Evernote – Organizer, Planner, Notebook

Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Let Evernote change the way you organize your personal and professional projects. Evernote is the only organizer and planner notebook app you need in your life: take notes, create to-do lists, add images, scan documents with your camera, take handwritten notes, make sketches and more! Edit, share and collaborate on your notes automatically between your phone, tablet, and computer.

"Use Evernote as the place you put everything … Don’t ask yourself which device it’s on—it’s in Evernote" – The New York Times“When it comes to taking all manner of notes and getting work done, Evernote is an indispensable tool.” – PC Mag---*GET ORGANIZED*
Evernote gives you the tools you need to keep your work effortlessly organized:

• Write, collect and capture ideas as searchable notes, notebooks, memos, checklists and to-do lists. It’s the only planner you need.

• Take notes in a variety of formats, including: text, sketches, photos, audio, video, PDFs, web clippings and more

• Use camera capture to easily scan and comment on pieces of paper, including printed documents, business cards, handwriting and sketches

• Attach Microsoft Office docs, PDFs and photos

• Organize your receipts, bills and invoices

• Use Evernote as a digital notepad and easy-to-format word processor for all your thoughts and memos as they come*SYNC ANYWHERE* 

Evernote gives you the ability to sync and comment on content across all devices:

• Sync everything automatically across any computer, phone or tablet 

• Start your task working on one device and continue on another without ever missing a beat*SHARE YOUR IDEAS*

Evernote gives you the tools to share and collaborate productively with others:

• Create, share and discuss with the people who help get your work done, all in one app

• Get inspired and brainstorm creative ideas by working collaboratively*EVERNOTE IN EVERYDAY LIFE*

• Make personal checklists to keep your thoughts organized 

• Set reminders to keep on top of activities and write to-do lists

• Gather, capture and store every thought you need to stay productive

• Plan events such as holidays, weddings or parties
• Use it as a planner to organize your life.
• Write notes and memos on the go with the easy-to-use notepad.*EVERNOTE IN BUSINESS*

• Create agendas, write memos and craft presentations. Use it as your ultimate planner at work.

• Annotate documents with comments and thoughts during team meetings, then share with colleagues 

• Get your projects underway faster and maximize productivity by letting multiple participants access and work on different aspects alongside each other*EVERNOTE IN EDUCATION*

• Keep up with lecture notes so you don’t miss a vital thought

• Clip and highlight articles from the web for academic research

• Plan and collaborate for better academic group work

• Discuss and annotate notes and drafts*HOME SCREEN WIDGET*

Access Evernote easier and faster using the Home screen widget---Also available from Evernote:

EVERNOTE PREMIUM - The ultimate workspace.

• 10 GB of new uploads each month
• Unlimited number of devices

• Access your notes and notebooks offline

• Save emails to Evernote

• Search inside Office docs and attachments

• Annotate PDFs

• Scan and digitize business cards

• Show notes as presentations, instantly

$7.99 monthly, $69.99 annuallyPrice may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your Google account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings.
Deixi Evernote canviar la forma d'organitzar els seus projectes personals i professionals. Evernote és l'única organitzador i planificador aplicació portàtil que necessita en la seva vida: prendre notes , crear llistes de tasques, afegir imatges, escanejar documents amb la càmera, prendre notes escrites a mà, fer dibuixos i molt més! Edita, compartir i col·laborar en les seves notes de forma automàtica entre el telèfon, la tauleta i l'ordinador.

"Utilitzar Evernote com el lloc de posar tot ... No et preguntis què dispositiu està en: és a Evernote" - The New York Times

"Quan es tracta de prendre tot tipus de notes i realitzar el treball, Evernote és una eina indispensable." - PC Mag

