Dive in Chumphon

500+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Dive in Chomphon เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่เผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลที่สำคัญในจังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก โปรแกรมประยุกต์นี้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้แผนงานวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับกิจกรรมดำน้ำลึกและน้ำตื้นในจังหวัดชุมพร ดำเนินงานโดยกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แผนงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Updated on
Mar 11, 2019

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available