Flightradar24 Flight Tracker

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

The free flight tracker that the Wall Street Journal calls “The Facebook of Aviation”.

Turn your phone or tablet into a live plane tracker and see flights around the world move in real-time on a detailed map. Or point your device at a plane to find out where it’s going and what kind of aircraft it is. Download for free today and discover why millions track flights and check their flight status with Flightradar24.

Favorite features
- Watch aircraft move around the world in real-time
- Identify flights overhead & see flight information—including a photo of the actual aircraft—by simply pointing your device at the sky
- See what the pilot of an aircraft sees in 3D
- Tap on a plane for flight details such as route, estimated time of arrival, actual time of departure, aircraft type, speed, altitude, high-resolution photos of the actual aircraft & more
- See historical data & watch playback of past flights
- Tap on an airport icon for arrival & departure boards, flight status, aircraft on the ground, current delay stats, & detailed weather conditions
- Search for individual flights using flight number, airport, or airline
- Filter flights by airline, aircraft, altitude, speed, & more

Flightradar24 is a free plane tracker app and includes all the above features. If you want even more great features from Flightradar24 there are two upgrade options—Silver & Gold—and each comes with a free trial.

Flightradar24 Silver
- 90 days of flight history
- More aircraft details, like serial number & age
- More flight details, like vertical speed & squawk
- Filters and alerts to find and track the flights you’re interested in
- Current weather at 3,000+ airports overlaid on the map

Flightradar24 Gold
- All the features included in Flightradar24 Silver +
- 365 days of flight history
- Detailed live map weather layers for clouds & precipitation
- Aeronautical charts & oceanic tracks showing the pathways flights follow across the sky
- Air traffic control boundaries that show which controllers are responsible for a flight
- Extended Mode S data—even more information about a flight’s altitude, speed, and wind & temperature conditions during flight, when available

Silver and Gold upgrade prices are listed in the app as they vary depending on your country and currency. If you choose to upgrade, subscriptions will be charged to the payment method used for your Google account. Your subscription will automatically renew unless canceled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. You manage your subscription through your Google Play Account Settings.

How it works
Most aircraft today are equipped with ADS-B transponders that transmit positional data. Flightradar24 has a rapidly growing network of over 20,000 ground stations around the world to receive this data that then shows up as aircraft moving on a map in the app. In an expanding number of regions, with the help of multilateration, we’re able to calculate the positions of aircraft that don’t have ADS-B transponders. Coverage in North America is also supplemented by real-time radar data. Coverage is variable and subject to change at any time.

Connect with Flightradar24
We love getting feedback on FR24. Since we’re unable to respond directly to reviews, contact us directly and we’ll be happy to assist.
email (support@fr24.com)
twitter (@flightradar24)
Facebook (https://www.facebook.com/Flightradar24)

Disclaimer
The use of this app is strictly limited to entertainment purposes. This specifically excludes activities that might endanger yourself or the lives of others. Under no circumstances will the developer of this app be held responsible for incidents resulting from the use of the data or its interpretation or its use contrary to this agreement.
Volný tracker, který Wall Street Journal nazývá „Facebook letectví“.

Přeměňte svůj telefon nebo tablet na živé letadlo a sledujte lety po celém světě v reálném čase na podrobné mapě. Nebo nasměrujte přístroj na letadlo a zjistěte, kam jde a jaký typ letadla je. Stáhněte si zdarma ještě dnes a zjistěte, proč miliony traťových letů a zkontrolovat jejich stav letu s Flightradar24.

Oblíbené funkce
- Sledujte letadlo pohybovat po celém světě v reálném čase
- Identifikujte režijní náklady a podívejte se na informace o letu - včetně fotografie skutečného letadla - pouhým nasměrováním zařízení na oblohu
- Podívejte se, co vidí pilot letadla ve 3D
- Klepněte na letadlo na podrobnosti o letu, jako je trasa, předpokládaný čas příjezdu, skutečný čas odletu, typ letadla, rychlost, nadmořská výška, fotografie s vysokým rozlišením skutečného letadla a další
- Prohlédněte si historická data a sledujte přehrávání minulých letů
- Klepněte na ikonu letiště pro nástup a odchod desky, stav letu, letadla na zemi, aktuální statistiky zpoždění a podrobné povětrnostní podmínky
- Vyhledávání jednotlivých letů pomocí čísla letu, letiště nebo letecké společnosti
- Filtrovat lety podle leteckých společností, letadel, nadmořské výšky, rychlosti a dalších

Flightradar24 je bezplatná aplikace tracker a obsahuje všechny výše uvedené funkce. Pokud chcete od Flightradar24 získat ještě více skvělých funkcí, existují dvě možnosti upgradu - Silver & Gold - a každá z nich je dodávána se zkušební verzí zdarma.
 
Flightradar24 Silver
- 90 dnů historie letu
- Další podrobnosti o letadle, jako je sériové číslo a věk
- Další podrobnosti o letu, jako je vertikální rychlost & squawk
- Filtry a upozornění pro vyhledání a sledování letů, o které máte zájem
- Aktuální počasí na mapě 3 000+ letišť překrytých na mapě
 
Flightradar24 Gold
- Všechny funkce obsažené ve Flightradar24 Silver +
- 365 dní historie letu
- Podrobná živá mapa vrstev počasí pro mraky a srážky
- Letecké mapy a oceánské tratě, které zobrazují lety cest, sledují oblohu
- Hranice řízení letového provozu, které ukazují, kteří kontroloři odpovídají za let
- Data rozšířeného režimu S - ještě více informací o nadmořské výšce letu, rychlosti a podmínkách větru a teploty během letu, jsou-li k dispozici
 
Silver a Gold upgrade ceny jsou uvedeny v aplikaci, protože se liší v závislosti na zemi a měně. Pokud se rozhodnete provést upgrade, budou poplatky zaúčtovány podle způsobu platby použitého pro váš účet Google. Vaše předplatné bude automaticky obnoveno, pokud nebude zrušeno nejméně 24 hodin před koncem aktuálního období. Po aktivaci nebudete moci zrušit odběr. Své předplatné spravujete prostřednictvím nastavení účtu Google Play.

Jak to funguje
Většina letadel je dnes vybavena ADS-B transpondéry, které vysílají polohová data. Flightradar24 má rychle rostoucí síť více než 20 000 pozemních stanic po celém světě, které dostávají tato data, která se pak zobrazí jako letadlo pohybující se na mapě v aplikaci. V rostoucím počtu regionů jsme s pomocí multilaterace schopni vypočítat pozice letadel, která nemají ADS-B transpondéry. Pokrytí v Severní Americe je také doplněno radarovými daty v reálném čase. Pokrytí je variabilní a může se kdykoliv změnit.

Spojení s Flightradar24
Milujeme získávání zpětné vazby na FR24. Vzhledem k tomu, že nemůžeme odpovědět přímo na recenze, kontaktujte nás přímo a my vám rádi pomůžeme.
email (support@fr24.com)
Twitter (@ flightradar24)
Facebook (https://www.facebook.com/Flightradar24)

Zřeknutí se odpovědnosti
Použití této aplikace je přísně omezeno na zábavné účely. To konkrétně vylučuje činnosti, které by mohly ohrozit sebe nebo životy druhých. Za žádných okolností nebude vývojář této aplikace zodpovědný za incidenty vyplývající z použití údajů nebo jejich interpretace nebo jeho použití v rozporu s touto dohodou.
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 248 055
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Country of registration now show under aircraft history.
- Bug fixes
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
13. července 2019
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
1,49 US$–64,99 US$ za položku
Od vývojáře
Flightradar24 AB
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.