Learning English: BBC News

25 757
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Learn English through simple English Conversations from BBC News, BBC Learning English Program: 6 Minute English, English At Work, The English We Speak...
Each lesson comes with audio, transcript and vocabulary, which help you to improve your English Grammar, English Speaking and expand your English Vocabulary

★ 6 Minute English
Our long-running series of topical discussion and new vocabulary, brought to you by your favourite BBC Learning English presenters.

★ The English We Speak is your chance to catch up on the very latest English words and phrases. In under 3 minutes, we help you stay ahead of the pack by giving you 'must have' phrases that you can use in your everyday conversation. Amaze your friends, impress your teachers and delight your parents with these fantastic words and phrases.

★ Drama
You can also listen to our versions of Gulliver's Travels, by Jonathan Swift, The Importance of Being Earnest by Oscar Wilde, Jamaica Inn by Daphne du Maurier, A Christmas Carol by Charles Dickens and Alice in Wonderland by Lewis Carroll. We will add The Race and Frankenstein soon.

★ News Report
Improve your listening skills with News Report - our English language teaching series that uses authentic audio news stories from the BBC.

★ LingoHack
Get up-to-date with the latest news and understand it too with Lingohack. Listen to and watch authentic BBC World news bulletins and learn key words and phrases that help you make sense of the news.

★ English at Work
This is a new animated series that focuses on English communication in the office. With a great cast of characters and a friendly narrator to help you, this series will get you ready for your next job.

★ English at University
This is a new animated series that brings you the English words and phrases you need to help you through your first year of study abroad.
...

★ Idioms and Phrases in English very easily and effectively. We have more than 3500 essential English Idioms and Phrasal Verbs collected and refined from many documents and resources.
★ 1000 Most Common Phrases: All phrases which use in an application is very common in a real life.
★ 1500 Most Common Words from basic to advance.
★ 700 common and useful expressions or phrases which you can use to improve and strengthen your English skills.
Moreover, you can boost your English vocabulary by learning new words in various topics such as airport, bank, colors, shops etc. These phrases or expressions can be used not only in your daily conversation but also in academic writing. All phrases and expressions in this app are based on Britain English.

This is one of the best applications for ESL learners to improve English Listening. If you are looking forward to improving your TOELF, IELTS, TOEIC score, then you must have this application on your phone.

Currently available for Features English:
★ 6 Minute English.
★ 6 Minute Vocabulary (Lower-Intermediate)
★ 6 Minute Grammar (Lower-Intermediate)
★ 6 Minute Vocabulary (Intermediate)
★ 6 Minute Grammar (Intermediate)
★ The English We Speak.
★ Words in the News.
★ LingoHack
★ English at Work
★ Express English.
★ Drama.
★ News Report
★ Talking Business
★ English At University
★ News Review
★ Shakespeare Speaks
★ English Pronunciation
★ Tim's Pronunciation Workshop.
★ The Grammar Gameshow.

More:
★ Most Common Words.
★ Most Common Phrases
★ English Idioms & Phrases.
★ English Idioms by Categories.
★ English Useful Expressions.
★ Irregular verbs.
★ American Slang.
★ Phrasal Verbs
★ SAT, GRE, GMAT words.
★ Grammar in Use.
★ English Tense.
★ Grammar Rules, Grammar in Use.
★ 3000 Common words.

App’s Features:
★ Lesson with Audio & Transcripts
★ Search & Recent lesson.
★ Bookmark manager.
★ Download manager.
★ Background Audio.
★ Day Night Mode.
★ Speed Control.
★ Two listen mode: Online or Offline.

Let's improve all of your English skills: English Listening, English Vocabulary, English Grammar and English Speaking right now.
Ucz się angielskiego za pomocą prostych angielskich Rozmowy z BBC News, BBC Learning English Program: 6-minutowa angielski, angielski w pracy, angielski Mówimy po ...
Każda lekcja jest wyposażony w audio, zapis i słownictwa, które pomogą Ci poprawić swój anglojęzycznym Gramatyka, angielskiego i poszerzyć swoje słownictwo

★ 6 Minute English
Nasza seria długotrwałych miejscowego dyskusji i nowego słownictwa, przyniósł ci przez swoich ulubionych prezenterów BBC Learning angielskich.

★ Angielski Mówimy jest okazja, aby nadrobić zaległości na najnowszych angielskich słów i zwrotów. W ciągu 3 minut, pomożemy Ci wyprzedzić opakowanie dając Ci „musi mieć” zwroty, które można wykorzystać w codziennej rozmowie. Zaskocz swoich przyjaciół, zaimponować nauczycieli i zachwycić swoich rodziców z tych wspaniałych słów i zwrotów.

★ Dramat
Można również słuchać naszych wersjach Podróżach Guliwera Jonathana Swifta, Bądźmy poważni na serio przez Oscar Wilde, Jamaica Inn przez Daphne du Maurier, wigilijna Charlesa Dickensa i Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla. Dodamy wyścigu i Frankenstein wkrótce.

