Evernote

1 502 978
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Evernote helps you focus on what matters most and have access to your information when you need it. Input typed notes or scan handwritten notes. Add to-do’s, photos, images, web pages, or audio ... and it’s all instantly searchable. Create notebooks, organizers, planners. Organize notes any way you want and share with anyone. And Evernote syncs your notes and notebooks across your devices so your information is always with you, everywhere you go.

"Use Evernote as the place you put everything … Don’t ask yourself which device it’s on—it’s in Evernote" – The New York Times

“When it comes to taking all manner of notes and getting work done, Evernote is an indispensable tool.” – PC Mag


*GET ORGANIZED*
• Write, collect and capture ideas as searchable notes, notebooks, memos, checklists and to-do lists. It’s the only planner and organizer you need
• Keep journals, documenting the news, events and milestones of your daily life
• Take notes and create notebooks in a variety of formats, including: text, sketches, photos, audio, video, PDFs, web clippings and more
• Use camera capture to easily scan and comment on pieces of paper, including printed documents, business cards, handwriting and sketches
• Attach Microsoft Office docs, PDFs and photos
• Create separate notebooks to organize your memos, receipts, bills and invoices
• Use Evernote as a digital notepad, planner and easy-to-format word processor for all your thoughts and memos as they come

*SYNC ANYWHERE* 
• Sync all your notes and notebooks automatically across any computer, phone or tablet
• Start your task working on one device and continue on another without ever missing a beat

*SHARE YOUR IDEAS*
• Create, share and discuss your notes and memos with the people who help get your work done, all in one app
• Get inspired and brainstorm creative ideas by working collaboratively
• Share your notes, notebooks, memos, journals, planner, organizer with your friends, colleagues or family

*EVERNOTE IN EVERYDAY LIFE*
• Make personal to do lists to keep your thoughts organized 
• Set reminders to keep on top of activities and write to-do lists
• Gather, capture and store every thought you need to stay productive
• Plan events such as holidays, weddings or parties
• Use it as a planner to organize your life
• Create notebooks, write notes, memos and journals on the go with the easy-to-use notepad

*EVERNOTE IN BUSINESS*
• Create agendas and planners, write notes, memos, journals and craft presentations. Use it as your ultimate planner and organizer at work
• Annotate documents with comments and notes during team meetings, then share with colleagues 

*EVERNOTE IN EDUCATION*
• Keep up with lecture notes so you don’t miss a vital thought
• Use it as a planner and organizer to keep track of lecture notes, exams and assignments
• Create different notebooks and planners for each class and keep everything organized
• Keep track of your upcoming exams, assignments and deadlines in your planner.
• Clip and highlight articles from the web for academic research
• Discuss and annotate notes, memos and drafts

*HOME SCREEN WIDGET*
Access Evernote easier and faster using the Home screen widget


Also available from Evernote:EVERNOTE PREMIUM - The ultimate workspace.
• 10 GB of new uploads each month
• Unlimited number of devices
• Access your notes and notebooks offline
• Save emails to Evernote
• Search inside Office docs and attachments
• Annotate PDFs
• Scan and digitize business cards
• Show notes as presentations, instantly
$7.99 monthly, $69.99 annually

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your Google account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings.
Služba Evernote vám pomôže zamerať sa na to, čo je najdôležitejšie a mať prístup k vašim informáciám, keď ich potrebujete. Zadajte poznámky alebo skenujte rukou písané poznámky. Pridať úlohy, fotografie, obrázky, webové stránky alebo zvuk ... a to je všetko okamžite vyhľadateľné. Vytvárajte notebooky, organizátory, plánovače. Usporiadajte poznámky tak, ako chcete, a zdieľajte s každým. A Evernote synchronizuje vaše poznámky a notebooky vo vašich zariadeniach, takže vaše informácie sú vždy s vami, kdekoľvek idete.

"Použite Evernote ako miesto, kde ste všetko položili ... Nepýtaj sa sami seba, na ktorom zariadení je to - je to v Evernote" - The New York Times

"Keď príde na všetky poznámky a prácu, Evernote je nepostrádateľný nástroj." - PC Mag


