Flightradar24 Flight Tracker

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

The world's most popular flight tracker - #1 Travel app in over 150 countries.

Turn your phone or tablet into a live plane tracker and see flights around the world move in real-time on a detailed map. Or point your device at a airplane to find out where it’s going and what kind of aircraft it is. Download for free today and discover why millions track flights and check their flight status with Flightradar24.

Favorite features
- Watch aircraft move around the world in real-time
- Identify flights overhead & see flight information—including a photo of the actual airplane —by simply pointing your device at the sky
- See what the pilot of an aircraft sees in 3D
- Tap on a plane for flight details such as route, estimated time of arrival, actual time of departure, aircraft type, speed, altitude, high-resolution photos of the actual aircraft & more
- See historical data & watch playback of past flights
- Tap on an airport icon for arrival & departure boards, flight status, aircraft on the ground, current delay stats, & detailed weather conditions
- Search for individual flights using flight number, airport, or airline
- Filter flights by airline, aircraft, altitude, speed, & more
- With Wear OS you can view a list of nearby aircraft, see basic flight information and view the aircraft on the map when you tap on it

Flightradar24 is a free flight tracker app and includes all the above features. If you want even more great features from Flightradar24 there are two upgrade options—Silver & Gold—and each comes with a free trial.

Flightradar24 Silver
- 90 days of flight tracking history
- More aircraft details, like serial number & age
- More flight details, like vertical speed & squawk
- Filters and alerts to find and track the flights you’re interested in
- Current weather at 3,000+ airports overlaid on the map

Flightradar24 Gold
- All the features included in Flightradar24 Silver +
- 365 days of flight history
- Detailed live map weather layers for clouds & precipitation
- Aeronautical charts & oceanic tracks showing the pathways flights follow across the sky
- Air traffic control (ATC) boundaries that show which controllers are responsible for a flight
- Extended Mode S data—even more information about a flight’s altitude, speed, and wind & temperature conditions during flight, when available

Silver and Gold upgrade prices are listed in the app as they vary depending on your country and currency. If you choose to upgrade, subscriptions will be charged to the payment method used for your Google account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You manage your subscription through your Google Play Account Settings.

How it works
Most aircraft today are equipped with ADS-B transponders that transmit positional data. Flightradar24 has a rapidly growing network of over 20,000 ground stations around the world to receive this data that then shows up as aircraft moving on a map in the app. In an expanding number of regions, with the help of multilateration, we’re able to calculate the positions of aircraft that don’t have ADS-B transponders. Coverage in North America is also supplemented by real-time radar data. Coverage is variable and subject to change at any time.

Connect with Flightradar24
We love getting feedback on FR24. Since we’re unable to respond directly to reviews, contact us directly and we’ll be happy to assist.
email (support@fr24.com)
twitter (@flightradar24)
Facebook (https://www.facebook.com/Flightradar24)

Disclaimer
The use of this app is strictly limited to entertainment purposes. This specifically excludes activities that might endanger yourself or the lives of others. Under no circumstances will the developer of this app be held responsible for incidents resulting from the use of the data or its interpretation or its use contrary to this agreement.
Nejoblíbenější letový tracker na světě - aplikace pro cestování č. 1 ve více než 150 zemích.

Proměňte svůj telefon nebo tablet v živý sledovač letadel a podívejte se, jak se lety po celém světě pohybují v reálném čase na podrobné mapě. Nebo namiřte zařízení na letadlo, abyste zjistili, kam letí a o jaký typ letadla se jedná. Stáhněte si zdarma ještě dnes a zjistěte, proč miliony sledovaných letů sledují jejich stav letu pomocí Flightradar24.

