Flightradar24 Flight Tracker

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

The world's most popular flight tracker - #1 Travel app in over 150 countries.

Turn your phone or tablet into a live plane tracker and see flights around the world move in real-time on a detailed map. Or point your device at a airplane to find out where it’s going and what kind of aircraft it is. Download for free today and discover why millions track flights and check their flight status with Flightradar24.

Favorite features
- Watch aircraft move around the world in real-time
- Identify flights overhead & see flight information—including a photo of the actual airplane —by simply pointing your device at the sky
- See what the pilot of an aircraft sees in 3D
- Tap on a plane for flight details such as route, estimated time of arrival, actual time of departure, aircraft type, speed, altitude, high-resolution photos of the actual aircraft & more
- See historical data & watch playback of past flights
- Tap on an airport icon for arrival & departure boards, flight status, aircraft on the ground, current delay stats, & detailed weather conditions
- Search for individual flights using flight number, airport, or airline
- Filter flights by airline, aircraft, altitude, speed, & more

Flightradar24 is a free flight tracker app and includes all the above features. If you want even more great features from Flightradar24 there are two upgrade options—Silver & Gold—and each comes with a free trial.

Flightradar24 Silver
- 90 days of flight tracking history
- More aircraft details, like serial number & age
- More flight details, like vertical speed & squawk
- Filters and alerts to find and track the flights you’re interested in
- Current weather at 3,000+ airports overlaid on the map

Flightradar24 Gold
- All the features included in Flightradar24 Silver +
- 365 days of flight history
- Detailed live map weather layers for clouds & precipitation
- Aeronautical charts & oceanic tracks showing the pathways flights follow across the sky
- Air traffic control (ATC) boundaries that show which controllers are responsible for a flight
- Extended Mode S data—even more information about a flight’s altitude, speed, and wind & temperature conditions during flight, when available

Silver and Gold upgrade prices are listed in the app as they vary depending on your country and currency. If you choose to upgrade, subscriptions will be charged to the payment method used for your Google account. Your subscription will automatically renew unless canceled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. You manage your subscription through your Google Play Account Settings.

How it works
Most aircraft today are equipped with ADS-B transponders that transmit positional data. Flightradar24 has a rapidly growing network of over 20,000 ground stations around the world to receive this data that then shows up as aircraft moving on a map in the app. In an expanding number of regions, with the help of multilateration, we’re able to calculate the positions of aircraft that don’t have ADS-B transponders. Coverage in North America is also supplemented by real-time radar data. Coverage is variable and subject to change at any time.

Connect with Flightradar24
We love getting feedback on FR24. Since we’re unable to respond directly to reviews, contact us directly and we’ll be happy to assist.
email (support@fr24.com)
twitter (@flightradar24)
Facebook (https://www.facebook.com/Flightradar24)

Disclaimer
The use of this app is strictly limited to entertainment purposes. This specifically excludes activities that might endanger yourself or the lives of others. Under no circumstances will the developer of this app be held responsible for incidents resulting from the use of the data or its interpretation or its use contrary to this agreement.
Světově nejoblíbenější sledovač letů - cestovní aplikace číslo 1 ve více než 150 zemích.

Proměňte svůj telefon nebo tablet v živý letoun a sledujte, jak se lety po celém světě pohybují v reálném čase na podrobné mapě. Nebo zaměřte své zařízení na letadlo a zjistěte, kam směřuje a jaký typ letadla to je. Stáhněte si zdarma dnes a zjistěte, proč miliony sledovat lety a zkontrolovat jejich stav letu s Flightradar24.

