!Kapp (Ikapp met een !)

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Van !K-Foolness naar !K-Fullness!
In de !Kapp kan zichtbaar worden waarom het soms zo moeilijk kan zijn om voor jezelf te kiezen. Je weet en voelt het als je ergens voor kiest wat goed voor je is. Maar zo ook als je ergens mee bezig bent waarvan je weet en voelt dat je het beter niet kan doen. Nee zeggen blijft voor velen een moeilijk woord om te gebruiken als iemand iets aan je vraagt. Een reden zou kunnen zijn dat je niet (of tijdelijk niet) voldoende zelfvertrouwen bezit. Of een laag zelfbeeld waardoor je onzeker bent en handelt. Zo kun je door omstandigheden afhankelijk worden van de mening van anderen. Dit zou kunnen leiden tot controle behoefte bij de mensen in je naaste omgeving.
In de app kies je ervoor om je gedrag in een bepaalde situatie te onderzoeken door middel van spelkaarten.
Is bijvoorbeeld jouw leven er op ingericht om alles zo goed en zoveel mogelijk voor alles te zorgen? Zowel in jouw gezin, werk en of relatie loopt alles gesmeerd want je hebt alles onder controle. Zelfs in de meest verdrietige of moeilijke omstandigheden. Mensen kunnen altijd een beroep op je doen, je bent altijd beschikbaar. Jij draait je hand wat de verzorging en koestering van je naasten betreft niet voor om. Ze kunnen onvoorwaardelijk op je bouwen en vertrouwen. Het zorgt wel eens voor tobben en wakker liggen maar dat hoort er nu eenmaal bij. Net als vaak moe zijn en een hoofd vol gepieker. Maar geen probleem! Je bent nu eenmaal een kei in het oplossen van problemen van anderen en daar hoort veel zorgen hebben bij en wat dan nog, beter jij dan de ander. De voldoening die je voelt als alles goed loopt bij iedereen is het waard. Toch? Jij regelt gewoon alles en ze kunnen altijd bij jou terecht ongeacht wat. Herken jij dit?

!Kapp kan jouw eerste stap in de keuze zijn en hiermee kun je gaan onderzoeken door middel van de kaarten die erin zijn verwerkt wat jouw rol is in elke relatie. Onbewust kun je situaties laten voortduren omdat je ze onbedoeld in stand houdt. Bijvoorbeeld als iemand afhankelijk van jou is. Doordat hij of zij jouw volledige aandacht of zorg nodig heeft. Of je financiële ondersteuning omdat de ander niet zo goed bij kas zit? Als dit eens een keer voorkomt is er natuurlijk niets aan de hand. Maar wat als het een gewoonte gaat worden? Als jij je dagelijks ritme aan de ander aanpast?

Van Keuze Afhankelijkheid naar Keuze Mogelijkheid naar Keuze Vrijheid!
Afhankelijkheid komt in zoveel verschillende vormen en relaties voor. In goede en minder goede. Het is een gewoonte die er heel zachtjes en onzichtbaar insluipt. Hoe gebeurt dit? Waar is dit begonnen? Hoe lang is dit al gaande? Ouders, partners, collega’s, kinderen ondernemen niet snel actie omdat ze het niet altijd door hebben of ze willen zich er niet mee bemoeien. Ook al zien ze dat, waar jij mee bezig bent, niet goed voor je is en maken ze zich zorgen. Of juist het tegenovergestelde, je krijgt heel veel goede raadgevingen, adviezen en aangeboden hulp. En eigenlijk wat je misschien denkt en zou kunnen voelen is dat je het echt niet gaat opgeven ( lees: loslaten…)
Want wat moet je dan?

!Kapp is o.a. gebaseerd op de verschillende rollen in het drama driehoek (Stephen Karpman) waarin de types redder, aanklager en slachtoffer worden aangegeven. Een rol waarin mensen ongewild in terecht kunnen komen. Uit onmacht door bijvoorbeeld een nare en of pijnlijke situatie. Vaak een gewoonte rol die je jezelf heeft aangeleerd om staande te blijven. Geef de verantwoordelijkheid terug aan diegene waar het bij thuis hoort.
Kies voor een keuze en kies voor jezelf op een gezonde manier zodat je weer in een gezonde relatie van jij naar wij mag gaan! Leer ontdekken hoe nee te zeggen tegen jezelf! Voor extra ondersteuning en begeleiding zijn diverse mogelijkheden en adressen beschikbaar voor jou.

