CDESK 2

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Mobilná verzia systému CDESK (www.cdesk.eu).

CDESK je komplexný, bohatý súbor nástrojov pre riadenie procesov a podporu zákazníkov, nabitý veľkým množstvom funkcii, ktoré ste doteraz ešte pod jednou strechou nevideli. Zahŕňa kvalitný helpdesk, plánovanie úloh a manažment, účtovanie, zjednodušené spracovanie komunikácie, znalostnú bázu, reporty a oveľa viac. Je dostupný kedykoľvek a kdekoľvek na svete ako cloudová služba, či riešenie bežiace na vašom vlastnom serveri!

Všetky detaily sú optimalizované na čo najlepší výkon a efektivitu pri práci – CDESK bol vytvorený na základe skutočných potrieb našich zákazníkov a neustále ho zdokonaľujeme, aby sme našich klientov udržali spokojných.

Vďaka CDESKu ste schopní reagovať rýchlo, plánovať presne, úlohy riešiť efektívne a vykonávať denné aktivity omnoho jednoduchšie.

Mobilná aplikácia vám prináša dostupnosť najdôležitejších funkcii CDESKu kdekoľvek. Je optimalizovaná na čo najvyšší výkon a to pri minimálnej spotrebe.

V aplikácii sú dostupné vybrané funkcie CDESKu a to:

Správa požiadaviek:
- Vytvorenie a editácia požiadavky (Pridanie plnenia, diskusia, ponuky)
- Filtrácia požiadaviek priamo z menu (Moje/Všetky otvorené, Všetky splnené)

Zákazky - Prehľad zákaziek a vytvorenie novej zákazky

Úlohy:
- Pridanie úlohy/stretnutia/poznámky
- Filtrácia úloh priamo z menu (Moje/Všetky otvorené, Všetky)

Zákazníci:
- Prehľad zákazníkov a pridanie nového zákazníka
- Prehľad kontaktov a pridanie nového kontaktu

Kalendár:
- Prehľad všetkých požiadaviek
- Pridanie novej požiadavky/úlohy priamo z kalendára

Funkcie dostupné v aplikácii CDESK:
- Voľba automatickej alebo manuálnej synchronizácie so serverom
- V prípade automatickej synchronizácie možnosť nastavenia intervalu a aj počtu dní synchronizácie
- Aplikácia a notifikácia dostupná pomocou ikony v statusbare
- Vyhľadávanie pomocou textu alebo predvolených filtrov

Udržať kvalitu na vysokej úrovni je možné jedine ak máte tie správne informácie v správnom čase, a ak sa viete dobre rozhodnúť na základe faktov. Spracovaním informácii z celého prostredia a následnou prácou s nimi pomocou CDESK získate prehľad o všetkých udalostiach, ktoré sa dejú vo vašej firme.

Odkedy prvý raz uzrel svetlo sveta, CDESK sa výrazne vylepšil a stal sa silným nástrojom, oceneným mnohými našimi zákazníkmi ako nahodnotnejšie riešenie – za priaznivú cenu. Skúmali sme potreby a problémy našich partnerov, s ktorými prichádzajú do styku – CDESK je vytvorený pre nich, aby pomáhal podnikom pracovať efektívnejšie a rásť rýchlejšie.

Benefity používania CDESKu sú rozdelené do kategórií podľa typu spoločnosti, v ktorej sú najlepšie využiteľné. Každý typ obsahuje reálne problémy a riešenia dosiahnuté používaním nášho systému. Objavte najčastejšie požiadavky, s ktorými sa naši zákazníci stretávajú počas riadenia ich práce a poskytovania služieb ich zákazníkom - viac nájdete na http://cdesk.sk/riesenia.

Všetko čo potrebujete pre začatie práce s vaším vlastným CDESK účtom je vyplnenie registračného formulára na http://cdesk.sk/vyskusajte-cdesk
Mobile version of CDESK (www.cdesk.eu).

CDESK is complex, rich set of tools for process management and customer support, packed with multitude of features that you have not yet seen under one roof. It includes high-quality helpdesk, job scheduling and management, accounting, simplified processing, communications, knowledge base, reports and much more. It is available anytime, anywhere in the world as cloud services, and solutions running on your own server!

All the details are optimized for the best performance and efficiency at work - CDESK was created based on the real needs of our customers and constantly perfects us to keep our clients satisfied.

Thanks CDESK you are able to respond rapidly, plan accurately, tasks and deal effectively carry out daily activities much easier.

Mobile app brings you the most important functions CDESK availability anywhere. It is optimized for highest performance and with minimum consumption.

In the application, the available features selected CDESK namely:

Requirements management:
 - Create and edit požiadavky (Adding performance, discussion, menus)
 - Filtration requirements directly from the menu (my / All Open All fulfilled)

Contracts - Overview contracts and creation of a new contract

Responsibilities:
 - Organize tasks / meetings / notes
 - Filtration tasks directly from the menu (my / All open All)

customers:
 - Overview of customers and add new customers
 - Overview of contacts and add new contact

Calendar:
 - Overview of all requests
 - Adding new requirements / tasks directly from the calendar

Features available in CDESK:
 - Choice of automatic or manual synchronization with the server
 - If automatic sync option selected interval and the number of days to sync
 - The application and notification is available as an icon in the status
 - Search by text or preset filters

Keep quality at a high level is only possible if you have the right information at the right time, and if you know the right decision based on facts. Information processing of the entire environment and follow-up work with them through CDESK get an overview of all the events that happen in your business.

Since the first time saw the light, CDESK greatly improved and has become a powerful tool, appreciated by many of our customers as nahodnotnejšie solution - at an affordable price. We examined the needs and problems of our partners with whom they come into contact - CDESK is created for them that helps businesses work more efficiently and grow faster.

Benefits používania CDESK are categorized according to the type of society in which they are most useful. Each type contains real problems and solutions achieved through the use of our system. Discover the most common requirements which our customers encounter while managing their work and provide services to their customers - more, visit http://cdesk.sk/riesenia.

Everything you need to start using your own account CDESK the completed registration form to http://cdesk.sk/vyskusajte-cdesk
Read more
Collapse
3.8
13 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
June 19, 2019
Size
26M
Installs
100+
Current Version
2.9201.055
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Inova Logic
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.