MCBackup - My Contacts Backup

Tất cả mọi người
23.242
Chứa quảng cáo
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

My Contacts Backup is the easiest way to backup and restore your contacts all from your phone without needing a computer or synchronization. You can backup all your contacts with a single touch and send yourself as a .vcf attachment via email.

All contacts can then easily be restored any time by simply opening .vcf file in your mailbox.

Key Features:

* Offline Backup. No need to sync to any server. Just email the backup file to yourself.
* Your adress book is secure and safe. We don't access or store your contacts.
* Easy restore. No need to any app to restore backup file. Just tap on the *.vcf backup file in the Android or iPhone mail client.
* Easily transfer contacts between Android or iPhone devices using just email client.
* Copy backup file to your computer via USB cable feature.
* Set REMINDER to backup regularly (weekly or monthly)
* Backup Contacts as VCF (VCard)

----------
IMPORTANT NOTE: After sending backup file (*.vcf) to yourself, please check your inbox if message arrived and contains attachment (backup file). Sometimes email providers block attachments if attachment size is too large. Try with another mail account if possible, to send your backup file. Or copy backup file (on SD card) to your computer via USB cable.
----------
Liên hệ My Backup là cách dễ nhất để sao lưu và phục hồi danh bạ của bạn tất cả từ điện thoại của bạn mà không cần một máy tính hoặc đồng bộ hóa. Bạn có thể sao lưu tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn với một liên lạc duy nhất và gửi cho chính bạn như là một tập tin đính kèm .vcf qua email.

Tất cả địa chỉ liên lạc có thể sau đó dễ dàng được phục hồi bất cứ lúc nào bằng cách mở tập tin .vcf trong hộp thư của bạn.

Các tính năng chính:

* Offline Backup. Không cần phải đồng bộ với bất kỳ máy chủ. Chỉ cần gửi email các tập tin sao lưu cho chính mình.
* Cuốn sách địa chỉ của bạn là an toàn và an toàn. Chúng tôi không truy cập hoặc lưu danh bạ của bạn.
* Dễ dàng khôi phục lại. Không cần cho bất kỳ ứng dụng để khôi phục tập tin sao lưu. Chỉ cần gõ vào các tập tin sao lưu * .vcf trong ứng dụng thư Android hay iPhone.
* Dễ dàng chuyển danh bạ giữa thiết bị Android hoặc iPhone chỉ sử dụng email client.
* Sao chép tập tin sao lưu vào máy tính của bạn thông qua tính năng cáp USB.
* Đặt LƯU Ý để sao lưu thường xuyên (hàng tuần hoặc hàng tháng)
* Sao lưu hệ như VCF (VCard)

----------
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Sau khi gửi tập tin sao lưu (* .vcf) cho chính mình, xin vui lòng kiểm tra hộp thư đến của bạn nếu tin nhắn đến và chứa tập tin đính kèm (file sao lưu). Đôi khi các nhà cung cấp email chặn file đính kèm nếu kích thước tập tin đính kèm quá lớn. Hãy thử với tài khoản thư khác nếu có thể, để gửi tập tin sao lưu của bạn. Hoặc sao chép tập tin sao lưu (trên thẻ SD) vào máy tính của bạn thông qua cáp USB.
----------
Đọc thêm
Thu gọn
4,6
Tổng 23.242
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

* Minor bugfixes
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
6 tháng 9, 2018
Kích thước
5,5M
Lượt cài đặt
5.000.000+
Phiên bản hiện tại
2.1.6
Cần có Android
4.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Globile
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.