mass Change” menu item. Check the items you want for your trip and you will have a new packing list ready in no time.

You can group items by category, location and luggage. Each items also has note, quantity and weight fields. Mass change features allow you to edit lists more easily. You may also email and share your lists. Printing out a copy of the lists helps you in case of lost luggage.

Key features include:
• Pre-loaded master lists(for general use, international travel, travel with kids and etc.)
• Create new list from scratch or generate from existing one
• Support Multiple lists
• Share/Sync lists between devices and users(full version with separate purchase of Packing List Cloud Connector only)
• Reorder categories/items using drag/drop
• Mass change for easy editing
• Group by location/luggage for easy packing
• Backup/Restore lists locally to/from SD card
• Email/Share lists
• Shortcut to particular list from home screen

When you upgrade from lite to full version, you don't need to re-enter your data. They will be automatically loaded into the full version.

Please check the help file for detailed information.

***Upgrade from Lite to Full app:
When you upgrade from lite to full, you can use the "Backup and Restore" feature to migrate your data.
To backup your lists, open the lite app and click on "Menu"->"Backup and Restore"->"Backup" in Routine View. Then click on "Backup" to use the default folder or "Select Folder" to choose different location.
Then open the full version, click on "Menu"->"Backup and Restore"->"Restore". It will open default backup location. Choose the folder which contains backup files and click on "Restore". If you have chosen different backup location, then navigate to that location and click on "Restore".

Recent release notes:
11/16/2015 - V4.1.0
Add more master lists. (Existing users: you can go to "Menu"->"Settings"->"Recover System Lists..." to load new master lists)
Allow user to paste multiple lines of text in quick edit so each line becomes separate item
Update location icons to material design
Allow user to choose theme with different accent colors
Other bug fixes and improvement

4/9/2015 - V4.0.2
Fix "Menu" not available in Tablet with Honeycomb issue
Add option to hide undo bar when hide packed items
Add "Sync All" to sync all lists at once(full version with cloud connector)
Other bug fixes and improvement

3/24/2015 - V4.0.1
Change data storage location to application own storage
Add local "Backup and Restore"
Add "Mass Change" in "Group By Luggage/Location" view
Allow edit list detail in list detail view
Allow check weather in list detail view (full version)
Other bug fixes and improvement

2/23/2015 - V4.0.0
Change data storage location to application own storage
Add local "Backup and Restore"
Add "Mass Change" in "Group By Luggage/Location" view
Allow edit list detail in list detail view
Allow check weather in list detail view (full version)

8/15/2014 V3.3.3
Fix bug in entering unit/total weight when total weight is less than 1 lb
Add "undo" bar when check items in "Hide Checked Items" mode
Add quick change of location/luggage in "Group By Location/Luggage" view

7/9/2014 V3.3.0
Allow user to customize color of checked items
Fix bug with shortcut not opening the correct list
Fix bug with items not staying sorted in group by location/luggage
Ignore case when sort alphabetically
Add more options in Settings to improve usability

3/14/2014 - V3.2.4
Fix "Menu" not available in Tablet with Honeycomb issue
Fix issue in sort manually
Add master list in Russian and German
Other bug fixes
Zawartość opakowania pozwala tworzyć i utrzymywać list przesyłek. Pozwala on nie tylko użytkownika, aby utworzyć listę od podstaw, ale także pozwala na generowanie list od istniejącej. Ta aplikacja jest kilka wstępnie załadowane list mistrzowskich pakowania. Można po prostu otworzyć listę główną (lub dowolną istniejącą listę). Kliknij na "Generate / Lista Mass Change" pozycji menu. Zaznacz elementy, które chcesz dla przelotu i trzeba będzie nową listę pakowania gotowych w krótkim czasie.

Można grupować elementy według kategorii, lokalizacji i bagażu. Każdy z elementów ma również pamiętać, ilość i wagę pola. Masowe funkcje zmiany pozwalają łatwiej edytować list. Można również wysłać i podziel się swoimi listami. Drukowanie kopii list pomaga w przypadku utraty bagażu.

Najważniejsze cechy:
• Wstępnie załadowane listy master (do ogólnego użytku, podróże zagraniczne, podróże z dziećmi i itp)
• Tworzenie nowej listy od podstaw lub generować z istniejącego
• obsługę wielu list
• Share / Sync wymienia między urządzeniami i użytkownikami (pełna wersja z oddzielnym zakupem Opakowanie tylko listy Chmura Connector)
• Zmiana kolejności kategorie / szt metodą przeciągnij / upuść
• zmiany masy na łatwy montaż
• Grupa według lokalizacji / bagażu dla łatwego pakowania
• list Kopia zapasowa / Przywracanie lokalnie do / z karty SD
• E-mail / list Share
• Skrót do konkretnej listy z ekranu głównego

Po uaktualnieniu Lite pełnej wersji, nie ma potrzeby ponownego wprowadzania danych. Oni będą automatycznie ładowane do pełnej wersji.

