USB Audio Player PRO

Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

High quality media player supporting USB audio DACs and HiRes audio chips found in the latest phones. Play up to any resolution and sample rate that the DAC supports! All popular and less popular formats are supported, including wav, flac, mp3, m4a, MQA and DSD.

This app is a must-have for every audiophile, bypassing all audio limits of Android. Whether you use our custom USB audio driver for USB DACs, our HiRes driver for internal audio chips or the standard Android driver, this app is one of the highest quality media players around.

Version 5 now includes a MQA Core Decoder (in-app purchase required). MQA (Master Quality Authenticated) is an award-winning British technology that delivers the sound of the original master recording. The master MQA file is fully authenticated and is small enough to stream or download, while also being backward compatible. The Tidal streaming service supported by USB Audio Player PRO features many tracks in MQA and offers a great opportunity to experience MQA.

The MQA decoder will unfold the MQA stream from 44.1/48kHz to 88.2/96 kHz and can also be combined with certain USB DACs that feature an MQA renderer (e.g. AudioQuest DragonFly / iFi DACs) for further unfolding to even higher sample rates.
Please visit http://mqa.co.uk for more information about MQA and https://www.extreamsd.com/index.php/mqa to read more about MQA inside the app.

Note that the official Tidal app resamples audio back to 44.1/48kHz on many Android devices or upsamples to 96/192kHz when using a USB DAC and cannot deliver a bit-perfect signal for MQA rendering!

Features:
• Plays wav/flac/ogg/mp3/MQA/DSD/SACD/aiff/aac/m4a/ape/cue/etc. files (even 24-bit and 32-bit).
• Supports a USB audio DAC connected by an OTG cable (if your Android device supports USB host mode)
• Plays natively up to 32-bit/384kHz or any other rate/resolution your USB DAC supports by completely bypassing the Android audio system. Other Android players are limited to 16-bit/48kHz, even on Android 5 and higher.
• Utilizes HiRes audio chips found on some high-end phones (LG V10 to V40, Samsung S6 to S9, OnePlus, Fiio X5/X7, Pioneer XDP, etc.) to play HiRes audio at 24-bit without resampling! Bypasses the Android resampling limits!
• Free MQA decoding on the LG V30/V35/V40/G7
• DoP, native DSD and DSD-to-PCM conversion
• Toneboosters MorphIt Mobile: improve the quality of your headphones and simulate over 160 headphone brands and models (in-app purchase required)
• Folder playback
• UPnP/DLNA
• UPnP media renderer and content server
• Network playback (Samba)
• Stream audio from Google Music, Tidal (including Tidal Masters), Qobuz and Shoutcast
• Gapless playback
• Bit perfect playback
• Replay gain
• Sample rate conversion (if your DAC doesn't support the audio file's sample rate, it will be converted to a higher sample rate if available or the highest if not available)
• 10-band equalizer
• No root required!
• Software and hardware volume control (when applicable)
• Upsampling (optional)
• Last.fm scrobbling

In-app purchases:
* Advanced parametric EQ from effect vendor ToneBoosters (around €1.99)
* MorphIt headphones simulator (around €3.29)
* MQA Core decoder (around €3.49)

Warning: this is not a generic driver, you can only playback from within this app. It is not possible to use your USB audio device using this software with other apps!

Please have a look here for a list of tested devices and more information on how to connect a USB audio device:
https://www.extreamsd.com/index.php/technology/usb-audio-driver

For more information on our HiRes driver and compatibility list:
https://www.extreamsd.com/index.php/hires-audio-driver

Please contact us by email at info@extreamsd.com to report any issues so we can solve them quickly!

Facebook: https://www.facebook.com/AudioEvolutionMobile
Twitter: https://twitter.com/extreamsd
Wysokiej jakości odtwarzacz multimedialny obsługujący przetworniki DAC i audio HiRes audio USB, które można znaleźć w najnowszych telefonach. Odtwarzaj do dowolnej rozdzielczości i częstotliwości próbkowania obsługiwanej przez DAC! Obsługiwane są wszystkie popularne i mniej popularne formaty, w tym wav, flac, mp3, m4a, MQA i DSD.

Ta aplikacja jest niezbędna dla każdego audiofila, omijając wszystkie ograniczenia audio Androida. Niezależnie od tego, czy używasz naszego niestandardowego sterownika audio USB do przetworników DAC USB, naszego sterownika HiRes do wewnętrznych układów audio lub standardowego sterownika Android, ta aplikacja jest jednym z najwyższej jakości odtwarzaczy multimedialnych.

Wersja 5 zawiera teraz dekoder rdzenia MQA (wymagany zakup w aplikacji). MQA (Master Quality Authenticated) to nagradzana brytyjska technologia, która dostarcza dźwięk z oryginalnego nagrania głównego. Główny plik MQA jest w pełni uwierzytelniony i jest na tyle mały, że można go przesyłać strumieniowo lub pobierać, a także jest kompatybilny wstecz. Usługa przesyłania strumieniowego Tidal obsługiwana przez USB Audio Player PRO zawiera wiele ścieżek w MQA i oferuje doskonałą okazję do doświadczenia MQA.

