Flightradar24 Flight Tracker

Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

The free flight tracker that the Wall Street Journal calls “The Facebook of Aviation”.

#1 Travel app in Google Play in 100+ countries.

Turn your phone or tablet into a live plane tracker and see planes around the world move in real-time on a detailed map. Or point your device at a plane to find out where it’s going and what kind of aircraft it is. Download for free today and discover why millions are already tracking flights and checking flight status with Flightradar24.

- Watch aircraft move around the world in real-time
- Identify flights overhead & see flight information—including a photo of the actual aircraft—by simply pointing your device at the sky
- See what the pilot of an aircraft sees in 3D
- Tap on a plane for flight details such as route, estimated time of arrival, actual time of departure, aircraft type, speed, altitude, high-resolution photos of the actual aircraft & more
- See historical data & watch playback of past flights
- Tap on an airport icon for arrival & departure boards, flight status, aircraft on the ground, current delay stats, & detailed weather conditions
- Search for individual flights using flight number, airport, or airline
- Filter flights by airline, aircraft, altitude, speed, & more

Flightradar24 is a free plane tracker app and includes all the above features. If you want even more great features from Flightradar24 there are two upgrade options—Silver & Gold—and each comes with a free trial.

Flightradar24 Silver
- 90 days of flight history
- More aircraft details, like serial number & age
- More flight details, like vertical speed & squawk
- Filters and alerts to find and track the flights you’re interested in
- Current weather at 3,000+ airports overlaid on the map

Flightradar24 Gold
- All the features included in Flightradar24 Silver +
- 365 days of flight history
- Detailed live map weather layers for clouds & precipitation
- Aeronautical charts & oceanic tracks showing the pathways flights follow across the sky
- Air traffic control boundaries that show which controllers are responsible for a flight
- Extended Mode S data—even more information about a flight’s altitude, speed, and wind & temperature conditions during flight, when available

Silver and Gold upgrade prices are listed in the app as they vary depending on your country and currency. If you choose to upgrade, subscriptions will be charged to the payment method used for your Google account. Your subscription will automatically renew unless canceled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. You manage your subscription through your Google Play Account Settings.

How it works
Most aircraft today are equipped with ADS-B transponders that transmit positional data. Flightradar24 has a rapidly growing network of over 17,000 ground stations around the world to receive this data that then shows up as aircraft moving on a map in the app. In an expanding number of regions, with the help of multilateration, we’re able to calculate the positions of aircraft that don’t have ADS-B transponders. Coverage in North America is also supplemented by real-time radar data. Coverage is variable and subject to change at any time.

Connect with Flightradar24
We love getting feedback on FR24. Since we’re unable to respond directly to reviews, contact us directly and we’ll be happy to assist.
email (support@fr24.com)
twitter (@flightradar24)
Facebook (https://www.facebook.com/Flightradar24)

Disclaimer
The use of this app is strictly limited to entertainment purposes. This specifically excludes activities that might endanger yourself or the lives of others. Under no circumstances will the developer of this app be held responsible for incidents resulting from the use of the data or its interpretation or its use contrary to this agreement.
Swobodny lot tracker, że Wall Street Journal nazywa „Facebooka lotnictwa”.

# 1 aplikacja Travel w Google Play w ponad 100 krajach.

Zmień swój telefon lub tablet do śledzenia na żywo i zobaczyć samolot samoloty na całym światowym ruchu w czasie rzeczywistym na szczegółowej mapie. Lub zwrócić swoje urządzenie w samolocie, aby dowiedzieć się, dokąd to zmierza i jaki rodzaj statku powietrznego jest. Pobierz dzisiaj i dowiedzieć się, dlaczego miliony ludzi już śledzenia lotów i sprawdzanie statusu lotu z flightradar24.

