AndroSensor

7 384
Obsahuje reklamy
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

AndroSensor is the absolute all-in-one diagnostic tool that lets you know virtually everything about your device's status.

** If you get error -24 on update, please uninstall and reinstall to fix it **

AndroSensor supports all the sensors an android device can have and it will tell you which of them are not supported by your hardware.

View in a single screen the data from all device's sensors in real time. Graphical and text output available for each sensor (graphs are not available for proximity, location and battery info).
- location, location provider, accuracy, altitude, speed and GPS NMEA data.
- Google maps to show the above info. Tapping on your location shows your address, postal code and location accuracy (if available)
- accelerometer readings, (incl. linear acceleration and gravity sensors)
- gyroscope readings,
- light sensor value,
- ambient magnetic field values,
- device orientation
- proximity sensor readings
- pressure sensor (barometer)
- relative humidity sensor
- temperature readings
- battery status, voltage, temperature and health
- sound level meter (decibel)
- If your device supports it, next to the sensor's name, you will see how much power the sensor consumes per hour in mA.
AndroSensor also allows you to record everything from your sensors into a CSV file.

To start recording sensor data, just swipe your finger to the right to reveal AndroSensor QuickBar and tap the record button (see screenshots)

--- Features ---
Press MENU to toggle settings, determine which sensors you wish to monitor, see device info, system log file or the list of sensors that are unavailable for your device.
Swipe right to open the AndroSensor Quickbar and take a snapshot, start recording sensor data, or just toggle font size and decimal points.
- Device info gathers as much as it can and prints it out in a simple and easy-to-read view. Mobile signal strength, wifi info, CPU architecture, available and total RAM, internal and external memory, display metrics, OpenGLES version and kernel version are a small part of the information displayed. Clicking on a line copies it's content to clipboard. A multitouch test is also available.
- Record sensor data to CSV file and automatic send via email.
- Graphs: You may choose how you want values to be displayed, via real-time charts or the good-old text layout. You may switch between graph and text output for each sensor by tapping on the sensor image on the left side. Sensors that have available graphs are distinct by the icon in the top left of the sensor specific section. Graphs are not available for Location and Proximity.
- System log viewer and SMS commands available via addons

- Apps2SD, tablets, and Lollipop supported.
- 19 Languages supported: English, Greek, Italian, Russian, Spanish, French, German, Hungarian, Portuguese, Romanian, Chinese, Dutch, Swedish, Turkish, Korean, Czech, Polish, Vietnamese, Ukrainian

--- Important Notes ---
** All permissions required by the app are explained in app's website along with a detailed changelog. Also visit the website for an explanation about the sensors and a few more clarifications.
* NO KIND OF DATA is collected.
* No spam, only banner ads inside the app (by AdMob). Please purchase the Donate Key to remove ads.
* Automatic email sending is in beta. File size limit is 9 MB zipped. If the sending fails for any reason, it will be retried next time AndroSensor is used. All emails are send from address "androsensor@fivasim.com", so make sure that it doesn't go in your spam folder.

* Please be encouraged to email me at fivasim@gmail.com if you wish to report a bug, suggest an improvement, request a translation to be added or if you just have a question about the app.

*** Thank you! ***
AndroSensor je absolutní all-in-one diagnostický nástroj, který vám umožní zjistit, prakticky všechno, co o stavu přístroje.

** Pokud se vám chyba -24 na aktualizaci, prosím, odinstalovat a znovu nainstalovat, aby to napravil **

AndroSensor podporuje všechny senzory android zařízení může mít, a to vám řekne, které z nich nepodporuje váš hardware.

