ECGsource

Κατάλληλο για όλους
9
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

**Excellent resource for ECG Criteria and Board Review!**

The ECGsource Android App (from the creators of the mobile apps CathSource and EchoSource) is a supplemental application to ECGsource.com, the largest online educational resource for electrocardiograms.

The ECGsource App for the Android OS includes the following:
-> Full-List of Searchable ECG Diagnoses and Criteria with High-Resolution Sample ECG Images*
-> ECG Video Tutorials for Beginners** (over 35 minutes of tutorial videos)

*An easily searchable rapid reference for more than 90 of the most common ECG diagnoses, including: Normal ECG, Incorrect Electrode Placement, Artifact, Atrial Enlargement, Sinus Rhythm, Sinus Arrhythmia, Bradycardia, Tachycardia, Sinus Arrest, Sinoatrial Exit Block, Atrial Premature Complexes, Atrial Tachycardia, Multifocal Atrial Tachycardia, Supraventricular Tachycardia, Atrial Flutter, Atrial Fibrillation, AV Junctional Rhythm/Tachycardia, Ventricular Premature Complexes, Ventricular Tachycardia, Accelerated Idioventricular Rhythm, Ventricular Fibrillation, AV Block, (1st Degree, 2nd Degree, and 3rd Degree), Wolff-Parkinson-White, AV Dissociation, Low Voltage, Axis Deviation, Electrical Alternans, Ventricular Hypertrophy, Complete and Incomplete Right Bundle Branch Block, Left Anterior Fascicular Block, Left Posterior Fascicular Block, Complete and Incomplete Left Bundle Branch Block, Non-specific Intraventricular Conduction Disturbance, Functional (Rate-Related) Aberrancy, Anterolateral Infarction (Age Recent or Probably Acute), Anterolateral Infarction (Age Indeterminate or Probably Old), Anterior or Anteroseptal Infarction (Age Recent or Probably Acute), Anterior or Anteroseptal Infarction (Age Indeterminate or Probably Old), Lateral Infarction (Age Recent or Probably Acute), Lateral Infarction (Age Indeterminate or Probably Old), Inferior Infarction (Age Recent or Probably Acute), Inferior Infarction (Age Indeterminate or Probably Old), Posterior Infarction (Age Recent or Probably Acute), Posterior Infarction (Age Indeterminate or Probably Old), Early Repolarization, Juvenile T Waves, Nonspecific ST and/or T Wave Abnormalities, ST and/or T Wave Abnormalities Suggesting Myocardial Ischemia, ST and/or T Wave Abnormalities Suggesting Myocardial Injury, ST and/or T Wave Abnormalities Suggesting Electrolyte Disturbances, ST and/or T wave Abnormalities Secondary to Hypertrophy, Prolonged Q-T Interval, Prominent U Waves, Digitalis Effect, Hyperkalemia, Hypokalemia, Hypercalcemia, Hypocalcemia, Secundum Atrial Septal Defect, Primum Atrial Septal Defect, Dextrocardia, Chronic Lung Disease, Acute Cor Pulmonale Including Pulmonary Embolism, Pericardial Effusion, Acute Pericarditis, Hypertrophic Cardiomyopathy, Central Nervous System Disorder, Myxedema, Hypothermia, Sick Sinus Syndrome, Brugada Syndrome, Ebstein's Anomaly, Atrial or Coronary Sinus Pacing, Ventricular Demand Pacemaker (VVI), Dual Chamber Pacemaker (DDD), and Pacemaker Malfunction.

**Over 35 minutes of video tutorials designed to assist beginners learning electrocardiogram interpretation. Tutorial topics include Understanding the Cardiac Conduction System, Understanding the Limb and Precordial Leads, Determining the ECG Rate and Axis, and Learning A Systemic Approach to Reading an ECG.

Visit us online at ECGsource.com for more information.
** Εξαιρετική πηγή πληροφοριών για τα κριτήρια ΗΚΓ και το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρηση! **

Η ECGsource Android App (από τους δημιουργούς του CathSource εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και EchoSource) είναι μια συμπληρωματική αίτηση ECGsource.com, η μεγαλύτερη σε απευθείας σύνδεση εκπαιδευτικό πόρο για ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Η ECGsource App για το Android OS περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
-> Πλήρης Κατάλογος δυνατότητα αναζήτησης ΗΚΓ Διάγνωση και Κριτήρια με υψηλής ανάλυσης ΗΚΓ Δείγματα Εικόνων *
-> ΗΚΓ Video Tutorials για αρχάριους ** (πάνω από 35 λεπτά βίντεο φροντιστήριο)

