Focus Reminder

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Focus reminder je aplikácie pre Váš osobný rozvoj.

Pripomenie Vám smerovať Vašu pozornosť na to dôležité v živote, na to, na čom Vám záleží.

– Stáva sa Vám, že ste zahltený povinnosťami a neskôr si uvedomíte, že ste prežili celý deň „na automatiku“?
– Že ste nemali čas sa zastaviť a pripomenúť si, uvedomiť si veci, na ktorých záleží?
– Že ste si neuvedomili ako sa cítite, neboli ste si vedomý prítomnej chvíle?
– Že ste ani nepomysleli na svoj účel, svoj cieľ alebo víziu a už vôbec ste si ju nepredstavili?
– Že ste si zabudli povedať počas svojho dňa jedno pekné slovo?


Aplikácia Focus Reminder je vytvorená práve preto, aby človeku pripomenula, čo je v živote dôležite. Aby nám dala možnosť sa zastaviť na pár sekúnd, nadýchnuť sa a pripomenúť si sám seba, pocity, prítomnú chvíľu, alebo len niekoľko afirmácií.


Je Vám známy nasledujúci výrok?


„Kde je zameraná pozornosť, tam smeruje energia. A tam, kde je smeruje energia, to rastie“ – Tony Robbins


Sami dobre viete, že to, na čo sa sústredíte sa rozvíja ľahko. To čomu venujete pozornosť, to má tendenciu rásť a rozvíjať sa. Uvedomujete si, že pravidelne zameraná pozornosť na svoj rast, na svoje pocity a svoje dobré stránky Vám dovolí rýchlejší a efektívnejší osobný rast.


Presne toto Vám aplikácia Focus Reminder umožní.


V pravidelných alebo náhodných intervaloch pripomína a nabáda človeka, aby sa zastavil, uvedomil si seba, svoje pocity, reč tela, to, či práve vykonáva to, čo by mal.
Vašu víziu, alebo veľký cieľ si môžete sami definovať a nahrať si vlastný obrázok cieľa. Môžete si vybrať s veľkého počtu afirmácií, alebo si nastaviť svoje vlastné.


Predstavte si, aké by to bolo pripomínať si to, čo potrebujete 3× denne…
Predstavte si, aké by to bolo pripomínať 20× denne Váš cieľ?
Alebo si predstavte si, aké by to bolo si pripomínať 40× denne uvedomiť sám seba?


Pokiaľ Vás možnosti, ktoré aplikáciou získate oslovili, prosím inštalujte a používajte a zdieľajte aplikáciu Focus Reminder medzi svojimi známymi.


Aplikácia obsahuje:

– Možnosť nastaviť si svoj cieľ, vašu víziu a pripojiť k nemu aj obrázok.
– Výber z vyše 30 afirmácií a možnosť nastaviť si svoje vlastné afirmácie.
– Zobrazenie koučovacích otázok pre vašu okamžitú zmenu fyziológie, emócií, uvedomenie si prítomnej chvíle, svojej sebahodnoty a zmyslu činnosti, ktorú práve vykonávate.
– Možnosť nastaviť si pravidelný alebo náhodný interval pripomienok.
– Možnosť nastaviť si presný čas, keď je aplikácia neaktívna, napríklad v noci.
– Ponúka možnosti diskrétnej vibrácie v kancelárii, alebo silnej, aby ste si všimli pripomienku aj na hlasnom koncerte.** Aplikácia je v testovacom režime. Prosím, ak narazíte na problém s jej použitím, nedávajte negatívne hodnotenia pre funkčnosť, napíšte mi radšej email. Budem sa snažiť chybu čo najskôr odstrániť. Ďakujem.
Focus is a reminder application for your personal development.

Remind you to direct your attention to this important in life, to on what you care about.

- It happens to you, you're overwhelmed obligations and later you realize that you survived the day "on automatic"?
- That you did not have time to stop and remind you realize the things that matter?
- That you did not realize how you feel, you were not aware of the present moment?
- That you even thought about its purpose, its goal or vision and certainly not presented you take it?
- That you have forgotten to say during his day one nice word?


Focus Reminder application is designed precisely to remind man, what is important in life. To give us the opportunity to stop for a few seconds, breathe, and recall myself, feelings in the present moment, or a few affirmations.


It is only known to be true?


"Where is focused attention, there heads energy. And where there is a directed energy, it grows "- Tony Robbins


Well you know yourself, that's what you focus develops easily. They say pay attention, it tends to grow and develop. Do you realize that regularly focused attention on its growth for their feelings and their good side allows you to faster and more efficient personal growth.


This is exactly what you will Reminder Focus application.


In regular or random intervals reminds and encourages man to stop, he realized themselves, their feelings, body language, whether it is performing what should be.
Your vision or big goal you can define yourself and upload your own image target. You can choose a large number of affirmations, or set their own.


Imagine what it would remind you what you need 3 times a day ...
Imagine what it would be 20 times a day to remind your goal?
Or imagine what it would remind you 40 times a day to recognize yourself?


As you options that get approached application, please install and use, and share application Focus Reminder among their acquaintances.


The application includes:

- Ability to set your goal, your vision and connect it to an image.
- Select from over 30 affirmations and the ability to set your own affirmations.
- View coaching questions for your prompt change physiology, emotions, awareness of the present time, with your self-esteem and sense of activity you are performing.
- Ability to set a regular interval or random observations.
- Ability to set the exact time when the application is inactive, for example at night.
- It offers the possibility of discrete vibrations in the office, or strong, that you have noticed a comment on a loud concert.** The application is in test mode. Please, if you encounter a problem with its use, do not put a negative evaluation for functionality, drop me an email instead. I will try to remove the error as soon as possible. Thank you.
Read more
4.6
19 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Opravy detailov
Read more

Additional Information

Updated
September 3, 2014
Size
4.8M
Installs
500+
Current Version
1.0.2
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
SomPlynuly.SK
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.