Screenshot Ultimate

56 813
Obsahuje reklamy
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Now you can take a snapshot easily on your Android device (no root required: read the faq how). Take screenshots on your tablet, phone or other Android device for FREE!

Share, draw, add text to a screenshot or even send/edit multiple screenshots!

★Free and most complete screenshot app!★

Why is Screenshot Ultimate the perfect screen capture app? Well, it has the most features and we support over 16 different capture methods. So if this app can’t take a screenshot no other screenshot app will!

We support rooted and non-rooted devices; however, if you have a non-rooted phone you might have to run a small app on your computer to enable screen shooting functionality. Read the FAQ for more information.

Note
If you can’t get the app to work please email us and don’t post it in the reviews since we can’t respond to reviews. Also, if you want more features, no ads (or popups) inside Screenshot Ultimate and support development you should have a look at “Screenshot Ultimate Pro”. Thanks!

Trigger methods
- Overlay icon which is visible on top of all screens
- Shake
- Service icon click
- Audio
- Power (dis)connect
- Folder listener
- Webserver
- Camera hardware button
- Long click search hardware button
- Custom shortcut
- Widget button
- Button inside the app
- Intent (Tasker / Locale support)
- Interval
- Cronjob
- Light
- Proximity

For every trigger separately set: do after, vibrate, sound, toast, timeout, countdown, more!

Features
- Free!
- Edit taken screenshot: draw, add text, crop, add information (android version, date/time, etc), rotate, mirror, switch colors, overlay an image, use your own editor, effects (sepia, grayscale, etc)
- Share taken screenshot: app (Email, Picasa, etc), or upload to Imgur, POST to server
- View all taken screenshots and select multiple for sending, create zip, edit and more!
- Automatically apply "Screenshot Adjustments" to every taken screenshot
- Multiple capture methods (over 16) with an auto detect option so you can select the best option
- Set default save folder, filename and image format (PNG/JPEG)
- Tablet support!
- Optional custom shutter sound
- Media scan
- More!

FAQ
What can I do with the “Folder listener” trigger?
If your device has built-in screenshot capability you can set the app to listen for changes to a folder. As soon as an image is created in that folder Screenshot Ultimate will trigger (for editing, saving, etc). You could also use another screenshot app, like Screenshot UX, Screenshot Free, Screenshot Easy, Screenshot and Draw, Screenshot ER, Screenshot HD or Screenshot It, and use Screenshot Ultimate to handle the editing / saving.

No “Capture Method” available for my device!
This is normal if your device isn't rooted. It's the way how the Android security model works; it just doesn't allow taking a screenshot on some devices. However, you can enable screenshot functionality on your device by enabling it through a computer. To see how you can do this go to “Screenshot Ultimate” > “Settings” > “Capture methods” > “No capture method help”. You can email the manual to yourself so you can complete it on your computer (Windows, Linux or Mac OSX).

How to...
Just contact us by email and we’ll try to help. Just remember, if you post it in the review we can’t respond and help, so please contact us by email.

Visit us on: https://www.icecoldapps.com
Follow us on Twitter: https://twitter.com/IceColdApps
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/IceColdApps

What are the permissions for?
- INTERNET: the ads and uploading to Imgur
- RECORD_AUDIO: for the audio trigger (blow in the microphone to take a screenshot)
- SYSTEM_ALERT_WINDOW: for the overlay icon (click it to take a screenshot)
- RECEIVE_BOOT_COMPLETED: optionally auto start the app on boot
- WRITE_EXTERNAL_STORAGE: save the screenshots
- VIBRATE: alert on screenshot
- WAKE_LOCK: optionally set your device to stay awake when the screenshot app is running
Nyní si můžete pořídit snímek snadno na vašem zařízení se systémem Android (není třeba root: přečtěte si FAQ how). Vzít screenshoty na svém tabletu, telefonu nebo jiného zařízení Android zdarma!

Podíl, kreslit, přidávat text do snímku nebo dokonce posílat / upravit několik screenshotů!

★ zdarma a nejúplnější screenshot app! ★

Proč je Screenshot konečný dokonalý snímek obrazovky aplikace? No, to má nejvíce funkcí a my podporujeme více než 16 různých metod zachytávání. Takže pokud tato aplikace nemůže pořídit snímek žádný jiný snímek obrazovky aplikace se!

Podporujeme kořeny a non-kořeny zařízení; Nicméně, pokud máte non-zakořeněného telefon, možná budete muset spustit malé aplikace na počítači povolit funkci snímání obrazovky. Přečtěte si FAQ pro více informací.