Dekoder MQA rozłoży strumień MQA z 44,1 / 48 kHz na 88,2 / 96 kHz i może być również połączony z niektórymi przetwornikami DAC USB, które zawierają rendery MQA (na przykład przetworniki AudioQuest DragonFly / iFi), aby dalej rozwijać się z jeszcze większą szybkością próbkowania.
Odwiedź http://mqa.co.uk, aby uzyskać więcej informacji o MQA i https://www.extreamsd.com/index.php/mqa, aby dowiedzieć się więcej o MQA w aplikacji.

Zauważ, że oficjalna aplikacja Tidal ponownie odtwarza dźwięk z powrotem do 44,1 / 48 kHz na wielu urządzeniach z Androidem lub z próbkami do 96/192 kHz, gdy używasz DAC-a USB i nie może dostarczyć bit-perfect sygnału do renderowania MQA!

Funkcje:
• Odtwarza wav / flac / ogg / mp3 / MQA / DSD / SACD / aiff / aac / m4a / ape / cue / etc. pliki (nawet 24-bitowe i 32-bitowe).
• Obsługuje przetwornik audio USB podłączony przez kabel OTG (jeśli twoje urządzenie z Androidem obsługuje tryb hosta USB)
• Odtwarza natywnie do 32-bit / 384kHz lub inną szybkość / rozdzielczość, którą obsługuje USB DAC, całkowicie omijając system audio Android. Inne odtwarzacze Android są ograniczone do 16 bitów / 48 kHz, nawet na Androidzie 5 i nowszych.
• Wykorzystuje układy dźwiękowe HiRes znajdujące się na niektórych wysokiej klasy telefonach (LG V10 do V40, Samsung S6 do S9, OnePlus, Fiio X5 / X7, Pioneer XDP, itp.), Aby odtwarzać dźwięk HiRes w trybie 24-bitowym bez ponownej próbkowania! Pomija ograniczenia limitów resamplingowych dla Androida!
• Bezpłatne dekodowanie MQA na LG V30 / V35 / V40 / G7
• DoP, natywna konwersja DSD i DSD-do-PCM
• Toneboosters MorphIt Mobile: popraw jakość słuchawek i symuluj ponad 160 marek słuchawek i modeli (wymagany zakup w aplikacji)
• Odtwarzanie folderów
• UPnP / DLNA
• Odtwarzacz mediów i serwer treści UPnP
• Odtwarzanie sieciowe (Samba)
• Strumień audio z Google Music, Tidal (w tym Tidal Masters), Qobuz i Shoutcast
• Odtwarzanie bez przerw
• Doskonałe odtwarzanie bitowe
• Zwiększenie wzmocnienia
• Konwersja częstotliwości próbkowania (jeśli Twój DAC nie obsługuje częstotliwości próbkowania pliku audio, zostanie przekonwertowany na wyższą częstotliwość próbkowania, jeśli jest dostępna lub najwyższa, jeśli nie jest dostępna)
• Korektor 10-pasmowy
• Nie wymaga korzeń!
• Kontrola głośności oprogramowania i sprzętu (jeśli dotyczy)
• Upsampling (opcjonalnie)
• Scrobbling Last.fm

Zakupy w aplikacji:
* Zaawansowany korektor parametryczny od dostawcy efektów ToneBoosters (około 1,99 €)
* Symulator słuchawek MorphIt (około 3,29 €)
* Dekoder Core MQA (około 3,49 €)

Ostrzeżenie: to nie jest ogólny sterownik, możesz odtwarzać tylko z poziomu tej aplikacji. Nie można używać urządzenia audio USB za pomocą tego oprogramowania z innymi aplikacjami!

Zapoznaj się z listą przetestowanych urządzeń i dodatkowymi informacjami na temat podłączania urządzenia audio USB:
https://www.extreamsd.com/index.php/technology/usb-audio-driver

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej listy sterowników i zgodności HiRes:
https://www.extreamsd.com/index.php/hires-audio-driver

Skontaktuj się z nami przez e-mail na adres info@extreamsd.com, aby zgłosić wszelkie problemy, abyśmy mogli szybko je rozwiązać!

Facebook: https://www.facebook.com/AudioEvolutionMobile
Twitter: https://twitter.com/extreamsd
Więcej informacji
Zwiń
4,4
Łącznie: 4 310
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

* MQA tracks can now be played on devices/DACs that lack the 88200Hz sample rate (Pioneer XDP/Onkyo DP-X1)
* Added 'Download' option to album pop-up menu for Google Music library albums.
* Added a setting 'Pause on audio focus loss'.
* Added HiRes support for the ZTE Axon Mini 7.
* Some albums on Qobuz did not show any tracks. Solved.
* Playing tracks from network with a short duration would often fail. Solved.
* and more..
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać, jeśli kupiono po 2 lipca 2016 r. Więcej informacji
Zaktualizowano
12 stycznia 2019
Rozmiar
13M
Instalacje
50 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Produkty w aplikacji
1,99 USD-3,99 USD za element
Sprzedawca
eXtream Software Development
Deweloper
Astersingel 82 2651 PK Berkel en Rodenrijs The Netherlands
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.