★ Aktualności Report
Poprawić swoje umiejętności słuchania Aktualności - Raport naszego języka angielskiego serii nauczania, który wykorzystuje autentyczne historie dźwiękowych wiadomości z BBC.

★ LingoHack
Wstać na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i rozumiem też z Lingohack. Słuchać i oglądać autentyczne BBC World News biuletyny i uczyć się słów kluczowych i fraz, które pomogą Ci zrozumieć wiadomościach.

★ English at Work
Jest to nowy serial animowany, który koncentruje się na komunikacji angielskiej w biurze. Z wielkim oddanych znaków i przyjaznej narratora pomóc, ta seria będzie Ci gotowy do następnego zadania.

★ angielski na Uniwersytecie
Jest to nowy serial animowany, który przynosi angielskich słów i zwrotów, których potrzebujesz, aby pomóc poprzez swój pierwszy rok studiów za granicą.
...

★ Idiomy i frazy w języku angielskim bardzo łatwo i skutecznie. Mamy ponad 3500 podstawowych angielskich idiomów i czasowników frazowych zbierane i wyrafinowany od wielu dokumentów i zasobów.
★ 1000 Najczęstsze Zwroty: Wszelkie zwroty, które korzystają z aplikacji jest bardzo powszechne w prawdziwym życiu.
★ 1500 Najczęstsze Słowa od podstawowego do góry.
★ 700 wspólnych i użytecznych wyrażeń lub zwrotów, które można wykorzystać, aby poprawić i wzmocnić swoje umiejętności z języka angielskiego.
Co więcej, można zwiększyć swój zasób słownictwa angielskiego przez uczenie się nowych słów w różnych tematów, takich jak lotniska, bank, kolory, sklepy itp tych zwrotów lub wyrażeń mogą być wykorzystywane nie tylko w codziennej rozmowie, ale także w doktrynie. Wszystkie zwroty i wyrażenia w tej aplikacji są oparte na Britain angielskim.

Jest to jedna z najlepszych aplikacji dla uczących się angielskiego ESL poprawić słucha. Jeśli oczekuje poprawy TOELF, IELTS, TOEIC wynik, to musisz mieć tę aplikację w telefonie.

Obecnie dostępne funkcje angielski:
★ 6 Minute English.
★ 6-minutowa Słownik (niższy pośredni)
★ 6-minutowa gramatyki (niższy pośredni)
★ 6-minutowa słownik (pośrednia)
★ 6-minutowa gramatyki (związek pośredni)
★ Angielski We Speak.
★ Słowa w wiadomościach.
★ LingoHack
★ English at Work
★ ekspresowe angielski.
★ dramatu.
★ Aktualności Report
★ rozmowy biznesowe
★ angielską na University
★ aktualności
★ mówi Szekspir
★ Język angielski
★ Tima wymowy Workshop.
★ Gramatyka Gameshow.

Jeszcze:
★ Najczęstsze słowa.
★ Najczęstsze Zwroty
★ Angielski Idiomy i zwroty.
★ Angielski Idiomy według kategorii.
★ angielski Przydatne Wyrażenia.
★ czasowników nieregularnych.
★ amerykański slang.
★ czasowników frazowych
★ SAT, GRE, GMAT słowa.
★ Grammar in Use.
★ Angielski napięta.
★ reguły gramatyczne, Grammar in Use.
★ 3000 Wspólne słowa.

Funkcje aplikacji:
★ Lekcja z Audio & transkryptów
★ Search & Ostatnia lekcja.
★ Menedżer zakładek.
★ Menedżer pobierania.
★ tła dźwiękowego.
★ Dzień Tryb nocny.
★ Speed ​​Control.
Online lub Offline: ★ Dwa tryby słuchać.

Załóżmy poprawić wszystkie swoje umiejętności angielskiego: angielskim słuchanie, słownictwo, angielski gramatyka i anglojęzycznych teraz.
Więcej informacji

Opinie

4,7
Łącznie: 25 757
520 367
44 636
3546
270
1138
Ładuję...

Nowości

Note: Please allow dialog ask permission access data for download audio.

V 2018.02.25.0
- limit ads, improve performance & bugs fixes..

V 2017.12.22.0
+ update latest lessons.
Now you can:
- Quiz & Save with words in lessons.
- Update lessons daily. (Auto or Pull to Refresh in 'CATEGORIES' tab).
- The Grammar Gameshow.

V Pre.
+ Change cache folder.
+ Rotation screen.
+ Quiz Vocabulary
+ Speak audio in 'More' tab.

We will update the lesson daily.
Thank you. Please update & Enjoy!
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
5 marca 2018
Rozmiar
16M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
2018.02.25.0
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Produkty w aplikacji
2,99 USD za element
Sprzedawca
E-LEARNING EDUs
Programista
Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.