Google Dịch
(1.264.241)
Nhà phát triển hàng đầu

Đánh giá

Tính năng mới
• Cải thiện tính ổn định. Đã sửa các lỗi treo máy.
• Chữ viết tay cho nhiều ngôn ngữ hơn: Tiếng Ả-rập, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Cebuano, Tiếng Dravidian, Tiếng Gujarat, Tiếng Hmong, Tiếng Malta, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Punjab, Tiếng Somali, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu

Tương tự

Thông tin thêm từ nhà phát triển