Pro Metronome

17 662
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Pro Metronome is a powerful tool that helps you master both daily practice and stage performance. It has redefined how more than 3 million people sync to a beat on iOS, and now, Pro Metronome is coming to Android.

The free version is packed with features like the newly designed time signature interface – customized it any way you want. 13 time-keeping styles let you choose beat sounds that work for you – even a counting voice.. With RTP (Real-Time Playback) technology, it's more precise than a traditional mechanical metronome.

Pro Metronome is all about customization – change beat sounds, accents, and even choose from 4 different beat volume levels ("f", "mf", "p" and "mute.") With the Pro Version, access subdivisions, polyrhythm settings, and create complex patterns with triplets, dotted notes, and non-standard time signatures.

The app supports several ways to experience beats. All versions have sound, but upgrading to Pro enables Visual, Flash and Vibrate. Visual and Vibrate Modes are great when you're playing loud instruments or when you need to FEEL the beat. Flash Mode uses the device's camera flash to help your whole band sync up easily.

But Pro Metronome doesn't just help you keep time, it also helps you train. Many musicians, especially drummers, are looking for some way to help themselves keep a steadier beat. So Pro Metronome built the Rhythm Trainer - it plays one bar of beats, then mutes the next, letting you check how steady your timing really is. Increase mute time as you get better and soon you'll be closer to having perfect timing. It's a simple idea not found in any other app, one that lots of people have requested to increase their stamina and precision.

Pro Metronome supports many other features: polyrhythm mode to help drummers hear and visualize complex, interlocking beat patterns; background play mode; in-app volume adjust; even saving playlists that you can share with friends, no matter which system they are using(Android/iOS). It's a powerful, elegant app that is easy for anyone to get started with, and useful for any musician. So pick it up and sync to your own beat today!

We know that Pro Metronome for Android is far from perfect right now. However, we'll keep improving it in the next update and finally provide the same experiences as on iOS devices.

Free Version Features:
+Extremely easy to use and AD FREE (We hate banner ads as much as you do)!
+Dynamic time signature settings
+13 different time-keeping styles, including a counting voice
+Dynamic accent settings, including f, mf, p, and mute indicators
+Calculate BPM by tapping in real time
+Color Mode – see the beats
+Pendulum Mode, for visual feedback
+Power-Saving/Background Modes – works in lock screen, home, or in another app
+In-app volume adjustment
+Timer to help you remember to practice and how long you did it for
+Universal app – supported on phones and tablets
+Landscape Mode
+Stage Mode – the indispensable companion for performing musicians.


Upgrade to Pro Version to enable Pro Features:
+LED/Screen Flash Mode *
+Vibrate Mode, makes you FEEL the beats *
+Subdivisions, including Triplet, Dot note, and many other patterns.
+Polyrhythms – play two rhythm tracks at once
+Favorite Mode – save and load your favorite settings
+Rhythm Trainer – helps to develop your steady beats
+Wirelessly share presets and playlists(cross platform between Android and iOS systems)
+Practice Mode – allows you to programme automatic tempo change to suit your practice regime.

* LED Flash Mode only available for LED-Enabled devices
* Vibrate Mode only available for phones
* We need the Camera Permission to enable the LED Flash Mode function

=== About EUMLab ===
EUMLab helps unleash your musical talent! With pioneering technology, EUMLab create sleek, beautiful products for both the professional and novice musician alike.

Find out more about us: EUMLab.com
Follow us on Twitter/Facebook: @EUMLab
Questions? Write us: feedback@eumlab.com
Pro Metronom je mocný nástroj, který vám pomůže zvládnout i každodenní praxi a jevištní výkon. To obnovoval jak více než 3 miliony lidí synchronizovat do rytmu na iOS a nyní Pro metronomu přichází na Android.

Bezplatná verze je nabitý funkcemi, jako nově navrženého podpisu rozhraní času - přizpůsobit ji tak, jak chcete. 13 Doba udržení styly vám umožní vybrat si tlukot zvuky, které pracují pro vás - dokonce i počítání hlas .. S RTP (Real-time přehrávání) technologie, je to přesnější než tradiční mechanický metronom.

Pro Metronome je především o přizpůsobení - změna porazit zvuky, akcenty, a dokonce vybrat ze 4 různých úrovní hlasitosti tlukot ( "F", "MF", "p" a "mute".) S verzi Pro, přístupové třídění a nastavení polyrhythm a vytvářet složité vzory s trojčata, tečkované poznámky a nestandardních taktu.

