Files by Google: Clean up space on your phone

Κατάλληλο για όλους
1.424.850
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

Files by Google is a file management app that helps you:
Free up space with cleaning recommendations
🔍 Find files faster with search and simple browsing
↔️ Share files offline with others, fast and without data
☁️ Back up files to the cloud to save you space on device

FREE UP MORE SPACE
In just a few taps, you can free up space more quickly and easily than ever: Delete old photos and memes from chat apps, remove duplicate files, erase unused apps, clear your cache and more.

CHECK YOUR STORAGE
Use Files to see how much free space is left on your phone and SD card. Easily transfer files to an SD card to free up your phone’s storage, right from the app. Or use the integrated file cleaner to get more space on the phone.

BE IN CONTROL
You will always know what you’re deleting, we don’t hide behind complicated terms and phrases. Select only what you want to remove and keep the rest. It’s your photos, your videos, your files so you are in charge.

BOOST PHONE PERFORMANCE
Use Files to keep enough of memory, so that your phone keeps on running smooth. Regularly, you get a prompt to remove junk or temporary files which helps you get more storage immediately.

SMART RECOMMENDATIONS
Get helpful suggestions of files to erase before you run out of space. The recommendation from Files app get smarter the more you use it.

FIND FILES FASTER
Save time looking for photos, videos, and documents on your phone. Files uses filters rather than folders so your stuff is organized more intuitively. Files by Google is the file manager and storage browser that helps you find what you’re looking for fast.

EASILY MANAGE FILES
Search for your files or simply navigate to them through categories and filters. View, delete, move, rename or share any files. Sort them by file size to understand what’s taking space. Browse all the GIFs your have. Find and share that video you downloaded last week. All of this with few taps.

SHARE FILES OFFLINE
Share your pictures, videos, documents, or apps with others nearby who also have the app. With fast speed up to 480 Mbps, it’s fast, free, and it works without the internet, so it doesn’t cost mobile data. Just pair up your phone with anyone nearby who has Files app.

ENCRYPTED FILE SHARING
Files’s offline file sharing is secured with WPA2 encryption, providing a more secure file transfer. Files app uses Bluetooth to set up encrypted and direct fast wifi connection, so that you can transfer app APK or large files in seconds, send videos or pictures to your friends. Safe and secure.

BACKUP FILES TO THE CLOUD
If you want to keep a file forever, select it from the Files menu and back it up to Google Drive or any other cloud storage app. Save them forever without taking space in your phone.

BACKUP FILES TO THE SD CARD
If you run out of storage on your phone, simply transfer large files or videos to your SD card if you have one. With a few clicks, you can clean up your phone and fully use the SD card. That leaves your internal storage free and your phone faster.

EFFICIENT, EFFECTIVE STORAGE MANAGEMENT
Files app takes less than 10MB of storage on your phone. And there’s no malware or bloatware to affect your phone’s performance.

THREE-IN-ONE TOOL APP
While taking very little storage on your device, Files does three things in one:
1) Free up space - Clean junk files and cache, boost your mobile phone or tablet as you clean up the phone memory and optimize your smartphone performance.
2) Find files fast - Browse your storage and find everything fast without being expert in file management.
3) Share files - Send pictures, share videos, transfer large files or app apks. All of this with super fast speed with rate up to 480 Mbps over an encrypted direct wifi network.
Τα αρχεία από την Google είναι μια εφαρμογή διαχείρισης αρχείων που σας βοηθάει:
Ελευθερώστε χώρο με τις συστάσεις καθαρισμού
🔍 Εύρεση αρχείων γρηγορότερα με αναζήτηση και απλή περιήγηση
Κοινή χρήση αρχείων offline με άλλα, γρήγορα και χωρίς δεδομένα
☁️ Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων στο σύννεφο για εξοικονόμηση χώρου στη συσκευή

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΟ
Με λίγες βρύσες, μπορείτε να ελευθερώσετε χώρο πιο γρήγορα και πιο εύκολα από ποτέ: Διαγράψτε παλιές φωτογραφίες και μιμίδια από εφαρμογές συνομιλίας, αφαιρέστε διπλότυπα αρχεία, διαγράψτε αχρησιμοποίητες εφαρμογές, καθαρίστε την προσωρινή μνήμη και πολλά άλλα.

Ελέγξτε την αποθήκευσή σας
Χρησιμοποιήστε "Αρχεία" για να δείτε πόση ελεύθερη απόσταση υπάρχει στο τηλέφωνο και στην κάρτα SD. Μεταφέρετε εύκολα αρχεία σε μια κάρτα SD για να ελευθερώσετε το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου σας, απευθείας από την εφαρμογή. Ή χρησιμοποιήστε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού αρχείων για να έχετε περισσότερο χώρο στο τηλέφωνο.

ΕΛΕΓΧΟΣ
Θα γνωρίζετε πάντα τι διαγράφετε, δεν κρύβουμε πίσω από περίπλοκους όρους και φράσεις. Επιλέξτε μόνο αυτό που θέλετε να καταργήσετε και κρατήστε το υπόλοιπο. Είναι οι φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τα αρχεία σας έτσι είστε υπεύθυνοι.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Χρησιμοποιήστε Αρχεία για να διατηρήσετε αρκετή μνήμη, ώστε το τηλέφωνό σας να συνεχίζει να λειτουργεί ομαλά. Κανονικά, θα λάβετε μια ερώτηση για την κατάργηση ανεπιθύμητων ή προσωρινών αρχείων, τα οποία σας βοηθούν να αποκτήσετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης αμέσως.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Λάβετε χρήσιμες προτάσεις των αρχείων που θέλετε να διαγράψετε προτού χάσετε λίγο χώρο. Η σύσταση από την εφαρμογή "Αρχεία" γίνεται πιο έξυπνη τόσο περισσότερο χρησιμοποιείτε.

ΒΡΕΙΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΡΧΕΙΑ
Εξοικονομήστε χρόνο αναζητώντας φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα στο τηλέφωνό σας. Τα αρχεία χρησιμοποιούν φίλτρα αντί για φακέλους, έτσι ώστε τα στοιχεία σας να είναι οργανωμένα πιο διαισθητικά. Τα αρχεία από την Google είναι ο διαχειριστής αρχείων και ο αποθηκευτικός ιστότοπος που σας βοηθά να βρείτε αυτό που ψάχνετε γρήγορα.

ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Αναζητήστε τα αρχεία σας ή απλά πλοηγηθείτε σε αυτά μέσω κατηγοριών και φίλτρων. Προβολή, διαγραφή, μετακίνηση, μετονομασία ή κοινή χρήση αρχείων. Ταξινομήστε τα ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου για να καταλάβετε τι παίρνει χώρο. Περιηγηθείτε σε όλα τα GIF που έχετε. Βρείτε και μοιραστείτε το βίντεο που λάβατε την περασμένη εβδομάδα. Όλα αυτά με λίγες βρύσες.

Κοινή χρήση αρχείων
Μοιραστείτε τις φωτογραφίες, τα βίντεό σας, τα έγγραφα ή τις εφαρμογές σας με άλλους που βρίσκονται κοντά, οι οποίοι έχουν επίσης την εφαρμογή. Με γρήγορη ταχύτητα μέχρι 480 Mbps, είναι γρήγορη, δωρεάν και λειτουργεί χωρίς το Διαδίκτυο, οπότε δεν κοστίζει δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Απλά σύζευσε το τηλέφωνό σου με οποιονδήποτε πλησίον, ο οποίος έχει εφαρμογή Αρχεία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
Η κοινή χρήση αρχείων των αρχείων είναι ασφαλής με κρυπτογράφηση WPA2, παρέχοντας ασφαλέστερη μεταφορά αρχείων. Η εφαρμογή "Αρχεία" χρησιμοποιεί το Bluetooth για να ρυθμίσει κρυπτογραφημένη και άμεση γρήγορη σύνδεση Wi-Fi, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία APK ή μεγάλα αρχεία σε δευτερόλεπτα, να στέλνετε βίντεο ή φωτογραφίες στους φίλους σας. Σώος και ασφαλής.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Εάν θέλετε να διατηρήσετε ένα αρχείο για πάντα, επιλέξτε το από το μενού Αρχεία και δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας στο Google Drive ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή αποθήκευσης σύννεφου. Αποθηκεύστε τα για πάντα χωρίς να έχετε χώρο στο τηλέφωνό σας.

ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ SD
Αν εξαντλήσετε το αποθηκευτικό χώρο στο τηλέφωνό σας, μεταφέρετε απλά μεγάλα αρχεία ή βίντεο στην κάρτα SD σας εάν έχετε. Με μερικά κλικ, μπορείτε να καθαρίσετε το τηλέφωνό σας και να χρησιμοποιήσετε πλήρως την κάρτα SD. Αυτό αφήνει το εσωτερικό σας χώρο αποθήκευσης δωρεάν και το τηλέφωνό σας πιο γρήγορα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Η εφαρμογή "Αρχεία" διαρκεί λιγότερο από 10MB αποθήκευσης στο τηλέφωνό σας. Και δεν υπάρχει κακόβουλο λογισμικό ή bloatware που να επηρεάζουν την απόδοση του τηλεφώνου σας.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Παρέχοντας πολύ λίγη αποθήκευση στη συσκευή σας, τα αρχεία κάνουν τρία πράγματα σε ένα:
1) Ελευθερώστε χώρο - Καθαρίστε τα ανεπιθύμητα αρχεία και τη μνήμη cache, ενισχύστε το κινητό σας τηλέφωνο ή το tablet σας καθώς καθαρίζετε τη μνήμη του τηλεφώνου και βελτιστοποιείτε την απόδοση του smartphone σας.
2) Βρείτε γρήγορα τα αρχεία - Περιηγηθείτε στο χώρο αποθήκευσης και βρείτε τα πάντα γρήγορα χωρίς να είστε ειδικοί στη διαχείριση αρχείων.
3) Κοινή χρήση αρχείων - Αποστολή φωτογραφιών, κοινή χρήση βίντεο, μεταφορά μεγάλων αρχείων ή εφαρμογών. Όλα αυτά με εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα με ρυθμό έως και 480 Mbps σε ένα κρυπτογραφημένο δίκτυο άμεσων wifi.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,6
1.424.850 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

- Bug fixes and minor improvements.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
30 Μαΐου 2019
Μέγεθος
10,0M
Εγκαταστάσεις
100.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
1.0.249767206
Απαιτεί Android
5.0 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Διαδραστικά στοιχεία
Οι χρήστες αλληλεπιδρούν
Προσφέρεται από
Google LLC
Προγραμματιστής
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.