Groninger Formularium

10+
Downloads
Inhoudsbeoordeling
Iedereen
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding

Over deze app

Informatie update 10 maart 2022

Het Groninger Formularium heeft als doel om het rationeel gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

Het formularium steunt de voorschrijver bij de farmacotherapeutischebehandeling, door bij iedere indicatie met een therapeutische overweging aan te geven wat de plaats van de voorkeursmiddelen is. Op deze wijze wordt duidelijker dan met een rangorde aangegeven wanneer de verschillende middelen in aanmerking komen bij de verschillende stadia van de aandoening en/of verschillende co-morbiditeit. Om een betere afstemming te bereiken van het farmacotherapiebeleid van arts en apotheker is per geneesmiddel een monografie opgenomen met relevante informatie over het gebruik van het middel, de bijwerkingen, de contra-indicaties, toepassing bij zwangerschap en borstvoeding en de voorzorgen die men moet nemen. Nieuw in deze editie is de vermelding van de kinderdoseringen onder de letter K. Door deze aparte codering kan er op efficiënte wijze een kinderdosering gevonden worden. De bron van de kinderdoseringen is het Kinderformularium (www.kinderformularium.nl).

Een belangrijke manier om bovenstaande doelen te bereiken is het formularium te laten fungeren als leidraad bij het farmacotherapie overleg (FTO) tussen artsen en apothekers. Ten slotte heeft het formularium als doel om het voorschrijven tussen eerste- en tweedelijnszorg beter op elkaar af te stemmen. Hiervoor is waar nodig gebruikt gemaakt van de inbreng van medisch specialisten als referent en van de vigerende transmurale richtlijnen.

Werkwijze

Voor het actualiseren van het formularium is uitgegaan van recente ontwikkelingen in de farmacotherapie. De beslissing over keuzes zijn voornamelijk gebaseerd op gezaghebbende Nederlandse consensusteksten, zoals de NHG-standaarden, multidisciplinaire richtlijnen, specialistenrichtlijnen en het Farmacotherapeutisch Kompas. Wijzigingen in en aanvullingen op deze standaarden dienen onderbouwd te worden door relevante literatuur.Besluitvorming

De besluitvorming gebeurt op basis van het Beslissingsondersteunend Model (BOM). De commissie heeft voor deze editie gewerkt met een vernieuwd BOM welke te raadplegen is via de de website van de Groninger Apotheken Vereniging (www.gavgroningen.nl). Het geneesmiddel moet in principe voor de betreffende indicatie geregistreerd zijn. Er worden alleen middelen opgenomen die langer dan drie jaar in Nederland zijn geregistreerd, tenzij er ruime ervaring is met het gebruik van het middel. Bij het onderling vergelijken van middelen spelen de volgende criteria een rol:

- effectiviteit; zo mogelijk aan de hand van onderzoek op harde eindpunten.
- veiligheid; de kans op ernstige bijwerkingen en relevante interacties.
- tolerantie; de mate waarin de veelvoorkomende bijwerkingen worden verdragen.
- toepasbaarheid; beperking van de toepasbaarheid door contra-indicaties, leeftijd e.d.
- gebruiksgemak; hanteerbaarheid in het dagelijks leven.
- ervaring in de regio.

Wanneer de middelen op basis van deze criteria gelijkwaardig zijn, geeft de kostprijs de doorslag.

Verantwoording

Bij de samenstelling van het formularium is de Groninger Formularium commissie van de Groninger Apotheken Vereniging zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Toch kunnen de Groninger Formularium commissie en de Groninger Apotheken Vereniging geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in de tekst. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van het voorschrift aan de patiënt blijft bij de voorschrijver.

Groninger Formulariumcommissie

Februari 2016
Geüpdatet op
3 mrt 2020

Veiligheid van gegevens

Ontwikkelaars kunnen hier informatie laten zien over hoe hun app je gegevens verzamelt en gebruikt. Meer informatie over veiligheid van gegevens
Geen informatie beschikbaar

Wat is er nieuw

Aanpassing aan functionaliteit van het ophalen van nieuwe gegevens.