Proszę sprawdzić plik pomocy, aby uzyskać szczegółowe informacje.

*** Aktualizacja z Lite do pełnej aplikacji:
Po uaktualnieniu z lite do pełna, można skorzystać z "kopii zapasowych i przywracania" funkcji, aby przenieść dane.
Aby wykonać kopię zapasową list otwórz lite aplikację i kliknij "Menu" -> "Kopia zapasowa i przywracanie" -> "Backup" w rutynowej View. Następnie kliknij na "Backup", aby użyć domyślnego folderu lub "Wybierz folder", aby wybrać inną lokalizację.
Następnie otworzyć pełnej wersji, kliknij "Menu" -> "kopii zapasowych i przywracania" -> "Restore". otworzy domyślną lokalizację kopii zapasowej. Wybierz folder zawierający pliki kopii zapasowej i kliknij "Restore". Jeśli wybrano inną lokalizację kopii zapasowej, a następnie przejdź do tej lokalizacji i kliknij "Restore".

Najnowsze informacje o wydaniu:
16.11.2015 - V4.1.0
Dodaj więcej list podstawowych. (Obecni użytkownicy: można przejść do "Menu" -> "Ustawienia" -> "Odzyskiwanie systemu Listy ...", aby załadować nowe listy Master)
Pozwala użytkownikowi na wklej wiele wierszy tekstu w szybkiej edycji więc każdy wiersz staje się odrębną pozycję
Ikony Location Update do materialnych projektu
Zezwalaj użytkownikowi wybrać temat z różnych kolorach akcent
Inne poprawki błędów i poprawę

09.04.2015 - V4.0.2
Fix "Menu" nie jest dostępny w postaci tabletek o numerze Honeycomb
Dodaj opcję ukrycia cofnąć bar przy ukryj zapakowane przedmioty
Dodaj "Synchronizuj wszystko", aby zsynchronizować wszystkie listy na raz (pełna wersja ze złączem mętnienia)
Inne poprawki błędów i poprawę

24.03.2015 - V4.0.1
Zmień miejsce przechowywania danych do przechowywania własnych aplikacji
Dodaj lokalne "kopii zapasowych i przywracania"
Dodaj "Mass Change" w "Grupie Przez przechowalnia / location" Wyświetl
Pozwól Edytuj listę szczegółów w Widok szczegółowy
Pozwól pogodę wyboru w Widok szczegółowy (pełna wersja)
Inne poprawki błędów i poprawę

23.02.2015 - V4.0.0
Zmień miejsce przechowywania danych do przechowywania własnych aplikacji
Dodaj lokalne "kopii zapasowych i przywracania"
Dodaj "Mass Change" w "Grupie Przez przechowalnia / location" Wyświetl
Pozwól Edytuj listę szczegółów w Widok szczegółowy
Pozwól pogodę wyboru w Widok szczegółowy (pełna wersja)

15.08.2014 V3.3.3
Fix bug wejściem jednostki / ciężar całkowity, gdy łączna waga wynosi mniej niż 1 lb
Dodaj tryb "cofnąć" bar przy pozycji Sprawdź w "Ukryj zaznaczone rzeczy"
Dodaj szybką zmianę lokalizacji / bagaż w "Grupie według lokalizacji / bagaż" widzenia

09.7.2014 3.3.0
Pozwala użytkownikowi na dostosowanie koloru zaznaczonych elementów
Fix bug z skrót nie otwierając listę poprawnych
Fix bug z pozycji nie pozostając klasyfikowane w grupie według lokalizacji / bagaż
Ignoruj ​​przypadek, gdy sortowanie alfabetyczne
Dodaj więcej opcji w menu Ustawienia, aby poprawić użyteczność

14.03.2014 - V3.2.4
Fix "Menu" nie jest dostępny w postaci tabletek o numerze Honeycomb
Fix problem w sortowania ręcznego
Dodaj listę główną w języku rosyjskim i niemieckim
Inne poprawki
Więcej informacji
Zwiń
4,2
Łącznie: 215
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

9/19/2018 - V4.2.1
Fix email list issue in Android 7.0+
Other bug fixes and improvement
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać. Więcej informacji
Zaktualizowano
20 września 2018
Rozmiar
3,4M
Instalacje
5 000+
Aktualna wersja
4.2.1
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Sprzedawca
DotNetIdeas
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.