Facebook
(15.206.501)
Nhà phát triển hàng đầu

Đánh giá

Tính năng mới
• Tải lên nhiều ảnh cùng một lúc trong các nhóm
• Cải tiến để giúp quản trị viên nhóm ghim và bỏ ghim bài viết, xem xét bài viết đang chờ xử lý cũng như đã báo sai phạm

Tương tự

Thông tin thêm từ nhà phát triển