- Watch ruch samolotów na całym świecie w czasie rzeczywistym
- Określenie loty nad głową i zobaczyć informacje-tym locie zdjęciem rzeczywistego samolotu po prostu wskazując swoje urządzenie w niebo
- Zobacz, co pilot samolotu widzi w 3D
- Stuknij w samolocie do szczegółów lotu, takich jak drogi, planowanej godzinie przyjazdu, rzeczywisty czas odjazdu, rodzaju samolotu, prędkość, wysokość, wysokiej rozdzielczości zdjęć rzeczywistego samolotu & więcej
- Zobacz danych historycznych i obserwować odtwarzanie ostatnich lotów
- Dotknij ikony lotnisku na przyjazd i wylotów desek, status lotu, samolotu na ziemi, aktualnych statystykach opóźnienie i szczegółowych warunków pogodowych
- Szukaj poszczególnych lotów z wykorzystaniem numer lotu, lotnisko, lub lotniczą
- Filtr loty według linii lotniczych, samolotu, wysokość, prędkość, itp

Flightradar24 to darmowa aplikacja samolot tracker i obejmuje wszystkie powyższe cechy. Jeśli chcesz jeszcze bardziej wspaniałe funkcje z flightradar24 istnieją dwie opcje aktualizacji i srebra złota i każdy pochodzi z bezpłatnego okresu próbnego.
 
flightradar24 srebra
- 90 dni historii lotu
- Więcej szczegółów samoloty, takie jak numer seryjny i wieku
- Więcej szczegółów lotu, prędkości pionowej jak i skrzek
- Filtry i alarmy, aby znaleźć i śledzić trasy, które Cię interesują
- Aktualna pogoda w 3,000+ lotniskach nałoży na mapie
 
flightradar24 złoty
- Wszystkie funkcje zawarte w flightradar24 srebro +
- 365 dni w historii lotu
- Szczegółowy żywych warstw map pogody dla chmury i opady atmosferyczne
- Mapy lotnicze i oceaniczne utwory pokazujące przygotowujące loty po niebie
- Granice kontroli ruchu lotniczego, które pokazują, które sterowniki są odpowiedzialne za lot
- Rozszerzony tryb S danych nawet więcej informacji na temat wysokości, prędkości wiatru i temperatury i warunków lotu podczas lotu, kiedy będzie dostępny
 
Srebro i złoto aktualizacją ceny są podane w aplikacji, ponieważ różnią się w zależności od kraju i waluty. Jeśli zdecydujesz się uaktualnić zapisy będą pobierane sposobu płatności stosowanego do swojego konta Google. Subskrypcja zostanie automatycznie anulowana odnowić chyba co najmniej 24 godziny przed końcem bieżącego okresu. Nie będzie mógł zrezygnować z subskrypcji raz aktywowany. Zarządzać subskrypcji za pośrednictwem Google Play Ustawienia konta.

Jak to działa?
Większość samolotów są dziś wyposażone w transpondery ADS-B, które przekazują dane pozycyjne. Flightradar24 ma gwałtownie rosnącą sieć ponad 17.000 stacji naziemnych na całym świecie, aby otrzymać te dane, które następnie pokazuje się jako samolot porusza się na mapie w aplikacji. W większej liczbie regionów, z pomocą multilateracji, jesteśmy w stanie obliczyć położenie samolotów, które nie mają transpondery ADS-B. Zasięg w Ameryce Północnej jest również uzupełnione danych radarowych w czasie rzeczywistym. Pokrycie jest zmienna i może ulec zmianie w dowolnym momencie.

Połącz z flightradar24
Kochamy uzyskiwanie informacji zwrotnych na FR24. Ponieważ nie możemy bezpośrednio odpowiadać na opinie, bezpośredni kontakt i będziemy szczęśliwi, aby pomóc.
e-mail (support@fr24.com)
twitter (@ flightradar24)
Facebook (https://www.facebook.com/Flightradar24)

Zastrzeżenie
Korzystanie z tej aplikacji jest ściśle ograniczone do celów rozrywkowych. To wyraźnie wyklucza działań, które mogłyby stanowić zagrożenie dla siebie lub życia innych. W żadnym wypadku twórca tej aplikacji ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z wykorzystania danych lub ich interpretacji lub jej stosowanie przeciwnie do niniejszej umowy.
Więcej informacji
4,2
Łącznie: 153 386
595 742
427 419
311 012
25 524
113 689
Ładuję...

Nowości

- Introducing Enhanced 3D view. Track flights around the world in 3D with realistic aircraft models and high quality satellite and terrain imagery. Please note that Enhanced 3D view is only available for devices running Android 5.0 and higher.
- Added a volcanic activity pop up. Enable the volcanic activity layer and tap on a volcano icon to get more information about any eruption.
- Bug fixes.
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
11 kwietnia 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
1,49 USD-64,99 USD za element
Sprzedawca
Flightradar24 AB
Programista
Kungsgatan 12-14 11138 Stockholm Sweden
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.