* GET ORGANIZED *
• Napíšte, zhromažďujte a zachyťte nápady ako vyhľadávateľné poznámky, poznámkové bloky, poznámky, kontrolné zoznamy a zoznamy úloh. Je to jediný plánovač a organizátor, ktorý potrebujete
• Vedenie časopisov, dokumentovanie správ, udalostí a míľnikov vášho každodenného života
• Urobte si poznámky a vytvárajte notebooky v rôznych formátoch vrátane: textov, skíc, fotografií, zvuku, videa, PDF, webových výstrižkov a ďalšie
• Pomocou fotoaparátu môžete ľahko skenovať a komentovať kusy papiera vrátane tlačených dokumentov, vizitiek, rukopisu a náčrtov
• Pripojte dokumenty, súbory PDF a fotografie balíka Microsoft Office
• Vytvárajte samostatné poznámkové bloky na usporiadanie vašich poznámok, potvrdení, účtov a faktúr
• Použite Evernote ako digitálny notepad, plánovač a ľahko formátovateľný textový procesor pre všetky vaše myšlienky a poznámky, ktoré prídu

* SYNC ANYWHERE *
• Synchronizujte všetky poznámky a notebooky automaticky na ľubovoľnom počítači, telefóne alebo tablete
• Spustite úlohu, ktorá pracuje na jednom zariadení a pokračujte na ďalšom, bez toho, aby ste nikdy chýbali

* Zdieľajte svoje nápady *
• Vytvárajte, zdieľajte a diskutujte o svojich poznámkach a poznámkach s ľuďmi, ktorí pomáhajú vykonať vašu prácu, všetko v jednej aplikácii
• Inšpirujte a premýšľajte o tvorivých nápadoch spolupracovaním
• Zdieľajte svoje poznámky, poznámkové bloky, poznámky, časopisy, plánovač, organizátor so svojimi priateľmi, kolegami alebo rodinou

* EVERNOST V KAŽDOM ŽIVOTE *
• Vytvorte osobné zoznamy, aby ste svoje myšlienky usporiadali
• Nastavte pripomienky, aby ste vedeli o činnostiach a písali zoznamy úloh
• Zhromažďujte, zachytávajte a uchovávajte všetky myšlienky, ktoré potrebujete, aby ste zostali produktívni
• Naplánujte akcie, ako sú sviatky, svadby alebo večierky
• Používajte ho ako plánovač na usporiadanie vášho života
• Vytvárajte notebooky, písať poznámky, poznámky a časopisy na cestách s ľahko použiteľným poznámkovým blokom

* EVERNOTE IN BUSINESS *
• Vytvárať programy a plánovačov, písať poznámky, poznámky, časopisy a prezentácie remesiel. Využite ho ako svojho konečného plánovača a organizátora v práci
• Upozornite na komentáre a poznámky počas stretnutí tímov a potom ich zdieľajte s kolegami

* EVERNOST VO VZDELÁVANÍ *
• Držte krok s poznámkami prednášok, aby ste si nenechali ujsť zásadnú myšlienku
• Používajte ho ako plánovač a usporiadateľ na sledovanie prednášok, skúšok a úloh
• Vytvorte pre každú triedu rôzne notebooky a plánovače a uschovajte všetko
• Sledujte svoje nadchádzajúce skúšky, úlohy a termíny v plánovači.
• Klip a zvýraznite články z webu pre akademický výskum
• Diskutujte a komentujte poznámky, poznámky a koncepty

* ÚVODNÁ STRÁNKA WIDGET *
Prístup k aplikácii Evernote jednoduchšie a rýchlejšie pomocou miniaplikácie Domovská obrazovka


Tiež k dispozícii od spoločnosti Evernote:

EVERNOTE PREMIUM - Konečný pracovný priestor.
• 10 GB nových odovzdaní každý mesiac
• Neobmedzený počet zariadení
• Prístup k poznámkam a prenosným počítačom v režime offline
• Uložiť e-maily do Evernote
• Vyhľadávanie v dokumentoch a prílohách balíka Office
• Poznámky k súborom PDF
• Skenovanie a digitalizácia vizitiek
• Zobrazovať poznámky ako prezentácie okamžite
7,99 EUR mesačne, 69,99 EUR ročne

Cena sa môže líšiť podľa polohy. Odbery budú účtované na vašu kreditnú kartu prostredníctvom vášho účtu Google. Vaše predplatné sa automaticky obnoví, pokiaľ nebude zrušené najmenej 24 hodín pred koncom aktuálneho obdobia. Odhlásenie už nebudete môcť zrušiť. Spravujte svoje predplatné v nastaveniach účtu.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,5
Celkove 1 502 978
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Android 8.8
* You told us you love Templates, so we’ve made it even easier for you to use them. Now you can view our gallery of templates—plus any you’ve saved—right inside the app. Just click on the “Template” button when you create a new note to see them all. Oh yeah, you know we’re doin’ our happy dance.


* FYI, they look great with Dark Mode too.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
22. marca 2019
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
100 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov, Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
1,00 USD – 99,99 USD za položku
Od predajcu
Evernote Corporation
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.