Prohlédněte si na jedné obrazovce data ze senzorů všechny periferií v reálném čase. Grafický a textový výstup k dispozici pro každý snímač (grafy jsou k dispozici pro přiblížení a umístění a informace baterií).
- Umístění, poskytovatele polohy, přesnost, nadmořská výška, rychlost a GPS NMEA dat.
- Google mapy pro zobrazení výše uvedené informace. Klepnutím na vašem místě zobrazuje adresa, PSČ a přesnost umístění (je-li k dispozici)
- Akcelerometr čtení, (. Vč lineární zrychlení a gravitační senzory)
- gyroskop četby,
- Hodnota Světelný senzor,
- okolní hodnoty magnetického pole,
- Orientace zařízení
- blízkost senzorů
- Tlakový senzor (barometr)
- Snímač relativní vlhkosti
- údaje o teplotě
- Stav baterie, napětí, teplota a zdraví
- Hlukoměr (decibel)
- Pokud vaše zařízení podporuje, vedle názvu senzoru, uvidíte, kolik energie spotřebuje snímač za hodinu v mA.
AndroSensor také umožňuje nahrávat vše, co od svých senzorů do souboru CSV.

Chcete-li spustit nahrávání dat senzorů, prostě přejeďte prstem doprava odhalit AndroSensor QuickBar a klepněte na položku na tlačítko nahrávání (viz screenshoty)

--- --- Funkce
Stiskněte tlačítko MENU pro přepnutí nastavení, určit, které senzory, které chcete sledovat, viz info zařízení, systém log soubor nebo seznam senzorů, které jsou k dispozici pro vaše zařízení.
Přejeďte vpravo otevřete AndroSensor Quickbar a pořídit snímek, spustit nahrávání dat senzorů, nebo jen přepínání velikosti písma a desetinná místa.
- Info Zařízení shromažďuje co je v jejích silách, a vytiskne ji jednoduše a snadno čitelné zobrazení. Mobile síla signálu, wifi info, CPU architektura, k dispozici a celková RAM, interní a externí paměť, displej metriky, OpenGLES verze a verze jádra jsou malá část zobrazovaných informací. Kliknutím na lince kopiích, že je obsah schránky. Multitouch test je také k dispozici.
- Záznam senzor dat do souboru CSV a automatické odesílání e-mailem.
- Grafy: Můžete si vybrat, jak budete chtít hodnoty, které mají být zobrazeny, pomocí real-time grafy, nebo staré dobré rozložení textu. Můžete přepínat mezi grafem a textový výstup pro každý snímač klepnutím na obrazový snímač na levé straně. Snímače, které mají k dispozici grafy jsou zřetelné ikonou v levém horním rohu specifické části snímače. Grafy nejsou k dispozici pro umístění a blízkost.
- Systémový protokol prohlížeč a SMS příkazy dostupné přes addony

- Apps2SD, tablety, a Lízátko podporovány.
- 19 Podporované jazyky: angličtina, řečtina, italština, ruština, španělština, francouzština, němčina, maďarština, portugalština, rumunština, čínština, holandština, švédština, turečtina, korejština, české, polské, vietnamské, ukrajinské

--- Důležité poznámky ---
** Všechny oprávnění požadované aplikace jsou vysvětleny v internetových stránek app spolu s podrobným changelogu. Také navštívit webové stránky pro vysvětlení o senzory a několik dalších vysvětlení.
* Žádnej údaje jsou shromažďovány.
* No spam, tak bannerové reklamy uvnitř aplikace (AdMob). Prosíme, kupte si Donate klíč k odstranění reklamy.
* Automatická email odeslání je v beta verzi. Velikost souboru limit je 9 MB zip. Pokud vysílající z nějakého důvodu selže, bude opakován příštím AndroSensor je používán. Všechny e-maily jsou poslat z adresy "androsensor@fivasim.com", takže se ujistěte, že nejde do složky se spamem.

* Prosím, být povzbuzovány, aby mi na email fivasim@gmail.com pokud chcete nahlásit chybu, navrhnout zlepšení, požádat o překlad k přidání, nebo máte-li dotaz ohledně aplikace.

*** Děkujeme vám! ***
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 7 384
5
4
3
2
1
Načítání

Další informace

Aktualizováno
23. ledna 2015
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Od vývojáře
Fiv Asim
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.