---

* ORGANITZA'T *
Evernote et dóna les eines que necessita per mantenir el seu treball sense esforç organitzat:
• Escriure, recollir i captar idees com fer cerques notes, quaderns, notes, llistes de verificació i llistes de tasques pendents. És l'únic planificador necessita.
• Prendre notes en una varietat de formats, incloent: text, dibuixos, fotos, àudio, vídeo, arxius PDF, retalls de tela i més
• Ús de captura de la càmera per escanejar i fer comentaris sobre trossos de paper, incloent documents impresos, targetes de presentació, l'escriptura i dibuixos fàcilment
• Adjuntar Documents de Microsoft Office, arxius PDF i fotos
• Organitzi els seus rebuts, factures i factures
• Utilitza Evernote com un bloc de notes digital i processador de textos fàcil de format per tots els seus pensaments i notes a mesura que vénen

* SINC qualsevol lloc *
Evernote et dóna la possibilitat de sincronitzar i fer comentaris sobre el contingut en tots els dispositius:
• Sincronització tot automàticament a través de qualsevol ordinador, telèfon o tablet
• Comenceu la seva tasca treballant en un dispositiu i continuar en un altre sense haver de perdre el ritme

* per als seus comentaris *
Evernote et dóna les eines per compartir i col·laborar de forma productiva amb els altres:
• Crear, compartir i discutir amb les persones que ajuden a fer la seva feina, tot en una aplicació
• Inspira't i generar idees creatives a treballar en col·laboració

* Evernote en la vida quotidiana *
• Fer llista de revisió personal per mantenir els seus pensaments organitzats
• Establir recordatoris per mantenir a la part superior de les activitats i escriure llistes de tasques pendents
• Recopilar, capturen i emmagatzemen cada pensament que necessita per mantenir productiu
• Planificar esdeveniments com ara festes, casaments o festes
• S'usa com un planificador per organitzar la seva vida.
• Escriure notes i notes sobre la marxa amb el bloc de notes fàcil d'utilitzar.

* Evernote A L'EMPRESA *
• Crear programes, escriure notes i presentacions d'artesania. Utilitzar-lo com el seu planificador definitiva a la feina.
• Anotar els documents amb comentaris i idees durant les reunions de l'equip, i després compartir amb els col·legues
• Obtenir els seus projectes en curs més ràpid i maximitzar la productivitat en permetre que múltiples participants l'accés i treballar en diferents aspectes un al costat de l'altre

* Evernote EN EDUCACIÓ *
• Per estar al dia amb notes de la conferència de manera que no es perdi un pensament fonamental
• Clip i ressaltar els articles de la web per a la recerca acadèmica
• Planificar i col·laborar per millorar el treball en grup acadèmic
• Discutir i anotar notes i esborranys

* INICI pantalla de ginys *
Evernote accés més fàcil i ràpid usant el giny pantalla inicial

---

També disponible d'Evernote:

Evernote Premium - L'espai de treball final.
• 10 GB de noves pujades cada mes
• Nombre il limitat de dispositius
• Accés a les seves notes i quaderns desconnectat
• Desar missatges de correu electrònic a Evernote
• Cerca dintre dels documents i arxius adjunts d'Office
• Anotar PDF
• Analitzar i digitalitzar targetes de visita
• Mostra les notes com presentacions, a l'instant
$ 7.99 al mes, $ 69.99 a l'any

El preu pot variar segons la ubicació. Les subscripcions seran carregats a la targeta de crèdit a través del seu compte de Google. La seva subscripció es renovarà automàticament si no es cancel almenys 24 hores abans del final del període actual. Vostè no serà capaç de cancel·lar la subscripció un cop activat. Gestionar els seus subscripcions a Configuració del compte.
Més informació

Comentaris

Ressenya Policy
4,6
1.482.802 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

Fixed: There was an issue that affected the formatting quality of clipped web content on some mobile devices.
Fixed: We’ve addressed issues causing the app to crash.
Fixed: Improvements to image import notifications.
Més informació

Informació addicional

Actualitzada
25 d’abril de 2018
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
100.000.000+
Versió actual
Varia segons el dispositiu
Requereix Android
Varia segons el dispositiu
Classificació del contingut
Per a tothom
Elements interactius
Els usuaris interaccionen, Compres digitals
Productes de compra a l'aplicació
1,00 USD - 99,99 USD per cada element
Oferta per
Evernote Corporation
Desenvolupador
©2018 GoogleLloc dels Termes i condicionsPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les Condicions del servei i l'Avís de privadesa.