Aplikace podporuje několik způsobů, jak zažít beaty. Všechny verze mají zvuk, ale upgrade na Pro umožňuje vizuální, Flash a Vibrace. Vizuální a režimy vibrování jsou skvělé, když hrajete hlasité nástroje, nebo když potřebují cítit rytmus. Režim Flash používá blesk fotoaparátu zařízení do pomoci celý band synchronizaci snadno.

Ale Pro Metronome není jen vám pomohou udržet čas, ale také pomáhá trénovat. Mnoho hudebníků, zejména bubeníci, hledají nějaký způsob, jak pomoci sami udržovat stabilnější rytmus. Takže Pro Metronom postavena Rhythm Trainer - hraje jednu kostku tepů, potom ztlumí další, takže můžete zkontrolovat, jak ustálený vaše načasování ve skutečnosti je. Zvýšení mute čas, jak si získat lepší a brzy budete mít blíže k mít perfektní načasování. Je to jednoduchá myšlenka nebyla nalezena v žádném jiném aplikaci, jeden, že mnoho lidí požádána, aby zvýšila jejich odolnost a přesnost.

Pro Metronome podporuje mnoho dalších funkcí: režim polyrhythm pomoci bubeníci slyšet a vizualizovat složité, zámkové tlukot vzory; Režim přehrávání na pozadí; in-app nastavit hlasitost; dokonce šetří seznamy skladeb, které můžete sdílet s přáteli, bez ohledu na to, jaký systém se používá (Android / iOS). Je to silný a elegantní aplikace, která je pro každého snadné začít s, a užitečné pro každého hudebníka. Tak si to vyzvednout a synchronizovat do svého rytmu dnes!

Víme, že Pro Metronom pro Android má daleko k dokonalosti právě teď. Nicméně, budeme držet její zlepšení v příští aktualizaci a nakonec poskytovat stejné zážitky jako na iOS zařízeních.

Vlastnosti free verze:
+ Velmi snadné použití a AD FREE (Nenávidíme bannerové reklamy, stejně jako vy)!
+ Dynamic časové nastavení podpisu
+13 Různé časové udržení stylů, včetně počítání hlasu
+ Dynamické nastavení přízvuku, včetně f, mf, P a mute indikátory
+ Vypočítat BPM poklepáním v reálném čase
+ Barevný režim - viz beaty
+ Pendulum Mode, pro vizuální zpětné vazby
+ Režimy úspory energie / Pozadí - pracuje v zamčené obrazovky, doma, nebo v jiné aplikaci
+ In-app nastavení hlasitosti
+ Časovač, který vám pomůže vzpomenout na praxi a jak dlouho jste to udělal pro
+ Univerzální aplikace - podporován v telefonech a tabletech
+ Režim Krajina
+ Stage Mode - nepostradatelným společníkem pro provádění hudebníky.


Upgrade na verzi Pro umožnit profesionálními funkcemi:
+ LED / Screen Režim blesku *
+ Režim Vibrace, cítíte beaty *
+ Pododdělení, včetně triplet, Dot poznámky a mnoho dalších vzorů.
+ Polyrhythms - hrát dva rytmus stopy najednou
+ Oblíbená Mode - ukládat a načítat své oblíbené nastavení
+ Rhythm Trainer - pomáhá rozvíjet své stabilní obchůzky
+ Bezdrátově sdílet předvolby a playlisty (multiplatformní mezi systémy Android a iOS)
+ Practice Mode - umožňuje naprogramovat automatickou změnu tempa, aby vyhovoval tréninkového režimu.

* LED Režim blesku k dispozici pouze pro LED v mobilních zařízeních
* Vibrace Mode k dispozici pouze pro telefony
* Potřebujeme oprávnění fotoaparátu k zapnutí LED Režim Flash

=== O EUMLab ===
EUMLab pomáhá uvolnit svůj hudební talent! Díky průkopnické technologie, EUMLab vytvořit elegantní a krásné výrobky pro odbornou i začínající hudebník podobný.

Zjistit více o nás: EUMLab.com
Sledujte nás na Twitteru / Facebooku: @EUMLab
Otázky? Napište nám: feedback@eumlab.com
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 17 662
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

0.13.0
1. Fixed the bug of tapping arrow to change tempo step by step;
2. Added Practice Mode, including Warmup and Automator mode;
3. Added Auto Switch function. Now you can set bars for presets and make them into a song with different tempos/time signatures
4. Fixed other minor bugs

0.12.45
1. Optimize the memory usage, improve efficiency
2. Optimize display and interaction for tablets
3. Optimize experience for back button
4. Fix minor bugs

0.12.44
FIX: Bug of In-App Billing
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
22. listopadu 2016
Velikost
15M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
0.13.0
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů, Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
0,99 US$–2,99 US$ za položku
Od vývojáře
EUMLab
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.