StarLily, My Magical Unicorn

11 505
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Description

Enter the FurEver Forest to start your journey of friendship with StarLily, the Magical Unicorn and transform the ordinary into the extraordinary with her magical powers.

• Explore the enchanted FurEver Forest to unlock its secret treasures
• Care for StarLily and become best friends forever
• Grow and customize the beautiful Wishing Tree
• Learn to play magical music in the Crystal Caverns
• Craft fantastic foods for StarLily in Sugarberry Orchard
• Create an explosion of color at Rainbow Falls
• Collect dozens of secret trinkets
• Decorate The Wishing Tree with all the collectables you discover
• Connect your StarLily plush pet for a unique integrated experience.

By connecting your StarLily plush pet to the game, you can truly experience the wonders of her magic together. Watch as StarLily comes alive and reacts to what you do in the app. What will she do if you feed her a sugarberry – her special sweet treat? How will she respond if you play her favorite song perfectly in the Crystal Caverns? What will you discover that makes her spread her wings and fly?

App is not guaranteed to be compatible with any future operating systems or devices -- check www.furReal.com for instructions and information about availability, compatibility, and supported devices and operating systems. Ask a parent before going online. Not available in all languages.

Tips on app play for Android 6 or 7 users:
If you’re having trouble launching the app, follow these steps:
1. Navigate to Device Settings
2. Select Apps or Applications
3. Select the STARLILY, MY MAGICAL UNICORN™* app (displays as FurReal Friends)
4. Select Permissions
5. Toggle on Microphone and Storage
6. Re-launch app and enjoy playing with StarLily!

This app is supported by these devices running OS 2.3.4 / 3 / 4 and 5 only:
1. Google Nexus 4, 5, 6, and 7
2. HTC One M8
3. Lenovo IdeaPad
4. LG Optimus G
5. Samsung Galaxy Note II, III, 8.0”, and 10.1”
6. Samsung Galaxy SII, SIII, SIV, SV, SIII Mini, and SIV Mini
7. Samsung Galaxy Tab 7.0” and 10.1”, Tab 2 7.0” and 10.2”, and Tab 3 7.0”, 8.0”, and 10.1”.
8. Sony XPeria Ion and Z Ultra

Not compatible with prior apps or other FurReal Friends pets.

Important Advice
Only the 2015 FurReal Friends StarLily, My Magical Unicorn™ plush pet will wirelessly connect to this app.

To make sure your StarLily pet responds correctly to the app you should:
• Ensure your device and operating system (OS) is supported by the app.
• Set your device volume to maximum and allow the app access to your device microphone when prompted.
• Point your device’s microphone and speaker towards your pet, no more than 10cm (4 inches) away. Your device might look like it's upside-down, but it'll work better this way.
• Close any other apps running in the background
• Review the Troubleshooting section of the Settings Menu in the app for additional tips
• Review the Troubleshooting guide on the website for additional tips


StarLily, My Magical Unicorn™ plush pet (sold separately):
StarLily is your very best friend! She loves to hear what you say. When you talk to her, she moves her head and hoof, makes sounds, and lights up her horn so you can tell she’s listening. Best of all, the more you love her, the more she loves you back. She especially responds when you pet, hug, and hold her!

Available at most major toy retailers nationwide and via www.hasbro.com.

This app does not require internet access to play.

FURREAL FRIENDS and all related characters are trademarks of Hasbro. © 2015 Hasbro. All Rights Reserved.

**App images not final**
Opis
 
Wprowadź FurEver lasu, aby rozpocząć swoją podróż przyjaźń z StarLily, Magical Unicorn i przekształcić zwyczajne w nadzwyczajne z jej magicznych mocy.
 
• Poznaj zaczarowany FurEver Las aby odblokować swoje tajne skarby
• dbać o StarLily i stają Best Friends Forever
• rozwijać i dostosowywać piękny Wishing Tree
• Naucz się grać w magiczną muzykę w Crystal Caverns
• Craft fantastyczne pokarmy dla StarLily w Sugarberry Orchard
• Tworzenie eksplozję koloru w Rainbow Falls
• Zbierz dziesiątki tajnych drobiazgi
• Udekoruj Wishing Tree ze wszystkimi kolekcjonerskich Ci odkryć
• Podłącz StarLily pluszowe zwierzątko dla unikalnego zintegrowanego doświadczenia.
 