Poznámka:
Pokud se nemůžete dostat app pracovat napište nám a nezveřejňujte ho na recenze protože nemůžeme reagovat na recenze. Také, pokud chcete více funkcí, žádné reklamy (nebo pop-up) uvnitř Screenshot únosnosti a podporovat rozvoj, měli byste se podívat na „Screenshot Ultimate Pro“. Dík!

metody Spoušť
- ikona Overlay, který je viditelný v horní části všech obrazovek
- Otřást
- ikona Service click
- Zvuk
- Power (ne) připojení
- Folder posluchač
- Webový server
- hardwarové tlačítko fotoaparátu
- Long Klikněte na tlačítko vyhledávání hardware
- Vlastní zkratky
- Tlačítko Widget
- Button uvnitř app
- Záměr (Tasker / Locale podpora)
- Interval
- Cronjob
- Světlo
- Proximity

Za každou spoušť nastavit samostatně: dělat poté, vibrace, zvuk, toast, timeout, odpočítávání, víc!

Vlastnosti
- Volný, uvolnit!
- Edit vzít screenshot: kreslit, přidávat text, oříznutí, přidat informace (Android verze, datum / čas, etc), otočit, zrcadlo, přepínání barev, překrytí snímku použít svůj vlastní editor, efekty (sépie, stupně šedi, atd)
- Podíl vzít snímek obrazovky aplikace (e-mail, Picasa atd), nebo nahrát na Imgur, POST na server
- Zobrazit všechny vzít obrazovky a vybrat více pro odesílání, vytvoří zip, upravovat a další!
- automaticky aplikovat „Screenshot úpravy“ pro každého přijatého snímku
- více metod pro digitalizaci (nad 16 let) s automatickým možnost rozpoznat, takže si můžete vybrat tu nejlepší volbu
- Set default save složky, název souboru a obrazového formátu (PNG / JPEG)
- podpora Tablet!
- Volitelné zakázkový zvuk závěrky
- skenování Media
- Více!

FAQ
Co mohu dělat s „posluchače Folder“ spoušť?
Pokud je váš přístroj vybaven modulem snímku můžete nastavit aplikaci naslouchat pro změny složky. Jakmile obraz je vytvořen ve složce Screenshot Konečný spustí (pro editaci, ukládání etc). Dalo by se použít i jiný screenshot aplikace, jako je Screenshot UX, Screenshot zdarma, Screenshot Easy, screenshot a Draw, Screenshot ER, screenshot HD nebo Screenshot It a pomocí Screenshot Ultimate zvládnout editace / uložení.

No „Capture Method“ je k dispozici pro můj přístroj!
To je normální, pokud je vaše zařízení není kořeny. Je to způsob, jak se model zabezpečení Android funguje; to prostě neumožňuje pořízení snímku obrazovky na některých zařízeních. Nicméně, můžete aktivovat funkci screenshot v zařízení tím, že umožňuje použití počítače. Chcete-li zjistit, jak můžete udělat to jít „Screenshot moderním“> „Nastavení“> „Zachyťte metody“> „No capture help“. Můžete odeslat e-mailem příručku k sobě, takže si můžete dokončit ji v počítači (Windows, Linux nebo Mac OSX).

Jak na to ...
Stačí nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu a my se pokusíme pomoci. Jen si pamatujte, pokud jste post v rámci revize nemůžeme reagovat a pomoci, tak prosím, kontaktujte nás emailem.

Navštivte nás na: https://www.icecoldapps.com
Sledujte nás na Twitteru: https://twitter.com/IceColdApps
Stejně jako k nám na Facebooku: https://www.facebook.com/IceColdApps

Co jsou oprávnění k?
- Internet: reklamy a nahrávání na Imgur
- RECORD_AUDIO: pro audio spoušť (rána do mikrofonu, aby screenshot)
- SYSTEM_ALERT_WINDOW: na ikonu překrytí (kliknutím na něj pořídit snímek obrazovky)
- RECEIVE_BOOT_COMPLETED: volitelně automatické spuštění aplikace na botě
- WRITE_EXTERNAL_STORAGE: uložení screenshotů
- Vibrace: alert na screenshotu
- WAKE_LOCK: volitelně nastavit přístroj tak, aby zůstal vzhůru, když je snímek obrazovky aplikace je spuštěna
Další informace
Sbalit
3,9
Celkem 56 813
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Improved Tasker plugin and Locale plugin support
- Improved 'Light' and 'Proximity' trigger
- Improved tablet layout
- Lots of bug fixes!
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
24. listopadu 2014
Velikost
3,2M
Instalace
5 000 000+
Aktuální verze
2.9.24
Vyžaduje Android
2.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Ice Cold Apps
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.