Expense Manager

57.651
Bevat advertenties
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Looking for an expense and budget tool? Stop searching. Expense Manager is simple, intuitive, stable and feature-rich app that is just designed for you. Everything you need at your fingertips to manage the expenditures, checkbook and budgets.

100% FREE – full features, no hidden charges or in-app purchases by Bishinews, a top rated developer by Google.

Expense Tracking

• Tracking expenses and incomes
• Split Transaction - Record all items in a single transaction with different category and amount
• Recurring expense and income
• Multiple accounts
• Taking a picture of receipt
• Tracking tax
• Tracking mileage
• Tracking debts
• Credit Card
• Credit Card and bank SMS message parsing
• Write, Print, and Email Checks

Budget and Bill Organizing

• Organizing bills by week, month and year as well as by categories
• Schedule the payments and recurring payments
• Payment alerts
• Daily, weekly, monthly, and yearly budget with progress bar
• Daily, weekly, monthly, and yearly summary
• Calendar view for expense and income
• Calendar budget forecasting

Search and Report

• Search by category, subcategory, payee/payer, payment method, status, description, tag, etc.
• Reports in HTML, CSV, Excel and PDF
• Import and export account activities
• Charts by category, subcategory, payee/payer, payment method, status, description, tag, date etc.
• Email report for print

Backup and Sync

• Automatic backup on Dropbox, Google Drive and SD Card
• Automatic sync between devices via Dropbox

Connect to PC via Network

• View all accounts on one page in bigger screen
• Do your regular work such as add expense/income, edit Settings, view charts etc.
• Add multiple expense or income records
• Backup data and restore data on PC

Convenient tools

• Currency converter
• Regular calculator
• Tip calculator
• Loan calculator
• Credit card payoff calculator
• Interest calculator
• Note
• Shopping list

Customization

• User can easily customize background color, action bar color and button color.
• Customizing date format
• Customizing category and subcategory
• Payment method, payee/payer, Tags, income category and status can be entered or updated by user
• Multiple currencies support

Languages

• English
• German
• French
• Spanish
• Portuguese
• Russian
• Italian
• Turkish
• Indonesian
• Chinese (Simplified)
• Chinese (Traditional)

Others

• Widgets: overview, summary, budget, calculator, quick add etc.
• PIN protection
• No registration and internet access are required.
• Active developer support

No other app can beat us on features. It's all free.

PERMISSIONS EXPLANATION:
• Storage: backup data in sdcard and external storage. Save purchase receipt in sdcard and external storage.
• GET_ACCOUNTS: back up data on Google Drive.
• SMS: Parse SMS message from your credit card and bank and save it automatically in the app. If you don't use this feature, go to phone Settings/Apps/Expense Manager/Permissions to switch off SMS permission on phones with Android 6 and up.
• ACCESS_WiFi_STATE: This permission allows PC connection via WiFi. If you don't need to use this app on a PC browser, you can disable this permission.

All data save on your phone or your personal cloud account. Nobody but you can access your account.

Thanks for the help from:
Emilio Blanco for Spanish translation.
Christian Glass and Manuel Gruber for German translation.
Michel Graciano, Gustavo de Freitas Leite and Ricardo Gomes for Portuguese translation
Cerrato Renaud for French translation

Key words: Expense Manager, Budgeting Tools, Financial Planning, Expense Tracker, Money Manager, Money Tracker, Budget Tracker, Spending Tracker, Budget Manager, Budget Planner, Checkbook, Finance Manager, Daily Expense, Home Budget

Please email question and feature request directly to developer at pfinanceapp@gmail.com. We actively support users.
Op zoek naar een last en budget tool? Stop met zoeken. Expense Manager is eenvoudig, intuïtief, stabiel en feature-rijke app die net is ontworpen voor u. Alles wat je nodig hebt binnen handbereik zijn om de uitgaven, chequeboek en budgetten te beheren.

100% GRATIS - alle kenmerken, geen verborgen kosten of in-app aankopen door Bishinews, een top rated ontwikkelaar door Google.

