Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Nagraj siebie, rodzinę, przyjaciela, koleżankę czy sąsiada! Przyczyń się do rozwoju spersonalizowanego systemu terapii mowy VSTS!
Słowik to darmowa aplikacja nagrywająca wypowiedziane przez Ciebie słowa. M.in. na ich podstawie opracujemy algorytmy systemu terapii mowy VSTS. Im więcej nagrań/próbek jednego słowa, tym bardziej wiarygodny algorytm detekcji wad wymowy oraz oceny akustycznej 11 głosek.
Wszyscy, którzy nagrają swój głos i zostawią adres mailowy jako pierwsi dowiedzą się o rozpoczęciu testów naszego będą mieli pierwszeństwo do testowania naszej spersonalizowanej terapii leczenia wad wymowy VSTS!
Virtual Speech Therapy System w oparciu o analizę głosu i artykułowania zidentyfikuje wadę wymowy oraz wybierze formę terapii. System zapewni spersonalizowaną terapię leczenia wad wymowy przy wykorzystaniu interaktywnych gier oraz zapewni bieżącą informację zwrotną o postępach pacjenta.
System będzie stanowić nowość w dziedzinie leczenia wad wymowy oraz przyczyni się do rozwoju rynku usług telemedycznych. Przezwyciężenie obecnych barier technologicznych poprzez opracowanie technologii systemu VSTS pozwoli na stosowanie personalizowanej terapii leczenia wad wymowy. Wykorzystanie modułu modeli terapeutycznych oraz modułu spersonalizowanego programu terapii zapewni efektywność terapii, zwłaszcza wśród najmłodszych pacjentów. VSTS zapewni lekarzom dostęp do wyników swoich pacjentów oparty na algorytmicznym module analiz efektów i module walidacji poprawności ćwiczeń w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Założeniem VSTS jest opracowanie spersonalizowanej terapii mowy dla pięciu grup zaburzeń, w której dla każdej grupy zostanie osadzonych 11 modeli korekcji artykulacji głosek dla dwóch grup wiekowych - dzieci i osób dorosłych. Terapia ta zostanie dostosowana do indywidualnej wady wymowy i pacjenta realizowana za pomocą interaktywnej gry terapeutycznej.

Virtual Speech Therapy System umożliwi wzmocnienie percepcji słuchowej, dotykowej i wzrokowej w zakresie odpowiadającym za odbiór bodźców charakterystycznych dla poszczególnych dźwięków mowy. Usprawnianie artykulacji wymaga powtarzania ćwiczeń kilka razy dziennie, często przez kilkanaście miesięcy, a nawet lat. Opracowany system w sposób istotny poprawi autokontrolę słuchową, dotykową i wzrokową w procesie mówienia. Dzięki atrakcyjnej interaktywnej formie terapii zachęci do systematycznych ćwiczeń i zminimalizuje zjawisko męczliwości motorycznej, powszechnie występującej w terapii wad wymowy. Zastosowanie wkładki terapeutycznej wysyłającej i odbierającej sygnały z biokompatybilnych sensorów umiejscowionych we wkładce ortodontycznej zamiast ingerencji szpatułką lub palcem przez terapeutę zwiększy efektywność i komfort terapii. System w oparciu o układ sensorów zapewni bieżącą informacje zwrotną o postępach pacjenta w terapii wad wymowy, co znacząco zwiększy możliwości terapii domowej.
Więcej na slowik.vsts.pl oraz vsts.pl
Record yourself, family, friend, colleague or neighbor! Contribute to the development of the VSTS Personalized Speech Therapy System!
Nightingale is a free application that records the words you say. Among others on their basis, we will develop algorithms for the VSTS speech therapy system. The more recordings / samples of one word, the more reliable the speech defect detection and acoustic evaluation algorithm 11 sounds.
Everyone who records their voice and leaves an e-mail address will be the first to know about the start of our tests, they will have priority to test our personalized VSTS speech therapy treatment!
Virtual Speech Therapy System will identify the speech impediment and choose the form of therapy based on the analysis of the voice and articulation. The system will provide a personalized speech therapy treatment with the use of interactive games and will provide ongoing feedback on the patient's progress.
The system will be a novelty in the field of speech impairment treatment and will contribute to the development of the telemedicine services market. Overcoming the current technological barriers by developing the VSTS system technology will allow the use of personalized speech therapy treatment. The use of the therapeutic models module and the personalized therapy program module will ensure the effectiveness of therapy, especially among the youngest patients. VSTS will provide doctors with access to their patients' results based on an algorithmic module for analysis of effects and a module for validating exercise correctness in near real time.
The assumption of VSTS is to develop personalized speech therapy for five groups of disorders, in which for each group 11 models of sound articulation correction for two age groups - children and adults - will be embedded. This therapy will be adjusted to the individual speech impediment and the patient and will be carried out through an interactive therapeutic game.

Virtual Speech Therapy System will enable the enhancement of auditory, tactile and visual perception in the scope responsible for the reception of stimuli characteristic for individual speech sounds. Improving articulation requires repeating exercises several times a day, often for several months or even years. The developed system will significantly improve auditory, tactile and visual self-control in the speaking process. Thanks to an attractive, interactive form of therapy, it will encourage systematic exercise and minimize the phenomenon of motor fatigue, common in speech impairment therapy. The use of a therapeutic insert that sends and receives signals from biocompatible sensors located in the orthodontic insert instead of interference with a spatula or a finger by the therapist will increase the effectiveness and comfort of the therapy. The system based on a system of sensors will provide current feedback on the patient's progress in the treatment of speech defects, which will significantly increase the possibilities of home therapy.
More at slowik.vsts.pl and vsts.pl
Read more
Collapse
Loading…

What's New

* dodanie możliwości zapisu na terapię VSTS dla osób z wadami wymowy.
* poprawki optymalizacyjne
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 11, 2020
Size
22M
Installs
100+
Current Version
1.0.8
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
ultrano.pl Sp. z.o.o
Developer
Plac Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów, Polska Telefon +48 17 250 99 41 Fax +48 17 250 99 42
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.