Oblíbené funkce
- Sledujte pohyb letadel po celém světě v reálném čase
- Identifikujte lety nad hlavou a podívejte se na informace o letech - včetně fotografie skutečného letadla - pouhým namířením zařízení na oblohu
- Podívejte se, co vidí pilot letadla ve 3D
- Klepnutím na letadlo zobrazíte podrobnosti o letu, jako je trasa, odhadovaný čas příletu, skutečný čas odletu, typ letadla, rychlost, nadmořská výška, fotografie skutečného letadla s vysokým rozlišením a další
- Podívejte se na historická data a sledujte přehrávání minulých letů
- Klepnutím na ikonu letiště zobrazíte tabule příletů a odletů, stav letu, letadlo na zemi, aktuální statistiky zpoždění a podrobné povětrnostní podmínky
- Hledejte jednotlivé lety pomocí čísla letu, letiště nebo letecké společnosti
- Filtrujte lety podle leteckých společností, letadel, nadmořské výšky, rychlosti a dalších
- Pomocí Wear OS si můžete zobrazit seznam blízkých letadel, zobrazit základní informace o letu a zobrazit letadlo na mapě, když na něj klepnete

Flightradar24 je bezplatná aplikace pro sledování letů a obsahuje všechny výše uvedené funkce. Pokud chcete od Flightradar24 ještě více skvělých funkcí, existují dvě možnosti upgradu - Silver & Gold - a ke každé je dodávána bezplatná zkušební verze.

Stříbro Flightradar24
- 90 dní historie sledování letu
- Další podrobnosti o letadle, jako je sériové číslo a věk
- Další podrobnosti o letu, jako je vertikální rychlost a pískání
- Filtry a upozornění pro vyhledání a sledování letů, které vás zajímají
- Aktuální počasí na 3 000 letištích překryto na mapě

Flightradar24 Gold
- Všechny funkce zahrnuté v Flightradar24 Silver +
- 365 dní historie letu
- Podrobná živá mapa povětrnostních vrstev pro mraky a srážky
- Letecké mapy a oceánské tratě ukazující lety cest po obloze
- Hranice řízení letového provozu (ATC), které ukazují, kteří řídící jsou odpovědní za let
- Rozšířená data režimu S - ještě více informací o výšce letu, rychlosti, větru a teplotních podmínkách během letu, jsou -li k dispozici

Ceny za upgrade stříbra a zlata jsou uvedeny v aplikaci, protože se liší v závislosti na vaší zemi a měně. Pokud se rozhodnete upgradovat, budou předplatné účtovány metodou platby použitou pro váš účet Google. Vaše předplatné se automaticky obnoví, pokud nebude zrušeno nejméně 24 hodin před koncem aktuálního období. Předplatné spravujete prostřednictvím nastavení účtu Google Play.

Jak to funguje
Většina dnešních letadel je vybavena transpondéry ADS-B, které vysílají údaje o poloze. Flightradar24 má rychle rostoucí síť více než 20 000 pozemních stanic po celém světě pro příjem těchto dat, která se poté zobrazí jako letadla pohybující se na mapě v aplikaci. V rozšiřujícím se počtu regionů jsme pomocí multilaterace schopni vypočítat polohy letadel, která nemají transpondéry ADS-B. Pokrytí v Severní Americe je také doplněno o radarová data v reálném čase. Pokrytí je variabilní a může se kdykoli změnit.

Spojte se s Flightradar24
Rádi získáváme zpětnou vazbu na FR24. Protože nemůžeme reagovat přímo na recenze, kontaktujte nás přímo a my vám rádi pomůžeme.
e -mail (support@fr24.com)
twitter (@flightradar24)
Facebook (https://www.facebook.com/Flightradar24)

Prohlášení
Použití této aplikace je přísně omezeno na zábavní účely. To konkrétně vylučuje činnosti, které by mohly ohrozit vás nebo životy ostatních. Za žádných okolností nebude vývojář této aplikace zodpovědný za incidenty vyplývající z použití údajů nebo jejich interpretace nebo jejich použití v rozporu s touto smlouvou.
Další informace
Sbalit
4,7
Celkem 423 176
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

We regularly update Flightradar24 in order to bring you the best flight tracking experience. In this latest update you'll find:

- The 10 most-tracked flights globally will be displayed with the number of other users tracking these flights
- When opening a multi-select link in the app you can choose which flight or airport you want to view
- Bug fixes and performance improvements

Enjoy using Flightradar24? Rate the app and leave a review!
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
20. prosince 2021
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
1,49 US$–64,99 US$ za položku
Od vývojáře
Flightradar24 AB
Vývojář
©2022 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiGoogle Play|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.