* Ένα εύκολα αναζητήσιμα ταχείας αναφοράς για περισσότερα από 90 από τις πιο συχνές διαγνώσεις ΗΚΓ, όπως οι εξής: Normal ΗΚΓ, Εσφαλμένη τοποθέτηση ηλεκτροδίου, Τέχνημα, κολπική διεύρυνση, Sinus Rhythm, Sinus αρρυθμία, βραδυκαρδία, ταχυκαρδία, Σύλληψη κόλπων, του φλεβοκόμβου Exit Block, κολπική Πρόωρη Συγκροτήματα, κολπική ταχυκαρδία, πολυεστιακή κολπική ταχυκαρδία, υπερκοιλιακή ταχυκαρδία, κολπικός πτερυγισμός, κολπική μαρμαρυγή, AV συνενώσεως Rhythm / ταχυκαρδία, κοιλιακή πρόωρη συγκροτήματα, κοιλιακή ταχυκαρδία, Ταχεία Idioventricular Rhythm, κοιλιακή μαρμαρυγή, κολποκοιλιακός αποκλεισμός, (1ος βαθμός, 2ος Βαθμός, και 3ο Πτυχίο), Wolff-Parkinson-White, AV διαστάσεως, Χαμηλής Τάσης, Άξονας Απόκλιση, Ηλεκτρικά Alternans, κοιλιακή υπερτροφία, Πλήρεις και ημιτελείς Δικαίωμα Bundle Branch Block, η Αριστερή Πρόσθια δεσμιδική Block, Αριστερά Μεταγενέστερη δεσμιδική Block, Πλήρεις και ημιτελείς Branch Αριστερά Bundle Block, Η μη ειδική ενδοκοιλιακή διαταραχή αγωγιμότητας, Λειτουργική (Rate-Σχετικές) έκτροπης, στο πρόσθιο και έξω Μυοκαρδίου (Ηλικία Πρόσφατη ή Πιθανώς Οξεία), στο πρόσθιο και έξω Μυοκαρδίου (Ηλικία Απροσδιόριστο ή Πιθανώς Old), πρόσθια ή Anteroseptal Μυοκαρδίου (Ηλικία Πρόσφατη ή Πιθανώς Οξεία), πρόσθια ή Anteroseptal Μυοκαρδίου (Ηλικία Απροσδιόριστο ή Πιθανώς Old), Πλευρική μυοκαρδίου (Ηλικία Πρόσφατη ή Πιθανώς Οξεία), Πλευρική μυοκαρδίου (Ηλικία Απροσδιόριστο ή Πιθανώς Old), Κατώτερο του μυοκαρδίου (Ηλικία Πρόσφατη ή Πιθανώς Οξεία), Κατώτερο του μυοκαρδίου (Ηλικία Απροσδιόριστο ή Πιθανώς Old), Μεταγενέστερη Μυοκαρδίου (Ηλικία Πρόσφατη ή Πιθανώς Οξεία), Οπίσθια μυοκαρδίου (Ηλικία Απροσδιόριστο ή Πιθανώς Old), Early Επαναπόλωση, Νεανική T Waves, μη ειδική ST ή / και T Wave ανωμαλίες, ST ή / και T Wave ανωμαλίες που υποδηλώνει μυοκαρδιακή ισχαιμία, ST ή / και T Wave Ανωμαλίες που υποδηλώνει βλάβη του μυοκαρδίου, ST ή / και T Wave ανωμαλίες που υποδηλώνει διαταραχές ηλεκτρολυτών, ST ή / και Τ κύματος ανωμαλίες Δευτεροβάθμια σε υπερτροφία, παρατεταμένο διάστημα QT, Ευδιάκριτη U Waves, Digitalis Effect, υπερκαλιαιμία, υποκαλιαιμία, υπερασβεστιαιμία, υπασβεστιαιμία, secundum κολπική μεσοκοιλιακής, Primum μεσοκολπική επικοινωνία, Dextrocardia, χρόνια ασθένεια των πνευμόνων, Οξεία Πνευμονική συμπεριλαμβανομένης της πνευμονικής εμβολής, περικαρδιακή συλλογή, Οξεία περικαρδίτιδα, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, Κεντρική διαταραχή του νευρικού συστήματος, Myxedema, Υποθερμία, Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, σύνδρομο Brugada, Ανωμαλία Ebstein, η κολπική ή στεφανιαία Sinus βηματοδότηση, κοιλιακό βηματοδότη Demand (VVI), Διπλή Επιμελητήριο βηματοδότη (DDD), και βηματοδοτών Δυσλειτουργία.

** Πάνω από 35 λεπτά tutorials βίντεο σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους αρχάριους εκμάθηση ερμηνεία ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Tutorial θέματα περιλαμβάνουν Κατανοώντας την καρδιακή αγωγιμότητα του συστήματος, την κατανόηση των άκρων και Προκάρδια οδηγεί, Προσδιορισμός του ΗΚΓ Rate και του άξονα, και Learning Μια Συστημική Προσέγγιση για την ανάγνωση ενός ECG.

Επισκεφθείτε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ECGsource.com για περισσότερες πληροφορίες.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,1
9 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Πρόσθετες πληροφορίες

Οικογενειακή βιβλιοθήκη
Κατάλληλο εάν αγοραστεί μετά από τις 7/2/2016. Μάθετε περισσότερα
Ενημερώθηκε
9 Ιανουαρίου 2014
Μέγεθος
46M
Εγκαταστάσεις
500+
Τρέχουσα έκδοση
1.0
Απαιτεί Android
3.2 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Προσφέρεται από
ECGsource LLC
Προγραμματιστής
18188 Osage Trail Drive College Station, TX 77845
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.