G Cloud Backup

285 548
Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

G Cloud Backup for Android

*** Try our new FREE Zoolz Intelligent App - Backup / Restore your entire Android device - Try Facial Recognition for FREE - Start with 7 GB and daily 50 MB bonus ***

● A Free Android Backup App that is simple and safe to protect never-ending contacts, messages, photos, videos, music, documents, call logs, files and more to a secure cloud location

● Easily migrate to different devices and extend your storage by saving everything in the cloud

● Organize your memories in a timeline and go back in time to view your first recorded video, a call from a year ago, and even today's photos

● Share your past and present with ease

Recommended by Android central

“The app itself is so incredibly simple to use, with a very simple user interface. But, you'd be foolish to let that temper opinions. G Cloud Backup has a pretty extensive feature list.”
http://www.androidcentral.com/g-cloud-backup-isn-t-made-google-does-pretty-good-job-backing-your-android-device

CNet

“You won't find many other backup solutions as complete and adroit as G Cloud Backup.”
http://download.cnet.com/G-Cloud-Backup/3000-2242_4-75749505.html

Please note that this app requires the privileges to backup and restore your SMS, call logs, system settings, calendar and to locate your lost device, we do not erase your data off your phone, send messages or locate your device without your consent. Disabling these options will also disable the use of its privilege, please review our data privacy for more info.

FEATURES:

✮✮New: Memories: Your life preserved, go back in time to calls from a year, view videos and all other data from the Memories tab✮✮

► Auto Backup Messages (SMS), contacts, call logs, documents, settings, photos (at full resolution), videos, music and more
►Backup Camera, Whatsapp, viber photos and videos
► Start with 1 GB free and earn up to 10 GB easily
► Automatic upload when WiFi is available and plugged in
► Access your messages, call logs, download contacts, share music, videos and view photos from the web: http://www.gcloudbackup.com
► Protect the App with a passcode
► Protect more than one device
► Secure data transfer (Secure Socket Layer) and storing (256-AES) on Amazon AWS
► Easily move to new devices and preserve everything
► One tap sign up with Email, Google+ or Facebook
► No rooting or special configuration required
► Backup External SD cards
► Restore/migrate to a new device with a tap
► Backs up every version of all files
► Advanced options to change daily schedule, disable automatic schedule, upload over 3G, and more

HOW TO BACKUP ANDROID PHONES

1- Download G Cloud for FREE
2- Create an account
3- Select what to backup

HOW TO RESTORE/REPLACE ANDROID PHONES

1- Download G Cloud for FREE
2- Log in to your account
3- G Cloud will detect is this is a new phone and will move all your memories to the new phone

If you have any questions or inquires please contact: support@gcloudbackup.com
Before submitting a comment, we will get back to you ASAP
Thank you :)

✮✮ Protect your apps settings, game levels, app customizations, and more with G Cloud Apps Backup. FOR ROOTED DEVICES ONLY.
To activate, please open G Cloud> and go to the Store. ✮✮

✮✮NEW FREE: G Cloud Backup for iOS✮✮
● Migrate contacts, photos, videos, and calendar from Android phones to iPhones and vise versa
● Protect all your Android phones, tablets, iPhone, and iPad under a single account
● Free up space from your iPhone and iPad

Download it free today!
https://itunes.apple.com/us/app/g-cloud-backup/id1038372306?ls=1&mt=8

✮✮NEW FREE APP: G Lock - Hide Photos & Videos✮✮

Download our latest FREE App, Protect all your private media and hide them from prying eyes with G Lock. G Lock keeps all your private photos and videos secure under multiple layers of security.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.genie9.glock
G Cloud Backup pre Android

*** Vyskúšajte našu novú ZADARMO Zoolz Inteligentné App - Zálohovanie / Obnova celého zariadenia so systémom Android - Skúste rozpoznanie tváre zadarmo - Začnite s 7 GB a denné 50 MB bonus ** *

● Voľný Android Backup App, ktorá je jednoduchá a bezpečná ochrana nekončiaci kontakty, správy, fotky, videá, hudbu, dokumenty, záznamy o hovoroch, súbory a ďalšie bezpečnom mieste cloud

● ľahko preniesť do rôznych zariadení a rozšíriť úložný priestor uložením všetko v oblaku

● Organizovať svoje spomienky na časovej osi a vrátiť sa v čase, aby mohli svoje prvé zaznamenané video, hovor z pred rokom, a dokonca aj dnešné fotky