Oblíbené funkce
- Sledujte, jak se letadla pohybují po celém světě v reálném čase
- Identifikujte lety nad hlavou a zobrazte informace o letu - včetně fotografie skutečného letadla - pouhým nasměrováním zařízení na oblohu
- Podívejte se, co vidí pilot letadla ve 3D
- Klepnutím na letadlo zobrazíte podrobnosti o letu, jako je trasa, odhadovaný čas příjezdu, skutečný čas odletu, typ letadla, rychlost, nadmořská výška, fotografie skutečného letadla s vysokým rozlišením a další
- Podívejte se na historická data a sledujte přehrávání minulých letů
- Klepnutím na ikonu letiště zobrazíte příletové a odletové desky, stav letu, letadlo na zemi, aktuální statistiky zpoždění a podrobné povětrnostní podmínky
- Vyhledávejte jednotlivé lety pomocí čísla letu, letiště nebo letecké společnosti
- Filtrujte lety podle leteckých společností, letadel, nadmořských výšek, rychlosti atd

Flightradar24 je bezplatná aplikace pro sledování letu a obsahuje všechny výše uvedené funkce. Pokud chcete od Flightradar24 ještě více skvělých funkcí, existují dvě možnosti upgradu - Silver & Gold - a každá je dodávána se zkušební verzí zdarma.

Flightradar24 Silver
- 90 dnů historie sledování letu
- Více podrobností o letadle, jako je sériové číslo a věk
- Více podrobností o letu, jako je svislá rychlost a křik
- Filtry a upozornění k vyhledání a sledování letů, které vás zajímají
- Aktuální počasí na 3 000 letištích překrývajících se na mapě

Flightradar24 Gold
- Všechny funkce obsažené v Flightradar24 Silver +
- 365 dnů historie letu
- Podrobná živá mapa počasí pro mraky a srážky
- Letecké mapy a oceánské tratě ukazující dráhy letu, které následují po obloze
- Hranice řízení letového provozu (ATC), které ukazují, kteří řídící letové jednotky jsou odpovědní za let
- Data rozšířeného režimu S - ještě více informací o nadmořské výšce, rychlosti a větru a teplotních podmínkách během letu, pokud jsou k dispozici

Ceny aktualizací Silver a Gold jsou uvedeny v aplikaci, protože se liší v závislosti na vaší zemi a měně. Pokud se rozhodnete upgradovat, předplatné bude účtováno na způsob platby použitý pro váš účet Google. Vaše předplatné se automaticky obnoví, pokud nebude zrušeno nejméně 24 hodin před koncem aktuálního období. Po aktivaci nebudete moci zrušit předplatné. Předplatné spravujete prostřednictvím nastavení účtu Google Play.

Jak to funguje
Většina letadel je dnes vybavena transpondéry ADS-B, které přenášejí polohová data. Flightradar24 má rychle rostoucí síť více než 20 000 pozemních stanic po celém světě, která přijímá tato data, která se poté zobrazí v aplikaci jako letadlo pohybující se na mapě. V rostoucím počtu regionů jsme pomocí multilaterace schopni vypočítat pozice letadel, které nemají transpondéry ADS-B. Pokrytí v Severní Americe je také doplněno radarovými daty v reálném čase. Pokrytí je variabilní a může se kdykoli změnit.

Spojte se s Flightradar24
Rádi získáváme zpětnou vazbu k FR24. Protože nemůžeme přímo odpovídat na recenze, kontaktujte nás přímo a rádi vám pomůžeme.
email (support@fr24.com)
twitter (@ flightradar24)
Facebook (https://www.facebook.com/Flightradar24)

Zřeknutí se odpovědnosti
Použití této aplikace je přísně omezeno na zábavní účely. To výslovně vylučuje činnosti, které by mohly ohrozit sebe nebo životy druhých. Za žádných okolností nenese vývojář této aplikace odpovědnost za incidenty vyplývající z použití dat nebo jejich interpretace nebo použití v rozporu s touto dohodou.
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 355 101
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

- We’ve added tool tips to our most popular features to make them easier to use. You’ll see those the first time you use the app.
- When you click on a link to a flight that is no longer active you’ll now have the option to view flight history, if available.
- Bug fixes.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
30. listopadu 2020
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
1,49 US$–64,99 US$ za položku
Od vývojáře
Flightradar24 AB
Vývojář
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.