Podłączając StarLily pluszowe zwierzątko do gry, można doświadczyć cudów jej magii razem. Obserwuj jak StarLily ożywa i reaguje na to, co robisz w aplikacji. Co zrobi, jeśli karmisz jej Sugarberry - jej szczególną słodki upominek? Jak ona będzie reagować, jeśli grać swoją ulubioną piosenkę idealnie w Crystal Caverns? Co będzie można dowiedzieć się, że sprawia jej rozpostarła skrzydła i latać?

Aplikacja nie jest gwarantowana być zgodne z jakichkolwiek przyszłych systemów operacyjnych i urządzeń - sprawdź www.furReal.com instrukcje i informacje o dostępności, zgodności i obsługiwanych urządzeń i systemów operacyjnych. Zapytaj rodziców przed pójściem w Internecie. Nie dostępne we wszystkich językach.
 
Wskazówki dotyczące aplikacji Play na Androida 6 lub 7 użytkowników:
Jeśli masz problemy z uruchomieniem aplikacji, wykonaj następujące kroki:
1. Przejdź do Ustawienia urządzenia
2. Wybierz aplikacje lub aplikacje
3. Wybierz STARLILY, MY MAGICAL UNICORN ™ * app (wyświetlany jako FURREAL znajomych)
4. Wybierz Uprawnienia
5. Przełącznik na mikrofon i składowania
6. Ponowne uruchomienie aplikacji i lubię grać z StarLily!
 
Ta aplikacja jest obsługiwana przez tych urządzeń z systemem OS 2.3.4 / 3/4, a tylko 5:
1. Google Nexus 4, 5, 6 i 7
2. HTC One M8
3. Lenovo IdeaPad
4. LG Optimus G
5. Galaxy Uwaga II, III, 8,0” i 10,1”
6. Samsung Galaxy SII, SIII, SIV, SV, SIII Mini i Mini SIV
7. Galaxy Tab 7,0” i 10,1” Tab 2 7.0” i 10,2” Tab 3 7,0” , 8,0” i 10,1” .
8. Sony Xperia jonowy i Z Ultra
 
Nie jest kompatybilny z wcześniejszymi aplikacjami lub innymi zwierzętami FURREAL Friends.
 
Cenne wskazówki
Tylko 2015 FURREAL Znajomi StarLily, My Magical Unicorn ™ pluszowe zwierzątko będzie bezprzewodowo łączyć się z tej aplikacji.
 
Aby upewnić się, że zwierzę reaguje prawidłowo StarLily do aplikacji należy:
• Upewnij się, że urządzenie i system operacyjny (OS) jest obsługiwany przez aplikację.
• Ustaw głośność urządzenia na maksimum i pozwolić aplikacji dostęp do mikrofonu urządzenia, gdy zostanie wyświetlony monit.
• Skieruj mikrofon i głośnik swojego urządzenia w kierunku swojego zwierzaka, nie więcej niż 10 cm (4 cale) z dala. Urządzenie może wyglądać to do góry nogami, ale to będzie działać lepiej.
• Zamknij wszystkie inne aplikacje uruchomione w tle
• Zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów z menu Ustawienia w aplikacji dodatkowych wskazówek
• Zapoznaj się z instrukcja rozwiązywania problemów na stronie internetowej przez dodatkowe wskazówki
 
 
StarLily, My Magical Unicorn ™ pluszowe zwierzątko (sprzedawany oddzielnie):
StarLily jest twoim najlepszym przyjacielem! Uwielbia słuchać co mówisz. Kiedy mówisz do niej, ona porusza głową i kopyto, sprawia, że ​​dźwięki, a zapali się jej róg, więc można powiedzieć, że słucha. Najlepszy ze wszystkich, tym bardziej, że ją kochasz, tym bardziej kocha cię z powrotem. Ona szczególnie reaguje na pet, przytulić i trzymać ją!
 
Dostępny w większości dużych sklepów zabawkowych ogólnopolskich i poprzez www.hasbro.com.
 
Ta aplikacja nie wymaga dostępu do Internetu, aby grać.
 
FURREAL FRIENDS i wszystkie powiązane znaki są znakami towarowymi firmy Hasbro. © 2015 Hasbro. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
** zdjęć aplikacji nie ostateczna **
Więcej informacji
Zwiń
2,3
Łącznie: 11 505
5
4
3
2
1
Ładuję…

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
5 kwietnia 2016
Rozmiar
13M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
1.2
Wymaga Androida
2.3.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Hasbro Inc.
Deweloper
1027 Newport Avenue Pawtucket, Rhode Island 02861
©2020 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.