● Podeľte sa o svojej minulosti a súčasnosti s ľahkosťou

Odporúčaná Android centrálnej

"Aplikácia sama o sebe je tak neuveriteľne jednoduché použitie, s veľmi jednoduchým užívateľským rozhraním. Ale mali by ste byť blázon, aby nechal že náladové názory. G Cloud Backup má docela rozsiahly zoznam funkcií. "
http://www.androidcentral.com/g-cloud-backup-isn-t-made-google-does-pretty-good-job-backing-your-android-device

CNet

"Nenájdete veľa ďalších riešení zálohovania je kompletný a pohotový ako G Cloud Backup."
http://download.cnet.com/G-Cloud-Backup/3000-2242_4-75749505.html

Upozorňujeme, že táto aplikácia vyžaduje oprávnenia na zálohovanie a obnovenie SMS, záznamy o hovoroch, nastavenie systému, kalendár a nájsť vaše stratené zariadenie, nemáme vymazať dáta z vášho telefónu, posielať správy alebo vyhľadanie zariadení bez vášho súhlasu. Zakázanie týchto možností bude tiež zakázať používanie svojho privilégia, prečítajte si prosím naše súkromie dát pre viac informácií.

VLASTNOSTI:

✮✮New: Memories: Tvoj život zachované, vrátiť v čase, aby volania z jedného roka, zobrazenie videa a všetkých ďalších údajov zo spomienok tab✮✮

► Automatické zálohovanie správ (SMS), kontakty, záznamy o hovoroch, dokumenty, nastavenia, fotky (pri plnom rozlíšení), videá, hudbu a ďalšie
►Backup fotoaparáty Whatsapp, Vıber fotky a videá
► Začať s 1 GB voľného miesta a získajte až 10 GB ľahko
► Automatické nahrávanie pri Wi-Fi je k dispozícii a zapojený
► Prístup správ, protokolov hovorov, sťahovanie kontaktov, zdieľanie hudby, videa a prezerať si fotografie z webu: http://www.gcloudbackup.com
► Chrániť App kódovým
► Chráňte viac ako jedno zariadenie
Prenos ► bezpečný prenos dát (Secure Socket Layer) a ukladanie (256-AES) na Amazon AWS
► ľahko presunúť do nových prístrojov a zachovať všetko
► Jeden kohút uzavrieť zmluvu s e-mailom, na Google+ alebo Facebook
► Nie zakorenenie alebo vyžadovaná špeciálna konfigurácia
► Záložné externé pamäťové karty SD
► Obnovenie / migráciu do nového zariadenia s kohútikom
► zálohuje všetky verzie všetkých súborov
► Pokročilé možnosti pre zmenu denný rozvrh, zakázať automatické plán, nahrať cez 3G a ďalšie

Ako zálohovať telefónu či

1- Download G Cloud ZADARMO
2 Vytvoriť účet
3 Vyberte, čo zálohovať

AKO OBNOVIŤ / nahradiť telefónu či

1- Download G Cloud ZADARMO
2 Prihláste sa k svojmu účtu
3 G Cloud zistí sa jedná o nový telefón a presunie všetky vaše spomienky do nového telefónu

Ak máte akékoľvek otázky alebo otázky, prosím, kontaktujte: support@gcloudbackup.com
Pred odoslaním komentáre, budeme Vás kontaktovať ASAP
Ďakujem :)

✮✮ Chrániť nastavenia vašich aplikácií, herných úrovní, App úpravy a ďalšie s G Cloud Apps zálohovanie. LEN V odomknutých zariadeniach.
Ak chcete aktivovať, prosím otvoriť G Cloud> a ísť do obchodu. ✮✮

✮✮NEW ZDARMA: G Cloud Backup pre iOS✮✮
● preniesť kontakty, fotografie, videá a kalendára z telefónov so systémom Android na telefóny iPhone a naopak
● chrániť všetky svoje telefóny so systémom Android, tabliet, iPhone a iPad v rámci jedného účtu
● uvoľniť miesto z vášho iPhone a iPad

Stiahnite si ju zadarmo ešte dnes!
https://itunes.apple.com/us/app/g-cloud-backup/id1038372306?ls=1&mt=8

✮✮NEW bezplatná aplikácia: G Lock - Skryť Fotografia & Videos✮✮

Stiahnite si našu najnovšiu bezplatná aplikácia, chráni všetky vaše osobné médium a schovať pred zvedavými očami s G-Lock. G Lock udržiava všetky svoje súkromné ​​fotky a videá bezpečné pod viacvrstvového zabezpečenia.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.genie9.glock
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,6
Celkove 285 548
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Minor Bug fixes
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
21. júla 2019
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
5 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
0,99 USD – 79,95 USD za položku
Od predajcu
Genie9 LTD
Vývojár
WEWORK 184 Shepherds Bush Road London W6 7NL London United Kingdom
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.