Meer informatie op http://www.ik-fullness.nl/ of e-mail: info@ik-fullness.nl of info@ikfullness.be

Telefoonnummer: 06-11 15 39 34

PS: !Kapp is met een ! en niet als Ikapp met een i
Of! K-Ness to Fool! K Fullness!
In! Kapp can be seen why it sometimes can be so hard to choose for yourself. You know and feel when you choose something for what is good for you. But so even if you're doing something that you know and feel that you can not do better. Saying no remains for many a difficult word to use when someone asks you something. One reason could be that you do not (or temporarily) sufficient confidence possession. Or low self-esteem that makes you insecure and acting. So you can be dependent on the circumstances of the opinions of others. This could lead to control demand by the people in your immediate environment.
In the app you choose sure to examine your behavior in a given situation through game maps.
For example your life is designed to provide everything for everything as well and as much as possible? Both in your family, work or relationship that everything runs smoothly because you have everything under control. Even in the most sad or difficult circumstances. People can always rely on you, you are always available. You turn your hand what the care and nurturing of your neighbor does not for. They can build you unconditionally and trust. It makes sometimes for tubs and lie awake but that is now at once. Just as often tired and a head full of worries. But no problem! You're simply a whiz at solving problems of others and there have many concerns associated with so what, you know better than the other. The satisfaction you feel when everything is running at all is worth it. Right? You just take care of everything and they can always come to you no matter what. Do you recognize this?

! Kapp could be your first step in the selection and this allows you to investigate through the cards incorporated in your role in any relationship. Subconsciously you perpetuate situations because you inadvertently sustains. For example, if someone is depending on you. Because he or she needs your full attention or care. Or your financial support because the other not so good on funds? If for once there is naturally occurring nothing wrong. But what if it's going to be a habit? If you adjust your daily routine to the other?

Dependence of Choice for Choice Option for Selection Freedom!
Dependence comes in so many different shapes and relationships. In good and bad. It is a habit that is very quietly and invisibly creeps. How does this happen? Where this started? How long this has been going on? Parents, partners, colleagues, children not taking swift action because they do not always have or they want to not interfere. Even though they see, what you are doing, is not good for you and make them worried. Or just the opposite, you get a lot of good advice, advice and help offered. And basically what you might think, and may feel that you're really not going to give up (read: let go ...)
Because what do you do?

! Kapp is based, inter alia, be indicated on the different roles in the drama triangle (Stephen Karpman) in which the types savior, prosecution and victim. A role in which people can unintentionally enter. From impotence by example and a bad or embarrassing situation. Often a custom role that you have taught yourself to stand. Give responsibility back to those where it belongs at home.
Select a choice and choose for yourself in a healthy way so you will be in a healthy relationship you must go to us! Learn learn how to say no to yourself! For additional support and guidance are options and addresses are available to you.

More information on http://www.ik-fullness.nl/ or email: info@ik-fullness.nl or info@ikfullness.be

Phone: 06-11 15 39 34

PS:! Kapp is with a! and not as Ikapp with an i
Read more
5.0
2 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Versie 1.1.5:
* Kleine grafische aanpassing

Versie 1.1.3:
* Aangepast: Enkele visuele aanpassingen

Versie 1.1.2:
* Opgelost: Het was mogelijk meerdere keren dezelfde !Kies kaart op te slaan in de kaartenbak

Versie 1.1.1:
Enkele kleine grafische aanpassingen zijn doorgevoerd.

Versie 1.1:

* Toegevoegd: Pin en veiligheidspin.
* Aangepast: Chatten kan alleen met aangegeven professionals.
* Verwijderd: De mogelijkheid gebruikersnaam toe te voegen bij eigen support item.
Read more

Additional Information

Updated
October 7, 2016
Size
8.5M
Installs
50+
Current Version
1.1.5
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
FrisBEE BV
Developer
Badhuisstraat 145 4382 AL Vlissingen Nederland
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.