CamScanner - Scanner to scan PDF

277 591
Съдържа реклами
·
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

CamScanner is the best scanner app that will turn your phone into a PDF scanner. Convert images to pdf in a simple tap. Download it for FREE!


* Installed on over 500 million devices in over 200 countries around the world
* Over 500,000 new registrations per day

CamScanner helps you scan, store, sync and collaborate on various contents across smartphones, iPads, tablets and computers.

Features:

*Quickly Digitize Document
Just use your phone camera to scan and digitize all kinds of paper documents: receipts, notes, invoices, whiteboard discussions, business cards, certificates, etc.

*Optimize Scan Quality
Smart cropping and auto enhancing ensures the texts and graphics in scanned documents are clear and sharp with premium colors and resolutions.

*Extract Texts from Image
OCR (optical character recognition) feature recognizes texts in document images and extract them from images for later searching, editing or sharing. (Premium only)

*Share PDF/JPEG Files
Easily share documents in PDF or JPEG format with friends via various ways: post on social media, send attachment or document download link through email.

*AirPrint & Fax Documents
Instantly print out any documents in CamScanner with nearby printer via AirPrint; directly select document and fax to over 30 countries from the app.

*Advanced Document Editing
Make annotations on documents with a full set of editing tools. Also adding customized watermarks are made available to mark your own documents.

*Quick Search
When you have plenty of documents, you can use Tags to categorize and easily find them. In addition, OCR for Search helps you find texts inside image and notes. Just enter one keyword, you can quickly find the document you want. (Registrants only)

*Secure Important Documents
If you want to protect confidential contents, you can set passcode for viewing important documents; also, while sending document download link, you can set password to protect others from seeing it.

*Sync across Platforms
Sign up to sync documents on the go. Just sign in to any smartphone, tablet or computer (visit www.camscanner.com ) and you can view, edit and share any document. (Registrants only)

Premium Subscription Service:
1. OCR (Convert Image to TXT, Image to WORD & Image to EXCEL)
2. Batch download PDF files in web app
3. Share secured document downlink with others
4. Add extra 40 to the maximum number of collaborators
5. Add 10G cloud space
6. ID Mode Scan
7. Remove ads or watermarks
8. Collage of two separate documents
9. E-signature
10. Book Mode Scan

Payment models for Premium subscription:
-$ 4.99/month
-$ 49.99/year
Please note the subscription is automatically renewed at the end of the period unless you choose to cancel the subscription.

CamScanner users scan and manage
* Bill, Invoice, Contract, Tax Roll, Business Card…
* Whiteboard, Memo, Script, Letter…
* Blackboard, Note, PPT, Book, Article…
* Credential, Certificate, Identity Documents…

3rd Party Cloud Storage Services Supported:
-Box.com, Google Drive, Evernote, Dropbox,

The free version is an ad-supported version and scanned documents are generated are with watermark, plus a limit of 30 pages of adding annotations; Uploading to Evernote/OneDrive is only available for 7 days; Invite 10 collaborators per document at most.

Permission Overview:
1. Storage: CamScanner needs permission to store docs in your phone.
2. Camera: CamScanner needs permission to use camera to scan docs.
3. Phone: In order to bind Premium membership to your device or to ensure normal use without login, CamScanner needs to get your device ID.

We’d love to hear your feedback: asupport@intsig.com
Follow us on Twitter: @CamScanner
Like us on Facebook: CamScanner
Follow us on Google+: CamScanner
CamScanner е най-доброто приложение за скенер, което ще превърне телефона ви в PDF скенер. Преобразувайте изображенията в PDF с едно докосване. Изтеглете го БЕЗПЛАТНО!


* Инсталиран на над 500 милиона устройства в над 200 страни по света
* Над 500 000 нови регистрации на ден

CamScanner ви помага да сканирате, съхранявате, синхронизирате и да си сътрудничите върху различно съдържание на смартфони, iPad, таблети и компютри.

Характеристика:

* Бързо цифровизирайте документа
Просто използвайте камерата на телефона си, за да сканирате и дигитализирате всички видове хартиени документи: касови бележки, бележки, фактури, дискусии на бяла дъска, визитни картички, сертификати и т.н.