Onkostencalculatie

• Tracking uitgaven en inkomsten
• Split Transactie - Noteer alle items in één transactie met verschillende aard en omvang
• De recurrente kosten en opbrengsten
• Meerdere accounts
• Een foto van ontvangst
• Tracking belasting
• Tracking kilometerstand
• Tracking schulden
• Kredietkaart
• Credit Card en bank SMS-bericht parsing
• Schrijven, afdrukken en e-mail Controles
 
Begroting en Bill Organiseren

• Organiseren van facturen per week, maand en jaar, evenals in categorieën
• Plan de betalingen en terugkerende betalingen
• Betalingsmeldingen
• Dagelijks, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse budget met voortgangsbalk
• Dagelijks, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse samenvatting
• agenda voor rekening en inkomen
• Calendar begrotingsactiviteit

Zoek en Rapport maken

• Zoek op categorie, subcategorie, begunstigde / betaler en de betalingswijze, de status, beschrijving, label, etc.
• Rapporten in HTML, CSV, Excel en PDF
• Import en export rekening activiteiten
• Grafieken per categorie, subcategorie, begunstigde / betaler en de betalingswijze, de status, beschrijving, label, datum etc.
• E-mail verslag voor print

Back-up en synchronisatie

• Automatische back-up op Dropbox, Google Drive en SD-kaart
• Automatische synchronisatie tussen apparaten via Dropbox

Verbinden met PC via Netwerk

• Bekijk alle accounts op één pagina in groter scherm
• Doe je regulier werk, zoals toevoegen / kosten, te bewerken Instellingen, bekijken grafieken etc.
• Voeg meerdere kosten of baten-records
• Back-up van gegevens en de gegevens op de pc te herstellen

Handige hulpmiddelen

• Valuta omzetter
• Regelmatige rekenmachine
• Tip rekenmachine
• Leningberekenaar
• Credit card payoff calculator
• Interest calculator
• Notitie
• Boodschappenlijst

Aanpassen

• De gebruiker kan gemakkelijk aanpassen achtergrondkleur, actiebalk kleur en de kleur van de knoppen.
• Aanpassen datumnotatie
• categorie aanpassen en subcategorie
• methode van de betaling, de begunstigde / betaler, tags, categorie inkomen en status kan worden ingevoerd of bijgewerkt door de gebruiker
• Meerdere valuta ondersteuning

Talen

• Engels
• Duitse
• Frans
• Spaans
• Portugees
• Russisch
• Italiaans
• Turks
• Indonesische
• Versimpeld Chinees)
• Chinese traditionele)

Overige

• Widgets: overzicht, samenvatting, budget, calculator, quick add etc.
• bescherming PIN
• Geen registratie en toegang tot internet nodig.
• Actieve ondersteuning voor ontwikkelaars

Geen enkele andere app kan verslaan ons over de mogelijkheden. Het is allemaal gratis.

TOESTEMMINGEN VERKLARING:
• Opslag: back-updata in sdcard en externe opslag. Sla ontvangst aankoop in sdcard en externe opslag.
• GET_ACCOUNTS: een back-up van gegevens op Google Drive.
• SMS: Parse SMS-bericht van uw credit card en bank en automatisch op te slaan in de app. Als u geen gebruik van deze functie, gaat u naar de telefoon Instellingen / Apps / Expense Manager / Machtigingen SMS toestemming uit te schakelen op telefoons met Android 6 en hoger.
• ACCESS_WIFI_STATE: deze toestemming kan PC-aansluiting via WiFi. Als u niet nodig om deze app te gebruiken op een pc browser, kunt u deze toestemming uit te schakelen.

Alle gegevens op te slaan op uw telefoon of uw persoonlijke cloud-account. Niemand maar u kunt toegang tot uw account.

Bedankt voor de hulp van:
Emilio Blanco voor de Spaanse vertaling.
Christian Glas en Manuel Gruber voor de Duitse vertaling.
Michel Graciano, Gustavo de Freitas Leite en Ricardo Gomes voor de Portugese vertaling
Cerrato Renaud voor de Franse vertaling

Steekwoorden: Expense Manager, budgettering gereedschap, Financial Planning, Expense Tracker, Money Manager, Money Tracker, Budget Tracker, Uitgaven Tracker, Budget Manager, Budget Planner, chequeboek, Finance Manager, Daily Expense, Huis Budget

Stuur een mail vraag en feature request direct naar ontwikkelaar bij pfinanceapp@gmail.com. Wij ondersteunen gebruikers actief.
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,3
57.651 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

- Update Debt feature
- Update Account Transfer feature
- Update Subcategory chart
- Update Homepage chart with income option
- Add Statement report
- Add App icon shortcuts
- Update Account Group
- Add Search/Report date range selections
- Add OneDrive support
- Add Barcode scan
- Add Recurring transaction to Google Calendar
- Minor enhancements
- Bug fixes
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
11 januari 2019
Grootte
Varieert per apparaat
Installaties
5.000.000+
Huidige versie
Varieert per apparaat
Android vereist
Varieert per apparaat
Beoordeling van content
Aangeboden door
Bishinews
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.