* Оптимизирайте качеството на сканиране
Интелигентното изрязване и автоматично подобряване гарантира, че текстовете и графиките в сканираните документи са ясни и остри с първокласни цветове и резолюции.

* Извличане на текстове от изображение
Функцията OCR (оптично разпознаване на символи) разпознава текстове в изображения на документи и ги извлича от изображения за по-късно търсене, редактиране или споделяне. (Само премиум)

* Споделяйте PDF / JPEG файлове
Лесно споделяйте документи в PDF или JPEG формат с приятели по различни начини: публикувайте в социалните медии, изпратете прикачен файл или връзка за изтегляне на документи по имейл.

* AirPrint и документи за факс
Незабавно отпечатвайте всички документи в CamScanner с близкия принтер чрез AirPrint; директно изберете документ и факс в над 30 държави от приложението.

* Разширено редактиране на документи
Правете пояснения върху документи с пълен набор от инструменти за редактиране. Също така се добавят персонализирани водни знаци, за да маркирате вашите собствени документи.

*Бързо търсене
Когато имате много документи, можете да използвате тагове, за да ги категоризирате и лесно да ги намерите. Освен това OCR за търсене ви помага да намирате текстове в изображението и бележките. Просто въведете една ключова дума, можете бързо да намерите документа, който искате. (Само за регистранти)

* Защитете важни документи
Ако искате да защитите поверително съдържание, можете да зададете парола за преглед на важни документи; също така, докато изпращате връзка за изтегляне на документ, можете да зададете парола, за да предпазите другите да не я виждат.

* Синхронизиране между платформи
Регистрирайте се, за да синхронизирате документи в движение. Просто влезте във всеки смартфон, таблет или компютър (посетете www.camscanner.com) и можете да преглеждате, редактирате и споделяте всеки документ. (Само за регистранти)

Премиум абонаментна услуга:
1. OCR (Конвертиране на изображение в TXT, изображение в WORD и изображение в EXCEL)
2. Групово изтегляне на PDF файлове в уеб приложение
3. Споделете защитения документ надолу с други
4. Добавете допълнителни 40 към максималния брой сътрудници
5. Добавете 10G облачно пространство
6. Сканиране в режим ID
7. Премахнете реклами или водни знаци
8. Колаж от два отделни документа
9. Електронен подпис
10. Сканиране в режим на книга

Модели на плащане за абонамент Premium:
- $ 4.99 / месец
- $ 49,99 / година
Моля, обърнете внимание, че абонаментът се подновява автоматично в края на периода, освен ако не решите да анулирате абонамента.

Потребителите на CamScanner сканират и управляват
* Фактура, фактура, договор, данъчен списък, визитка ...
* Бяла дъска, бележка, сценарий, писмо ...
* Черна дъска, бележка, PPT, книга, статия ...
* Идентификационни данни, удостоверение, документи за самоличност ...

Поддържани услуги за съхранение в облак на трети страни:
-Box.com, Google Drive, Evernote, Dropbox,

Безплатната версия е версия, поддържана от реклами и генерираните сканирани документи са с воден знак, плюс ограничение от 30 страници за добавяне на пояснения; Качването в Evernote / OneDrive е достъпно само за 7 дни; Поканете най-много 10 сътрудници на документ.

Преглед на разрешенията:
1. Съхранение: CamScanner се нуждае от разрешение за съхраняване на документи в телефона ви.
2. Камера: CamScanner се нуждае от разрешение, за да използва камерата за сканиране на документи.
3. Телефон: За да обвържете членството в Premium с вашето устройство или да осигурите нормална употреба без влизане, CamScanner трябва да получи идентификатора на вашето устройство.

Ще се радваме да чуем вашите отзиви: asupport@intsig.com
Следвайте ни в Twitter: @CamScanner
Харесайте ни във Facebook: CamScanner
Следвайте ни в Google+: CamScanner
Прочетете повече
Свиване
4,7
Общо 277 591
5
4
3
2
1
Зарежда се…

Новите неща

Bug fixes
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
3 март 2021 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
100 000 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
Варира според устройството
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители, Покупки в приложението
Продукти в приложението
0,99 щ.д. – 399,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
INTSIG Information Co., Ltd.
©2021 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.